#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Portál RVP články

 • Interaktivní krychle

  16.1.2020 14:02

  Didaktická tvorba inspirovaná moderním uměním – minimalismem; konkrétně dílem Evy Hesse (cyklus Cube; Accession 2). Lekce je navržena tak, aby posluchače seznámila s konkrétní moderní tvorbou 20. století. Po sestavení hlavní konstrukce z přichystaných dílů (spojů a zkrácených špejlí) následuje přilepení posluchačem připravených fáborků z novinového, nebo barevného papíru, případně kousků látky. Výsledné dílo je interaktivní (při fouknutí, zatřesení, nebo dotyku) krychle.

 • Didaktická videa – bezobratlí

  15.1.2020 09:23

  Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zoologie bezobratlých, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál obsahuje sadu didaktických videoklipů, které představují jednotlivé skupiny bezobratlých. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

 • Třídní učitel 2.0 – díl 5.: technologická výbava pro třídní výlet

  15.1.2020 00:00

  Pátý díl seriálu o třídním učiteli a technologiích se zaměřuje na technologickou výbavu používanou třídním učitelem a žáky při pořádání třídního výletu.

 • Sociální vliv a identifikace se skupinou: vězeňský experiment v novém

  14.1.2020 13:15

  V předcházejícím textu (Stanfordský vězeňský experiment) se čtenáři a čtenářky mohli seznámit s velmi známou Stanfordskou vězeňskou studií vedenou profesorem Zimbardem. Ten výsledky interpretuje především ve prospěch vlivu situace a role na chování jedince, tyto vlivy v zásadě vnímá jako určující a rozhodně významnější než osobní dispozice. Jednoduše řečeno i normální člověk se může dopustit hrozného chování pod tlakem situace. Tyto závěry se však rozhodli podrobněji prozkoumat, a zpochybnit, psychologové Haslam a Reicher.

 • Výlet za dinosaury

  13.1.2020 10:24

  Lekce se snaží děti co nejblíže seznámit s dinosaury a dobou, ve které žili.

 • Mí profesionální inspirátoři

  13.1.2020 00:00

  Přehled nejdůležitějších odborníků, kteří mi při studiu problematiky vzdělávacích technologií pomohli a pomáhají pochopit souvislosti. Jedná se o můj příspěvek k akci Největší inspirátoři našeho Virtuálního digicentra.

 • Mezinárodní výzkum digitálních dovedností žáků ICILS 2018

  09.1.2020 00:00

  Šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS zveřejnilo výsledky druhého ročníku tohoto mezinárodního srovnání. Tentokráte se navíc zjišťovala i úroveň informatického myšlení žáků. Jak dopadli čeští žáci, jsme se bohužel nedozvěděli.

 • Výuková aktivita Toto je můj soused

  08.1.2020 13:54

  V příspěvku je popsána aktivita, která je založena na porozumění textu žáka, následném rozboru a skupinové práci žáků. Cílem aktivity je podpořit u žáků vnímání důležitých obsahových konceptů (rasismus, xenofobie, ...), vést o těchto pojmech diskuzi a umět prezentovat, popřípadě obhájit svůj názor. Aktivita je vhodná pro výstup v předmětu Výchova k občanství. Důležitou složkou aktivity je také skupinová spolupráce mezi žáky.

 • Čtení slabik s Bee-botem

  08.1.2020 09:29

  Článek ukazuje, jak učitel s využitím robotické hračky může rutinní nácvik čtení slabik proměnit v poutavou činnost, do které se žáci aktivně zapojují. Kromě oborového cíle českého jazyka, tedy nácviku techniky čtení jako základního předpokladu pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, je zde nenásilně a přirozeně rozvíjena matematická a digitální gramotnost. Text vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, který podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

 • Největší inspirátoři aneb osobnosti, které inspirují učitele (6. akce Virtuálního Digicentra)

  08.1.2020 00:00

  Představení 6. akce Virtuálního Digicentra.

 • Workshop – Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí učitele

  07.1.2020 09:26

  Příspěvek popisuje workshop, prostřednictvím kterého jsou účastníci z řad pedagogických pracovníků seznámeni metodami kritického myšlení s rámcem digitálních kompetencí učitelů DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj.

 • Určení epicentra zemětřesení

  06.1.2020 15:31

  Aktivita nabízí jednoduché cvičení na určení epicentra zemětřesení na základě informací ze tří seismologických stanic. Žáci tak mohou získat konkrétní představu o tom, jak se místa vzniku zemětřesení určují. Přitom pracují s mapou a informacemi obsaženými v seismogramech.

 • Modely kombinovaných forem výuky po šesti letech

  06.1.2020 00:00

  První ze dvou zpráv o výsledcích projektu The Canopy kalifornského Christensen Institute. Tato se věnuje používaným formám kombinované výuky v amerických školách.

 • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – mrazy, sněhové kalamity, náledí

  02.1.2020 09:55

  Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci.

 • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – příčiny požárů o Vánocích a na Silvestra

  02.1.2020 09:52

  Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci.

Portál RVP DUM

 • Nerosty

  16.1.2020 09:49

  Materiál slouží k procvičení učiva o nerostech pomocí doplňovačky, práce s textem a metody I.N.S.E.R.T.

 • Šíření zvukového rozruchu prostředím

  15.1.2020 09:16

  Žáci poznají nejčastější prostředí, kterými se šíří zvuk, a prostředí, ve kterém se zvuk nešíří. Seznámí se se způsoby, kterými chceme, aby byl potlačován zvukový rozruch. Šesti kontrolními otázkami se žáci přesvědčí, zda pochopili probranou látku.

 • Invazní druhy – robalo nilský

  14.1.2020 13:18

  Pracovní list se zabývá zajímavou případovou studií o invazivním chování robala nilského po vysazení do Viktoriina jezera. V úvodní části jde o práci s textem, ve druhé části zpracování tabulkových dat do podoby grafu (možné zpracovávat v ruce nebo využít tabulkový procesor) a vyhledávání biologických a ekologických informací. Vhodné je pracovat v menších skupinách. V úkolu s metodou CLIL mohou rychlejší pomáhat pomalejším, a podobně nevadí, pokud někdo nemá chytré zařízení připojitelné na internet (to lze ostatně nahradit přístupem k počítači). Správné odpovědi je nutné probrat v diskusi moderované vyučujícím. Žáky je vhodné upozornit na existenci dokumentu „Darwinova noční můra“ (2004), který však není ve volné distribuci dostupný.

 • Planety sluneční soustavy

  08.1.2020 09:17

  Materiál slouží k procvičení učiva o planetách sluneční soustavy. Žáci budou v jednoduchém textu vyhledávat o jednotlivých planetách informace, které odpovídají zadání (popisu) v doplňovačce. Rychle pracující žáci mohou v textu vyhledat slova, která do něj významově nepatří. Z nich pak sestaví tajenku. Text může zároveň sloužit jako zdroj informací pro zpracování metodou I.N.S.E.R.T. Žáci si dle zadání spolužáků či pedagoga podtrhnou v textu např. 5 vět a zapíší k nim znaménka I.N.S.E.R.T.

 • Zvukové jevy, zvukový rozruch, tón, hluk

  07.1.2020 09:28

  Žáci vyjmenují tělesa vydávající zvuk. Porovnají rychlost světla a zvuku. Poznají vznik zvukového rozruchu. Seznámí se s příznaky poškození sluchu hlukem a se situacemi, které mohou krátkodobě poškodit sluch. Deseti kontrolními otázkami se žáci přesvědčí, zda pochopili probranou látku.

 • GIS – praktické úkoly

  06.1.2020 09:24

  Materiál je koncipován jako vyvrcholení výuky tématu mapy. Předpokládá, že žáci znají pojem mapa a umí základy práce s topografickou mapou, ovládají základy jazyka mapy a orientují se v měřítku mapy. Cílem je seznámit žáky s jednoduchou uživatelskou prací v GIS portálech, které se stále více stávají běžnou součástí našeho života. Materiál vyžaduje práci v počítačové učebně a kvalitní připojení k internetu. Pracovat je možné ve skupinách podle počtu dostupných stanic. Časově je určen pro jednu vyučovací hodinu – spojí-li se s podrobnějším výkladem o GIS, pak může zabrat i hodiny dvě.

 • Riskuj – podmínky života na Zemi

  18.12.2019 09:48

  Oblíbená hra slouží k procvičení učiva o základních podmínkách života na Zemi. Lze použít ve 4. a 5. ročníku.

 • Pracovní listy – sociální témata

  16.12.2019 13:17

  Pět pracovních listů na sociální témata pro učitele předmětů občanská nauka, chov zvířat, rostlinná produkce a ICT. Tyto učební materiály byly vytvořeny během letní školy projektu Erasmus+ KA2 - Across Disciplines, Borders and People in Rural Development v roce 2018. Obsahová správnost materiálů je zajištěna v rámci programu Erasmus.

 • Pracovní listy – ekologie

  12.12.2019 11:27

  Čtyři pracovní listy na ekologická témata pro učitele předmětů environmentální výchova, chov zvířat, pěstování rostlin a zahradnictví. Tyto učební materiály byly vytvořeny během letní školy projektu Erasmus+ KA2 - Across Disciplines, Borders and People in Rural Development v roce 2019. Obsahová správnost materiálů je zajištěna v rámci programu Erasmus.

 • Jezera východoafrické propadliny

  10.12.2019 09:55

  Pracovní list se zabývá problematikou vzniku a významu jezer v oblasti východoafrické prolákliny. Může být využit jednak ve výuce přírodních podmínek afrického kontinentu, tak při výuce regionální geografie východní Afriky. Ze zkušenosti bych žáky nechal pracovat ve skupinách (ideálně o čtyřech členech). K dispozici by žáci měli mít Atlas světa. Odpovědi na otázky mohou přednášet jednotlivé skupiny. Učitel odpovědi upravuje, případně moderuje diskuzi. Cílem druhého úkolu je mimo jiné pracovat se zdrojem informací (grafem) v anglickém jazyce. Výsledný vyplněný pracovní list je individuálním výstupem každého žáka a může být ohodnocen.

 • Základní podmínky života na Zemi – pokus

  03.12.2019 10:09

  Pracovní list slouží k procvičení učiva o základních podmínkách života na Zemi. Žáci si pomocí doplňovačky připomenou, které podmínky jsou nezbytné k životu organismů a následně tyto informace ověří během pokusu.

 • Kulturní rozmanitost – Německo a Němci

  02.12.2019 11:21

  V první části programu se děti seznámí se životem lidí jiných sociokulturních skupin formou zajímavé přednášky či formou otázek a odpovědí. Druhá část programu je interaktivní a má charakter kreativního workshopu, který vychází z tradic a kultury dané země. Materiál byl vytvořen v roce 2019 jako součást projektu spolku Zaedno Kamarádi. Název programu: Kulturní rozmanitost – Německo a Němci. Autor: MgA. Sevdalina Kovářová. Odborný konzultant Libuše Bahenská. Fotografie: Spolek Zaedno, DNM, volná díla. Ilustrace: MgA. Sevdalina Kovářová, Maxim Kovář. Použité zdroje: časopis Kamarádi; www.kamaradi.eu; Wikipedie; Eurostat; Poznáváme Evropu, pracovní sešit o Evropské unii, Zastoupení Evropské komise v ČR

 • Pouští a pralesem

  28.11.2019 09:56

  Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.

 • Savci – Kdo je kdo?

  27.11.2019 11:50

  Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním. Žáci budou pracovat s informacemi o lišce, veverce, srnci a praseti a zaznamenávat je do tabulky. Na základě získaných informací budou dle popisu živočicha doplňovat, kdo je kdo. Materiál obsahuje 4 karty s popisem živočichů, tabulku k doplnění informací a postup.

 • Kulturní rozmanitost – Rakousko a Rakušané

  26.11.2019 09:36

  V první části programu se děti seznámí se životem lidí jiných sociokulturních skupin formou zajímavé přednášky či formou otázek a odpovědí. Druhá část programu je interaktivní a má charakter kreativního workshopu, který vychází z tradic a kultury dané země. Materiál byl vytvořen v roce 2019 jako součást projektu spolku Zaedno Kamarádi.