Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ČŠI

 • Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka

  22.11.2023 10:00

  Tematická zpráva Výuka dalšího cizího jazyka – Průběh výuky a výsledky žáků v základním vzdělávání přináší zjištění o dosažené úrovni vybraných znalostí a dovedností žáků v dalším cizím jazyce, podobě vyučovacích hodin, včetně postojů učitelů a žáků k výuce dalšího cizího jazyka. Výuka dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu v základním vzdělávání je dlouhodobě předmětem diskusí na různých úrovních, kdy zaznívají argumenty pro i proti ní. Diskuse se však ne vždy opírá o dostatečně podrobné informace o rozsahu, průběhu a kvalitě vzdělávání. Česká školní inspekce v rámci komplexní inspekční činnosti soustavně získává poznatky o výuce dalšího cizího jazyka v míře jejího podílu na celkové výuce ve školách, v rámci specifického úkolu však svoji pozornost soustředila do této oblasti hlouběji tak, aby bylo možné zhodnotit jak pozorovanou kvalitu, tak posoudit a vyhodnotit podmínky v širším kontextu jazykového vzdělávání. Základem pro tematickou zprávu bylo několik datových zdrojů. Nejvíce dat pochází z prezenční komplexní inspekční činnosti. Ve školním roce 2022/2023 inspekční týmy navštívily více než tři tisíce vyučovacích hodin cizích jazyků1 044 školách. Současně bylo provedeno ověření vybraných znalostí a dovedností v dalším cizím jazyce žáků na úrovni 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s cílem získat informace o dosahovaných vzdělávacích výsledcích žáků na výstupu ze základního vzdělávání. Souběžně s testováním žáci i jejich učitelé vyplňovali dotazníky.

  Aktivní znalost cizích jazyků usnadňuje přístup k informacím a odlišným kulturám, umožňuje účinnější mezinárodní komunikaci i intenzivnější osobní kontakty a orientaci jedince v řadě oblastí a témat. Představuje nástroj pro prevenci etnocentrismu a xenofobie. Z hlediska vzdělávání podstatným způsobem zvyšuje mobilitu žáků v průběhu vzdělávání a absolventům rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. Současně jde o vhodný nástroj pro snižování potenciálně negativních vlivů rodinného zázemí a socioekonomického statusu, což ve svém důsledku podporuje snižování nerovností ve vzdělávání. Proto je jazykové vzdělávání dlouhodobě reflektováno jako jedna z priorit České školní inspekce.

 • Tematická zpráva – Výsledky vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol

  09.11.2023 10:03

  Česká školní inspekce realizovala na jaře školního roku 2022/2023 zjišťování dosažených výsledků vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tato tematická zpráva představuje základní poznatky ze zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v šesti vzdělávacích oblastech na úrovni 9. ročníku základních školdějepis, fyzika, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví a zeměpis. Zjišťování výsledků bylo realizováno testovou formou v prostředí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Vedle základní verze byla využita také zkrácená verze testů, kterou si mohli zvolit žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí realizovaných zjišťování byly také žákovské dotazníky. Obsahově se otázky dotazníku týkaly především hodnocení socioekonomických podmínek rodinného zázemí žáků, jejich postojů k danému předmětu a jejich pohledu na průběh výuky daného předmětu. Podoba šetření umožňuje posouzení vztahů mezi odpověďmi žáků na otázky dotazníku na jedné straně a jimi dosaženými výsledky na straně druhé.

  Výběrová zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku základních škol v předmětech dějepis, fyzika, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví a zeměpis realizovala Česká školní inspekce také ve školním roce 2016/2017.  Aktuální zjišťování tak zaměřením testovaných předmětů navazuje na starší šetření České školní inspekce a umožňuje alespoň základní posouzení podobných či odlišných zjištění.

 • Tematická zpráva – Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách

  05.10.2023 10:00

  Česká školní inspekce si je vědoma důležitosti tématu výuky moderních dějin České republiky, resp. soudobých dějin a proto se mu věnuje v tematické zprávě Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách. Záměrem této tematické zprávy je poskytnout detailní informacepodmínkách, průběhu výsledcích vzdělávání v oblasti moderních dějin v základních a středních školách. Podkladem je tematické šetření, které probíhalo ve školních letech 2021/2022 a 2022/2023 na vzorku základních a středních škol. Cílem tematického šetření bylo mimo jiné ověřit, jaké úrovně dosahují žáci prvních ročníků středních škol ve vybraných oblastech moderních dějin České republiky, a zhodnotit jaké podmínky pro výuku moderních dějin školy zajišťují a jaká je její kvalita. Zjištěné poznatky jsou východiskem pro následně formulovaná doporučení na úrovni systému i školy.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  18.9.2023 10:54

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI

  Uvnitř vydání naleznete např.: 
  • Aktivní škola jako inspirativní metodika pro zvýšení podpory pohybových aktivit na školách
  • Současná úroveň zdatnosti žáků a vliv školního prostředí
  • Finanční gramotnost
  • Některé zkušenosti s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem 
  • Mezinárodní šetření PIRLS 2021

 • Tematická zpráva – Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na SŠ

  15.8.2023 13:00

  Česká školní inspekce se ve školním roce 2022/2023 věnovala výuce finanční gramotnosti žáků na základních a středních školách. Cílovou skupinou šetření byli žáci prvních ročníků středních škol (kvinta G8, tercie G6). Šetření proběhlo v listopadu 2022 a v rámci inspekční činnosti České školní inspekce se opíralo jednak o informace získané od ředitelů a učitelů výběrového souboru středních škol v rámci elektronického dotazování, jednak o odpovědi žáků 1. ročníku těchto škol na testové položky testu finanční gramotnosti, který byl dále doplněn o dotazník zjišťující kontextové informace o rodinných podmínkách žáků, stejně jako o jejich postojích a chování ve vybraných oblastech relevantních pro koncept finanční gramotnosti. V tomto tematickém šetření byla základem definice finanční gramotnosti pro mládež vymezená OECDpoužívaná v mezinárodním šetření PISA: „Znalosti a porozumění finančních konceptů a rizik a dovedností, motivace a sebevědomí při uplatňování těchto znalostí a porozumění za účelem účinného rozhodování v celé řadě finančních souvislostí pro zlepšení finančního blahobytu jednotlivců a společnosti a umožnění jejich účasti na ekonomickém životě.“ V návaznosti na tuto definici byly ve spolupráci s dalšími organizacemi definovány nástroje, které byly následně využity pro zajištění sběru dat k vyhodnocení.

 • Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

  11.8.2023 07:43

  Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.  Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelůmvedení škol, tak členům pedagogických sborůrodičům, kteří mohou podmínky pro děti zásadně ovlivnit.

 • Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024

  29.6.2023 14:33

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 26. poradě vedení MŠMT dne 27. 6. 2023 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024.

 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

  29.6.2023 14:19

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 26. poradě vedení MŠMT dne 27. 6. 2023 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2023/2024 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

  30.5.2023 07:59

  Výsledkové reporty poskytují detailní a přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání ve škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. Report z testování žáků 5. a 9. tříd prezentuje výsledky školy jednak formou dosažené průměrné úspěšnosti žáků, jednak vyčíslením relativní velikosti skupin žáků, kteří dosáhli v jednotlivých předmětech různé úrovně výsledků; v obou případech porovnává výsledek školy se všemi školami ČR a výsledek porovnání vyjadřuje slovně. Nově jsme do reportů zahrnuli také informace o socioekonomickém statusu (SES) žáků, což Vám umožní lépe vnímat vnější podmínky pro vzdělávání odvozené od socioekonomického zázemí žáků.

 • Tematická zpráva – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

  18.5.2023 10:00

  Česká školní inspekce od začátku školního roku 2022/2023 sleduje podrobněji v navštívených školách vzdělávání a integraci dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. vzdělávání a integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Komplexní inspekční činnost prováděná na obvyklém vzorku škol byla v únoru a březnu 2023 rozšířena o tematickou inspekční činnost zaměřenou na situaci v základních školách, které mají třídy s převahou ukrajinských žáků nebo třídy složené jen z ukrajinských žáků.

  Tato tematická zpráva tak představuje zkušenosti, přístupy a postupy škol usilujících o integraci a vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, se specifickým zřetelem k integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků. Zabývá se výzvami, s nimiž se školy v těchto tématech setkávají, a nabízí důležité informace a náměty pro další podpůrné intervence ze strany institucí vstupujících do řízení vzdělávací soustavy a do systému podpory škol.

 • Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

  16.5.2023 11:00

  Česká školní inspekce představuje aktuální zjištění z mezinárodního šetření PIRLS 2021 zaměřujícího se na zjišťování úrovně čtenářských dovedností českých žáků 4. ročníku základní školy ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi. Do cyklu PIRLS 2021 se zapojilo 57 zemí z celého světa spolu s dalšími 8 ekonomickými regiony. Celkem byla sebrána data od více než 400 000 žáků, 380 000 rodičů, 20 000 učitelů a 13 000 škol. Kromě sledování úrovně čtenářských dovedností žáků PIRLS pravidelně sbírá řadu kontextových informací prostřednictvím dotazníků pro ředitele, učitele, žáky a jejich rodiče, které přinášejí cenné poznatkypodmínkách a průběhu výuky, o rodinném zázemí žáků, čtenářských zvyklostech a postojích ke čtení. Napomáhají k vysvětlování rozdílů ve výsledcích a mohou být využity společně s dalšími informacemi o kvalitě vzdělávacího systému poskytovanými Českou školní inspekcí pro jeho efektivní řízení.

 • Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

  18.4.2023 13:30

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů. Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20. století jsou však již staršího data a po více jak 30 letech bylo znovu celoplošně realizováno ve 3. ročníku a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol.

 • Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

  12.4.2023 09:53

  Česká školní inspekce a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy realizovala společné výzkumné šetření s cílem na robustním a reprezentativním vzorku zmapovat, jak učitelé a absolventi učitelství hodnotí svoji připravenost na profesi, včetně svých kompetencí, na počátku a v průběhu své kariéry a jaký je vztah aprobovanosti vyučovaných předmětů a hodnocení jejich současných učitelských kompetencí. Podstatné pro šetření bylo, že proběhlo na stejných školách, které byly již v roce 2018 zahrnuty do mezinárodního šetření v rámci projektu OECD TALIS-PISA link. Rovněž dotazníky pro učitele a pro ředitele z roku 2021 obsahují řadu stejných otázek jako mezinárodní šetření z roku 2018, a jsou s ním tedy do určité míry srovnatelné. A nejen to, ve společném šetření České školní inspekce a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jsme navázali také na další dřívější mezinárodní i národní šetření, reprezentativní pro celé české základní a střední školství, jako jsou například Učitel 2009, projekt OECD TALIS 2013 a některá další. Díky těmto návaznostem můžeme dobře porovnávat současnou situaci, dnešní názory a hodnocení učitelů a ředitelů českých škol ve vývojové i komparativní perspektivě.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  30.3.2023 07:59

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI

  Uvnitř vydání např.: 

  • Hodnocení rizikového chování žáků.
  • Informace o výsledcích vzdělávání v 5. a 9. třídách. 
  • Zajímavosti českého vzdělávání.
  • Vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory. 

 • Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol

  14.3.2023 11:05

  Česká školní inspekce se systematicky a dlouhodobě věnuje tématům souvisejícím s problematikou rizikového chování žáků v jednotlivých vzdělávacích stupních. Předkládaná tematická zpráva metodologicky i obsahově navazuje na tematické šetření České školní inspekce z roku 2015/2016.