Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ČŠI

 • Tematická zpráva – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

  18.5.2023 10:00

  Česká školní inspekce od začátku školního roku 2022/2023 sleduje podrobněji v navštívených školách vzdělávání a integraci dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. vzdělávání a integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Komplexní inspekční činnost prováděná na obvyklém vzorku škol byla v únoru a březnu 2023 rozšířena o tematickou inspekční činnost zaměřenou na situaci v základních školách, které mají třídy s převahou ukrajinských žáků nebo třídy složené jen z ukrajinských žáků.

  Tato tematická zpráva tak představuje zkušenosti, přístupy a postupy škol usilujících o integraci a vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, se specifickým zřetelem k integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků. Zabývá se výzvami, s nimiž se školy v těchto tématech setkávají, a nabízí důležité informace a náměty pro další podpůrné intervence ze strany institucí vstupujících do řízení vzdělávací soustavy a do systému podpory škol.

 • Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

  16.5.2023 11:00

  Česká školní inspekce představuje aktuální zjištění z mezinárodního šetření PIRLS 2021 zaměřujícího se na zjišťování úrovně čtenářských dovedností českých žáků 4. ročníku základní školy ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi. Do cyklu PIRLS 2021 se zapojilo 57 zemí z celého světa spolu s dalšími 8 ekonomickými regiony. Celkem byla sebrána data od více než 400 000 žáků, 380 000 rodičů, 20 000 učitelů a 13 000 škol. Kromě sledování úrovně čtenářských dovedností žáků PIRLS pravidelně sbírá řadu kontextových informací prostřednictvím dotazníků pro ředitele, učitele, žáky a jejich rodiče, které přinášejí cenné poznatkypodmínkách a průběhu výuky, o rodinném zázemí žáků, čtenářských zvyklostech a postojích ke čtení. Napomáhají k vysvětlování rozdílů ve výsledcích a mohou být využity společně s dalšími informacemi o kvalitě vzdělávacího systému poskytovanými Českou školní inspekcí pro jeho efektivní řízení.

 • Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

  18.4.2023 13:30

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů. Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20. století jsou však již staršího data a po více jak 30 letech bylo znovu celoplošně realizováno ve 3. ročníku a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol.

 • Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

  12.4.2023 09:53

  Česká školní inspekce a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy realizovala společné výzkumné šetření s cílem na robustním a reprezentativním vzorku zmapovat, jak učitelé a absolventi učitelství hodnotí svoji připravenost na profesi, včetně svých kompetencí, na počátku a v průběhu své kariéry a jaký je vztah aprobovanosti vyučovaných předmětů a hodnocení jejich současných učitelských kompetencí. Podstatné pro šetření bylo, že proběhlo na stejných školách, které byly již v roce 2018 zahrnuty do mezinárodního šetření v rámci projektu OECD TALIS-PISA link. Rovněž dotazníky pro učitele a pro ředitele z roku 2021 obsahují řadu stejných otázek jako mezinárodní šetření z roku 2018, a jsou s ním tedy do určité míry srovnatelné. A nejen to, ve společném šetření České školní inspekce a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jsme navázali také na další dřívější mezinárodní i národní šetření, reprezentativní pro celé české základní a střední školství, jako jsou například Učitel 2009, projekt OECD TALIS 2013 a některá další. Díky těmto návaznostem můžeme dobře porovnávat současnou situaci, dnešní názory a hodnocení učitelů a ředitelů českých škol ve vývojové i komparativní perspektivě.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  30.3.2023 07:59

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI

  Uvnitř vydání např.: 

  • Hodnocení rizikového chování žáků.
  • Informace o výsledcích vzdělávání v 5. a 9. třídách. 
  • Zajímavosti českého vzdělávání.
  • Vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory. 

 • Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol

  14.3.2023 11:05

  Česká školní inspekce se systematicky a dlouhodobě věnuje tématům souvisejícím s problematikou rizikového chování žáků v jednotlivých vzdělávacích stupních. Předkládaná tematická zpráva metodologicky i obsahově navazuje na tematické šetření České školní inspekce z roku 2015/2016.

 • Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

  20.2.2023 16:17

  Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů tabletů.

 • Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

  11.1.2023 08:13

  Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která má za cíl představit nejdůležitější zjištění z velkých mezinárodních šetření žáků a jejich zákonných zástupců, učitelů a ředitelů škol. Tato šetření jsou navíc doplněna o vlastní zdroje dat České školní inspekce (ČŠI) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Studie je rozdělena do několika kapitol, kdy nejprve jsou identifikovány hlavní příčiny problémů české vzdělávací soustavy, na ně navazují kapitoly, které se zabývají možným řešením. První kapitola se tak zabývá socioekonomickým rozvojem regionů a souvislostí s výsledky žáků. Druhá část navazuje předškolním vzděláváním. Třetí část se zabývá problematikou well-beingu žáků, a to nejen v kontextu SES. Čtvrtá část se zabývá kvalitou učitelů a hledá vlastnosti učitelů, které souvisí s lepšími výsledky žáků. Na tuto část navazuje pátá kapitola, která se podrobněji věnuje výukovým metodámdidaktickým přístupům. Poslední část se zabývá tématem managementu školy a vztahy mezi učiteli.

 • Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022 – výroční zpráva ČŠI

  20.12.2022 08:11

  V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2021/2022, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

 • Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

  12.12.2022 10:34

  V průběhu měsíců květnačervna roku 2022 realizovala Česká školní inspekce rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školyodpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem zjišťování výsledků bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům školstátu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání žáků, stejně jako o vybraných faktorech kvality vzdělávání, které na výsledky žáků působí. Poslední obdobně koncipované zjišťování bylo ze strany České školní inspekce provedeno v roce 2017.

 • Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

  16.11.2022 10:39

  Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.

 • Inspirace pro ČR – implementace klíčových kompetencí v systému Evropských škol

  26.10.2022 22:41

  Ve středu 26. října 2022 uspořádala Česká školní inspekce mezinárodní on-line konferenci zaměřenou na zkušenosti Evropských škol s implementací klíčových kompetencí ve vzdělávání. Obsah konference nabídnul zajímavou inspiraci pro český vzdělávací systém, například v oblasti revizí rámcových vzdělávacích programů. Program konference zde

 • Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

  19.10.2022 10:11

  Česká školní inspekce se ve svých dvou dřívějších tematických šetřeních z let 20202021 zabývala společnými znaky vzděláváníúspěšných základních školách, respektive úspěšnými strategiemi základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky. Hlavní zjištění, která byla v těchto tematických šetřeních učiněna, specificky ukázala na význam některých faktorů úspěšnosti sledovaných škol.

 • Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

  20.9.2022 09:27

  Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která se věnuje vztahu nastavení organizace 2. stupně základní školy a vybraných faktorů kvality vzdělávání s cílem zjistit, zda existují významné rozdíly mezi základními školami charakteristickými širším nastavením organizace 2. stupně na jedné straně a základními školami charakteristickými užším nastavením organizace 2. stupně na straně druhé. Šíře nastavení organizace je chápána ve smyslu počtuvelikosti tříd. Zjištění rozdílů opodstatňuje úvahy o přínosech konsolidace organizačního nastavení 2. stupně základních škol v prostředí decentralizovaného a fragmentovaného českého školství.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  07.9.2022 08:20

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

  Uvnitř vydání např.: 

  • Testování tělesné zdatnosti žáků ZŠ a SŠ.
  • Interaktivní platforma Vzdělávání v datech.
  • Metodický portál Kvalitní škola.
  • Zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2022/2023.
  • Integrace a vzdělávání ukrajinských žáků.
  • Přehled souhrnných výstupů ČŠI za školní rok 2021/2022.