#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ČŠI

 • České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

  23.5.2022 12:32

  Česká školní inspekce jako instituce zaměřená na hodnocení kvalityefektivity počátečního vzdělávání v České republice dlouhodobě svými aktivitami usiluje o podporu řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na evidence-based principech. Právě tematické zprávy a obdobné analytické dokumenty, které Česká školní inspekce na základě svých zjištění a závěrů z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit připravuje a k dalšímu využití zpřístupňuje, představují důležitý příspěvek pro řízení vzdělávacích politik na základě relevantních dat a informací. V posledním období pak Česká školní inspekce ve svých výstupech usiluje o pohled na vzdělávací témata optikou situace v jednotlivých územích, tedy v krajích, okresech či v obcích s rozšířenou působností, a to v širším kontextu vzdělávacích souvislostí a faktorů, které vzdělávání ovlivňují.
   
  Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje specifickou publikaci, která se zabývá nejdůležitějšími charakteristikami české vzdělávací soustavy na úrovni okresů v kontextu dat České školní inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu a dalších veřejných institucí. Z velké části jde buď o dosud nezveřejněná data, nebo o datové sady, které nebyly dosud vizualizovány pomocí kartogramů. Čtenář a uživatel zde najde nejen velké množství jevů zobrazených v mapách, kdy intenzita jevu je zobrazena za okres, ale také celou řadu doprovodných analýz, které se rozdílné hodnoty napříč okresy pokouší vysvětlit.

 • Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

  23.5.2022 12:30

  Na naléhavou potřebu věnovat důležitým tématům vzdělávání dětských uprchlíků z Ukrajiny vysokou pozornost reagovala také Česká školní inspekce. S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravila Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce a výraznou metodickou pozornost, podporupersonální kapacity začala od dubna 2022 směřovat právě k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.

  Akcent byl v rámci této podpory kladen zejména na oblast výuky českého jazyka jako druhého jazyka, na práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, na adaptaci dětí a žáků, psychosociální podporu dětí a žáků a samozřejmě také učitelů nebo na individualizacidiferenciaci vzdělávání jak směrem k ukrajinským dětem a žákům, tak směrem ke všem ostatním dětem a žákům, kteří jsou ve školách společně vzděláváni.

  Současně Česká školní inspekce ve školách zjišťovala analyzovala a relevantním aktérům na úrovni řízení vzdělávání z různých úrovní zpřístupňovala informace, zjištění, závěry a doporučení směřující k následným opatřenímintervencím do vzdělávací soustavy.

  Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje průběžnou zprávu představující zkušenosti, přístupypostupy škol usilujících o integracivzdělávání vyššího počtu ukrajinských dětí a žáků, komentující výzvy, s nimiž se školy v těchto tématech setkávají, a nabízející informace a náměty pro další podpůrné intervence ze strany institucí vstupujících do řízení vzdělávací soustavy a do systému podpory škol.

  Obsah této průběžné zprávy vychází ze zjištění z prezenčních aktivit České školní inspekce, které byly v rámci poskytování metodické podpory realizovány od začátku dubna 2022 do poloviny května 2022 v těch mateřských a základních školách, v nichž bylo zapsáno 10 a více ukrajinských dětí či žáků, případně také v dalších školách, které sice vzdělávaly méně než 10 dětí či žáků, ale u nichž byly ze strany školy uváděny větší potíže vypořádat se s nově vzniklou situací.

  Součástí zprávy jsou také doporučení pro školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

  12.4.2022 10:54

  Česká republika se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních šetření výsledků žáků. Jedním z těchto šetření je šetření TIMSS (International Trends in Mathematics and Science Study) sledující výsledky a trendy ve vzdělávání v oblasti matematikypřírodních věd na základních školách. Díky pravidelnosti šetření, do kterého je Česká republika zapojena již od roku 1995, je možné pozorovat komplexní vývoj vzdělávání, který je navíc díky mezinárodnímu charakteru šetření možné porovnávat mezi participujícími zeměmi. V roce 2019 byl realizován již sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého se zúčastnilo 64 zemí společně s dalšími 8 územně-správními celky.
   
  Česká školní inspekce zpracovala sekundární analýzu výsledků šetření TIMSS 2019, která se zaměřuje na několik aspektů ovlivňujících výsledky žáků. Konkrétně jde o well-being žáků, rušivé třídní klimarizikové chování, využití ICT ve výuce, výukové metody, klima učitelského sboru, lokalitu školy a další kontextové faktory a oblast formálního a neformálního předškolního vzdělávání. Součástí dokumentu je také shrnutí hlavních zjištění a nabídnuta jsou i konkrétní doporučení.

 • Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce

  23.3.2022 09:32

  S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022 a výraznou metodickou pozornost, podporupersonální kapacity bude směřovat k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.

 • Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy

  07.3.2022 14:15

  Česká školní inspekce se v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení intenzivně věnuje také problematice sledování, hodnocení a podpory spravedlivosti ve vzdělávání. Jedním z podstatných výstupů těchto aktivit je ucelený systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy, který obsahuje 11 indikátorů organizovaných do čtyř dimenzí. Ty lze definovat jako širší okruhy podmínek lokalit s vazbou na jevy a procesy ovlivňující průběhvýsledky vzdělávacího procesu a zahrnují vzdělanostníekonomickou úroveň regionu, míru ohrožení chudobousociálním vyloučením, podíl žáků ohrožených školním selhánímsociálně-ekonomickýkulturní status žáků školy.

 • Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

  08.2.2022 10:23

  Problematice hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro externí hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií a kromě návrhu konkrétních nástrojů pro hodnocení nabídnout i metodická doporučení pro hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v průběhu hodnoticích aktivit České školní inspekce.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  27.1.2022 07:57

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

  Uvnitř vydání např.: 

  • Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání.
  • Čtenářské strategie pro 21. století.
  • Přístupy k náročnému chování dětí.
  • Společné znaky úspěšných základních škol.
  • Reporty pro ředitele škol a školských zařízení.
  • On-line vzdělávání pro učitele k rozvoji dovedností žáků.

 • Tematická zpráva – Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

  04.1.2022 10:59

  Činnosti školských poradenských zařízení představují zásadní a velmi důležitou součást efektivního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Cílem tematického šetření, jehož souhrnná zjištění představuje předkládaná tematická zpráva, bylo získat relevantní informace související v činnostech školských poradenských zařízení s aktuálními aktivitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které oblast školského poradenství ovlivňují nebo do ní zasahují, a poskytnout tak důležité podklady pro směřování další podpory v tomto segmentu.

 • Tematická zpráva – Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

  21.12.2021 13:13

  Uplynulý školní rok 2020/2021 byl v oblasti vzdělávání významně poznamenán dlouhodobou distanční výukou. Česká školní inspekce po celou dobu průběh realizace distančního vzdělávání sledovala a poskytovala souhrnná zjištění, náměty a doporučení jak pro školy a jejich zřizovatele, tak pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 – výroční zpráva ČŠI

  15.12.2021 12:02

  V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2020/2021, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

 • Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

  07.12.2021 08:02

  Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy. Co jsou tedy společné znaky, které stojí za úspěchem těchto škol? Jak iniciovat změnu v méně úspěšných školách? Porozumění odpovědím na tyto otázky v sobě skrývá důležitý praktický přínos spojený s možnostmi učení se z příkladů inspirativní praxe úspěšných škol. 

 • Sekundární analýza PISA 2018: Čtenářství ve 21. století

  01.12.2021 08:09

  Mezinárodní šetření výsledků žáků, mezi něž patří také šetření PISA, jsou důležitým zdrojem externí evaluace českého vzdělávacího systému. V roce 2018 se Česká republika do šetření PISA zapojila již posedmé a stejně jako v letech 2000 a 2009 byla i v roce 2018 hlavní sledovanou oblastí šetření čtenářská gramotnost patnáctiletých žáků.

 • TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy

  12.11.2021 07:58

  Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z me­zinárodních šetření výsledků vzdělávání. Mezinárodních šetření se žáci z České re­publiky účastní pravidelně, což umožňuje získávat důležité informace o dovednostech žáků a o jejich vývoji v mezinárodním srovnání.

 • Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény

  09.11.2021 11:44

  V souvislosti s nárůstem karanténpředškolním vzdělávání v důsledku vývoje pandemie nemoci covid-19 a vzhledem k tomu, že v následujícím období se karanténa pravděpodobně dotkne i mnoha dalších mateřských škol, připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností mateřských škol s realizací distančního vzdělávání jednoduchý přehled, který může školám pomoci distanční vzdělávání předškolních dětí v průběhu karantény úspěšně zvládnout.
   
  Doporučení směřují ke vzdělávání dětí napříč předškolním vzděláváním, s důrazem na vzdělávání dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, který je povinný.

 • Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény

  04.11.2021 07:51

  Od nástupu pandemie covid-19 Česká školní inspekce sledovalavyhodnocovala realizaci distančního vzdělávání a nabízela pro jeho udržitelnostefektivitu konkrétní doporučení. V letošním školním roce Česká školní inspekce sledujehodnotí dopady pandemie na přípravuorganizaci vzdělávání, na práci učitelů i na samotné vzdělávání žáků přímo ve školách. I když je vzdělávání realizováno prezenčně, dochází ke stanovování karantén tříd i celých škol.
   
  Protože lze předpokládat, že se karanténa bude postupně dotýkat mnoha tříd a škol, připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností, které školy v průběhu realizace distanční výuky získaly a které Česká školní inspekce utřídila a zobecnila, jednoduchý přehled, který může školám pomoci stanovit priority pro úspěšné zvládnutí distanční výuky v průběhu karantény.