#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ČŠI

 • Sekundární analýza PISA 2018: Čtenářství ve 21. století

  01.12.2021 08:09

  Mezinárodní šetření výsledků žáků, mezi něž patří také šetření PISA, jsou důležitým zdrojem externí evaluace českého vzdělávacího systému. V roce 2018 se Česká republika do šetření PISA zapojila již posedmé a stejně jako v letech 2000 a 2009 byla i v roce 2018 hlavní sledovanou oblastí šetření čtenářská gramotnost patnáctiletých žáků.

 • TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy

  12.11.2021 07:58

  Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z me­zinárodních šetření výsledků vzdělávání. Mezinárodních šetření se žáci z České re­publiky účastní pravidelně, což umožňuje získávat důležité informace o dovednostech žáků a o jejich vývoji v mezinárodním srovnání.

 • Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény

  09.11.2021 11:44

  V souvislosti s nárůstem karanténpředškolním vzdělávání v důsledku vývoje pandemie nemoci covid-19 a vzhledem k tomu, že v následujícím období se karanténa pravděpodobně dotkne i mnoha dalších mateřských škol, připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností mateřských škol s realizací distančního vzdělávání jednoduchý přehled, který může školám pomoci distanční vzdělávání předškolních dětí v průběhu karantény úspěšně zvládnout.
   
  Doporučení směřují ke vzdělávání dětí napříč předškolním vzděláváním, s důrazem na vzdělávání dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, který je povinný.

 • Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény

  04.11.2021 07:51

  Od nástupu pandemie covid-19 Česká školní inspekce sledovalavyhodnocovala realizaci distančního vzdělávání a nabízela pro jeho udržitelnostefektivitu konkrétní doporučení. V letošním školním roce Česká školní inspekce sledujehodnotí dopady pandemie na přípravuorganizaci vzdělávání, na práci učitelů i na samotné vzdělávání žáků přímo ve školách. I když je vzdělávání realizováno prezenčně, dochází ke stanovování karantén tříd i celých škol.
   
  Protože lze předpokládat, že se karanténa bude postupně dotýkat mnoha tříd a škol, připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností, které školy v průběhu realizace distanční výuky získaly a které Česká školní inspekce utřídila a zobecnila, jednoduchý přehled, který může školám pomoci stanovit priority pro úspěšné zvládnutí distanční výuky v průběhu karantény.

 • Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení

  14.10.2021 07:58

  Na základě dlouhodobých zjištění České školní inspekce z různých typů inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních a na základě reflexe různých národních i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací i individuálních odborníků Česká školní inspekce připravila a vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, které akcentuje velmi důležitou problematiku, s níž se školy v posledních letech setkávají stále intenzivněji.

 • Dobrovolné zjišťování výsledků žáků bude realizováno od 18. 10. do 15. 11. 2021

  11.10.2021 07:00

  Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdílynedostatky ve znalostechdovednostech jednotlivých žáků a následně na tato zjištění adekvátně reagovat.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  30.8.2021 08:07

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

  Uvnitř vydání např.:
  • Vybrané specifické úkoly ČŠI pro nový školní rok.
  • Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání na konci minulého školního roku.
  • Aktivity a činnosti ČŠI v období distančního vzdělávání.
  • Sekundární analýzy výsledků žáků v šetřeních PISA a TALIS.
  • Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností – online program pro učitele.
  • Měření tělesné zdatnosti žáků.

 • Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

  25.8.2021 07:39

  Období návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání po rozvolnění vládních opatření ke konci školního roku 2020/2021 představovalo mimořádně důležitou etapu, během níž bylo možné alespoň částečně identifikovat konkrétní a viditelné dopady dlouhotrvajícího uzavření škol pro prezenční výuku na jednotlivé žáky.

 • Metodické doporučení MŠMT pro práci se vzdělávacím obsahem

  24.8.2021 17:36

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem zpracovalo soubor metodických námětů a doporučení pro školy v oblasti práce s obsahem vzdělávání v novém školním roce 2021/2022.

 • Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu

  20.7.2021 09:29

  Strategie rozvoje České školní inspekce na období 2021–2027 výhledem do roku 2030 je koncepčním dokumentem České školní inspekce v oblastech relevantních pro její fungování ve smyslu služebního úřadu. Tímto dokumentem  Česká školní inspekce naplňuje požadavky usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech. Strategie formuluje hierarchicky provázanou soustavu vize, cílů a opatření vztahujících se k dalšímu směřování České školní inspekce v oblastech jejího fungování ve smyslu služebního úřadu a nastavuje systém implementace, monitoringu a evaluace. Při zpracování strategie byl sledován metodologický přístup strategického plánování rozvoje organizací (strategická, implementační a hodnotící část), přičemž uchopeny byly rovněž výhody společného využití expertních a komunitních přístupů k tvorbě koncepčních dokumentů. Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu je formulována v tematických oblastech: (a) vnitřní předpisy a procesy; (b) lidské zdroje a komunikace; a (c) partnerství; zdroje a ICT. Doplněna jsou pak také horizontální témata týkající se řízení významných změn a rozhodování na základě relevantních dat a informací.

 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022

  01.7.2021 00:00

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 23. poradě vedení MŠMT dne 29. 6. 2021 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022

  01.7.2021 00:00

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 23. poradě vedení MŠMT dne 29. 6. 2021 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022.

 • Sekundární analýza PISA 2018: Růstové nastavení mysli žáků a jeho vliv na výsledky vzdělávání

  08.6.2021 00:00

  Již od roku 2000 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření PISA, které sleduje úroveň patnáctiletých žáků ve čtenářských, matematických a přírodovědných dovednostech. Poslední cyklus PISA byl realizován v roce 2018 a jeho součástí bylo také sledování konceptu nastavení mysli žáků, který byl na datech z mezinárodního šetření velkého rozsahu, jakým je PISA, podrobněji analyzován vůbec poprvé. Mezinárodní výsledky byly publikovány ze strany OECD na jaře 2021 ve zprávě s názvem Sky´s the Limit: Growth mindset, students, and schools in PISA (zde), která přináší řadu zajímavých zjištění upozorňujících na souvislost nastavení mysli se vzdělávacími výsledky žáků.
   
  Česká školní inspekce nyní zpracovala sekundární analýzu ve vztahu k českému prostředí, ve které naznačuje, do jaké míry u českých žáků převažuje tzv. růstové myšlení a zda žáci s růstovým myšlením dosahují lepších výsledků ve čtenářských dovednostech ve srovnání s jejich vrstevníky s tzv. fixním způsobem uvažování. Blíže se analýza zaměřuje také na socio-emoční charakteristiky žáků, které odrážejí způsob jejich uvažování a mohou být prediktory dobrých vzdělávacích výsledků (např. motivace, sebedůvěra, strach z neúspěchu, vzdělávací cíle), a pokusí se odpovědět i na otázku, zda žáci s růstovým myšlením pociťují vyšší míru celkové spokojenosti (tzv. well-being) a jaká je role učitelů v procesu posilování růstového myšlení u žáků.

 • Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

  07.6.2021 00:00

  Mimořádná opatření a jejich dopady v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání významným způsobem ovlivnily také segment základního uměleckého vzdělávání.

  V jarním období roku 2021 tak Česká školní inspekce provedla mimořádné tematické šetření v téměř všech základních uměleckých školách, jehož cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu podobě distanční výuky ve školních letech 2019/2020 i 2020/2021. Šetření se zaměřovalo zejména na problematiku účasti žáků ve výuce, na způsoby realizace distanční výuky, na využívání digitálních technologií, na samotné vzdělávací aktivity realizované učiteli základních uměleckých škol nebo na dopady dlouhodobé distanční výuky směrem k příštímu školnímu roku 2021/2022.

 • Česká školní inspekce uspořádala seminář se zaměřením na pedagogickou diagnostiku

  07.5.2021 07:15

  Ve středu 5. května 2021 uspořádala Česká školní inspekce další ze svých odborných panelů, který byl tentokrát zaměřen na téma pedagogické diagnostiky jako nezbytného předpokladu kvalitní realizace formativního hodnocení.  Panel byl realizován v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizátorem je Česká školní inspekce, probíhal on-line na platformě MS Teams a zapojilo se do něj více než 80 účastníků zejména z řad pedagogů a vedoucích pracovníků různých druhů a typů škol, ale i zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního pedagogického institutu, České školní inspekce a dalších aktérů ve vzdělávání. Panelu se účastnili také zástupci partnerské Státní školní inspekce Slovenské republiky.