#

Metodické kabinety SYPO

#
#
#

2. ročník proběhne 8.11.2022

#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ČŠI

 • Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

  20.9.2022 09:27

  Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která se věnuje vztahu nastavení organizace 2. stupně základní školy a vybraných faktorů kvality vzdělávání s cílem zjistit, zda existují významné rozdíly mezi základními školami charakteristickými širším nastavením organizace 2. stupně na jedné straně a základními školami charakteristickými užším nastavením organizace 2. stupně na straně druhé. Šíře nastavení organizace je chápána ve smyslu počtuvelikosti tříd. Zjištění rozdílů opodstatňuje úvahy o přínosech konsolidace organizačního nastavení 2. stupně základních škol v prostředí decentralizovaného a fragmentovaného českého školství.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  07.9.2022 08:20

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

  Uvnitř vydání např.: 

  • Testování tělesné zdatnosti žáků ZŠ a SŠ.
  • Interaktivní platforma Vzdělávání v datech.
  • Metodický portál Kvalitní škola.
  • Zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2022/2023.
  • Integrace a vzdělávání ukrajinských žáků.
  • Přehled souhrnných výstupů ČŠI za školní rok 2021/2022.

 • Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

  31.8.2022 12:15

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení s cílem připomenout základní smysl účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina).

 • Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

  17.8.2022 11:00

  Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 věnovala také problematice podpory vzdělávání nadanýchmimořádně nadaných žákůzákladníchstředních školách. V rámci tohoto tematického šetření se Česká školní inspekce zaměřovala zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikacepodpory nadání, jaké metodyformy práce uplatňují při výuce nadanýchmimořádně nadaných žáků nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty s cílem maximalizovat kvalitu péčenadanémimořádně nadané žáky.
   
  Součástí tematické zprávy jsou také doporučení pro školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a také „desatero“ pro podporu nadaných žáků.

 • Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

  26.7.2022 17:02

  V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR a s Českým olympijským výborem.

 • Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností

  19.7.2022 09:46

  Česká školní inspekce je vedle svých národních hodnoticích aktivit v českém prostředí také garantemrealizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků (PISA, PIRLS, TIMSS apod.) a také mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS.

 • Kvalitní škola – metodický portál

  16.6.2022 12:50

  S cílem maximální podpory škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě k průběžnému zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání připravila Česká školní inspekce nový metodický portál s názvem Kvalitní škola.

 • České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

  23.5.2022 12:32

  Česká školní inspekce jako instituce zaměřená na hodnocení kvalityefektivity počátečního vzdělávání v České republice dlouhodobě svými aktivitami usiluje o podporu řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na evidence-based principech. Právě tematické zprávy a obdobné analytické dokumenty, které Česká školní inspekce na základě svých zjištění a závěrů z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit připravuje a k dalšímu využití zpřístupňuje, představují důležitý příspěvek pro řízení vzdělávacích politik na základě relevantních dat a informací. V posledním období pak Česká školní inspekce ve svých výstupech usiluje o pohled na vzdělávací témata optikou situace v jednotlivých územích, tedy v krajích, okresech či v obcích s rozšířenou působností, a to v širším kontextu vzdělávacích souvislostí a faktorů, které vzdělávání ovlivňují.
   
  Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje specifickou publikaci, která se zabývá nejdůležitějšími charakteristikami české vzdělávací soustavy na úrovni okresů v kontextu dat České školní inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu a dalších veřejných institucí. Z velké části jde buď o dosud nezveřejněná data, nebo o datové sady, které nebyly dosud vizualizovány pomocí kartogramů. Čtenář a uživatel zde najde nejen velké množství jevů zobrazených v mapách, kdy intenzita jevu je zobrazena za okres, ale také celou řadu doprovodných analýz, které se rozdílné hodnoty napříč okresy pokouší vysvětlit.

 • Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků

  23.5.2022 12:30

  Na naléhavou potřebu věnovat důležitým tématům vzdělávání dětských uprchlíků z Ukrajiny vysokou pozornost reagovala také Česká školní inspekce. S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravila Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce a výraznou metodickou pozornost, podporupersonální kapacity začala od dubna 2022 směřovat právě k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.

  Akcent byl v rámci této podpory kladen zejména na oblast výuky českého jazyka jako druhého jazyka, na práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, na adaptaci dětí a žáků, psychosociální podporu dětí a žáků a samozřejmě také učitelů nebo na individualizacidiferenciaci vzdělávání jak směrem k ukrajinským dětem a žákům, tak směrem ke všem ostatním dětem a žákům, kteří jsou ve školách společně vzděláváni.

  Současně Česká školní inspekce ve školách zjišťovala analyzovala a relevantním aktérům na úrovni řízení vzdělávání z různých úrovní zpřístupňovala informace, zjištění, závěry a doporučení směřující k následným opatřenímintervencím do vzdělávací soustavy.

  Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje průběžnou zprávu představující zkušenosti, přístupypostupy škol usilujících o integracivzdělávání vyššího počtu ukrajinských dětí a žáků, komentující výzvy, s nimiž se školy v těchto tématech setkávají, a nabízející informace a náměty pro další podpůrné intervence ze strany institucí vstupujících do řízení vzdělávací soustavy a do systému podpory škol.

  Obsah této průběžné zprávy vychází ze zjištění z prezenčních aktivit České školní inspekce, které byly v rámci poskytování metodické podpory realizovány od začátku dubna 2022 do poloviny května 2022 v těch mateřských a základních školách, v nichž bylo zapsáno 10 a více ukrajinských dětí či žáků, případně také v dalších školách, které sice vzdělávaly méně než 10 dětí či žáků, ale u nichž byly ze strany školy uváděny větší potíže vypořádat se s nově vzniklou situací.

  Součástí zprávy jsou také doporučení pro školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

  12.4.2022 10:54

  Česká republika se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních šetření výsledků žáků. Jedním z těchto šetření je šetření TIMSS (International Trends in Mathematics and Science Study) sledující výsledky a trendy ve vzdělávání v oblasti matematikypřírodních věd na základních školách. Díky pravidelnosti šetření, do kterého je Česká republika zapojena již od roku 1995, je možné pozorovat komplexní vývoj vzdělávání, který je navíc díky mezinárodnímu charakteru šetření možné porovnávat mezi participujícími zeměmi. V roce 2019 byl realizován již sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého se zúčastnilo 64 zemí společně s dalšími 8 územně-správními celky.
   
  Česká školní inspekce zpracovala sekundární analýzu výsledků šetření TIMSS 2019, která se zaměřuje na několik aspektů ovlivňujících výsledky žáků. Konkrétně jde o well-being žáků, rušivé třídní klimarizikové chování, využití ICT ve výuce, výukové metody, klima učitelského sboru, lokalitu školy a další kontextové faktory a oblast formálního a neformálního předškolního vzdělávání. Součástí dokumentu je také shrnutí hlavních zjištění a nabídnuta jsou i konkrétní doporučení.

 • Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce

  23.3.2022 09:32

  S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022 a výraznou metodickou pozornost, podporupersonální kapacity bude směřovat k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.

 • Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy

  07.3.2022 14:15

  Česká školní inspekce se v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení intenzivně věnuje také problematice sledování, hodnocení a podpory spravedlivosti ve vzdělávání. Jedním z podstatných výstupů těchto aktivit je ucelený systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy, který obsahuje 11 indikátorů organizovaných do čtyř dimenzí. Ty lze definovat jako širší okruhy podmínek lokalit s vazbou na jevy a procesy ovlivňující průběhvýsledky vzdělávacího procesu a zahrnují vzdělanostníekonomickou úroveň regionu, míru ohrožení chudobousociálním vyloučením, podíl žáků ohrožených školním selhánímsociálně-ekonomickýkulturní status žáků školy.

 • Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

  08.2.2022 10:23

  Problematice hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro externí hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií a kromě návrhu konkrétních nástrojů pro hodnocení nabídnout i metodická doporučení pro hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v průběhu hodnoticích aktivit České školní inspekce.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  27.1.2022 07:57

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

  Uvnitř vydání např.: 

  • Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání.
  • Čtenářské strategie pro 21. století.
  • Přístupy k náročnému chování dětí.
  • Společné znaky úspěšných základních škol.
  • Reporty pro ředitele škol a školských zařízení.
  • On-line vzdělávání pro učitele k rozvoji dovedností žáků.

 • Tematická zpráva – Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

  04.1.2022 10:59

  Činnosti školských poradenských zařízení představují zásadní a velmi důležitou součást efektivního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Cílem tematického šetření, jehož souhrnná zjištění představuje předkládaná tematická zpráva, bylo získat relevantní informace související v činnostech školských poradenských zařízení s aktuálními aktivitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které oblast školského poradenství ovlivňují nebo do ní zasahují, a poskytnout tak důležité podklady pro směřování další podpory v tomto segmentu.