#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Portál RVP články

 • Mike Walsh

  23.9.2019 00:00

  Zpráva o známém expertovi na transformaci firem v prostředí internetem podporovaného globálního trhu, který je častým zvaným řečníkem na konferencích, naposledy na ISTE19.

 • Hra ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem

  20.9.2019 11:34

  Počet žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen žáků s OMJ), kteří přicházejí do základní školy s omezenou znalostí českého jazyka, se zvyšuje a jejich vzdělávání není snadné. Následující text je určen pro učitele, kteří tyto žáky mají ve svých třídách a jejichž úkolem je nejen žáky českému jazyku a dalším oborům učit, ale poskytnout jim takovou oporu, aby se do vyučovacího procesu mohli aktivně zapojit a nebyli pasivními diváky. Aby žák s OMJ vykonal stejnou práci jako jeho spolužáci, musí vynaložit větší úsilí. Může tedy být více unaven, což se projeví nesoustředěním a unikáním do jeho vnitřního světa. Z toho vyplývá, že potřebuje při výuce více a častěji motivovat. Takovou motivací mohou být vhodně zařazené hry, které navíc poslouží k rozvíjení komunikačních dovedností (naslouchání, mluvení, čtení, psaní).

 • Příčiny rušivého chování žáků ve výuce realizované ve školní třídě

  19.9.2019 09:57

  Článek nazvaný Příčiny rušivého chování žáků ve výuce realizované ve školní třídě se zabývá příčinami rušivého chování žáků. Zaměřuje se také na popis vhodného a nevhodného postupu učitele v těchto situacích.

 • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – hasicí přístroje

  19.9.2019 09:54

  Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci.

 • Tvoříme Wikipedii – díl 5.: 5 kategorií článků k úpravám aneb když nevíte, kde začít

  18.9.2019 00:00

  Psaní Wikipedie obvykle nezačíná vytvářením nových hesel, ale drobnějšími úpravami. V tomto dílu seriálu se podíváme na 5 kategorií článků vhodných pro první editace Wikipedie a ukážeme si konkrétní zadání, která lze použít pro úpravy daných hesel se žáky.

 • Spolupráce s rodinou s cílem společně podporovat kvalitu učení dětí

  17.9.2019 10:36

  Článek je rozdělen do dvou částí, které spolu souvisí a úzce na sebe navazují. První část je věnována individualizovanému vzdělávání, problematice pedagogické diagnostiky a hodnocení dětí v předškolním vzdělávání. Dále se zmiňuje o funkcích portfolia dítěte a o tom, jak pomáhá budovat pozitivní sebehodnocení. Autorka v článku popisuje svou dosavadní praxi učitelky a ředitelky mateřské školy a na konkrétních příkladech prezentuje svoje dlouhodobé zkušenosti v předškolním vzdělávání.

 • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – detektory kouře a nebezpečných plynů

  17.9.2019 10:23

  Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci.

 • Hodnocení dětí v mateřské škole ve spolupráci s rodiči jako podpora individualizace a společného vzdělávání

  16.9.2019 12:29

  Článek je rozdělen do dvou částí, které spolu souvisí a úzce na sebe navazují. První část je věnována individualizovanému vzdělávání, problematice pedagogické diagnostiky a hodnocení dětí v předškolním vzdělávání. Dále se zmiňuje o funkcích portfolia dítěte a o tom, jak pomáhá budovat pozitivní sebehodnocení. Autorka v článku popisuje svou dosavadní praxi učitelky a ředitelky mateřské školy a na konkrétních příkladech prezentuje svoje dlouhodobé zkušenosti v předškolním vzdělávání.

 • Strategický plán rozvoje sociálně-mediální gramotnosti podle EUN

  16.9.2019 00:00

  Zpráva o projektu a kurzu EUN Academy Social Media Literacy for Change, která naznačuje, kudy vede cesta k nastavení správné politiky školy k digitálním zařízením, primárně k vlastním mobilům žáků.

 • Sebereflexe jako nástroj k udržení si kázně ve třídě

  12.9.2019 10:25

  Článek se zabývá školní kázní v souvislosti s autoritou učitele. Je orientován na učitele 1. stupně ZŠ. Poskytuje jim návod k sebereflexi, který jim pomůže eliminovat rušivé chování žáků.

 • Tvorba ŠVP na škole při dětském diagnostickém ústavu

  11.9.2019 10:00

  Text článku popisuje zkušenosti jedné ze základních škol při dětském diagnostickém ústavu (DDÚ) s tvorbou školního vzdělávacího programu (ŠVP). Poskytuje konkrétní ukázky jednotlivých jeho částí a čtenáři tak popisuje proces vzdělávání na tomto typu školy.

 • Digitální stopa učitele – díl 1.: osobní web

  11.9.2019 00:00

  Seriál se zaměřuje na různé oblasti online světa a ukazuje, kde, jak a proč je dobré (nejen) pro učitele vytvářet digitální stopy. První díl se věnuje osobní stránce.

 • Malé personální, ale velké oborové výročí a jeho využití jako příběhu ve školní výuce dějepisu

  10.9.2019 13:56

  Při příležitosti 90. výročí vstupu prvního Čecha na území Antarktidy, PhDr. Václava Vojtěcha (1901–1932), se aplikuje na tomto konkrétním příběhu metoda pojetí historie jako příběhu pro výuku školního dějepisu. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

 • Fyzika a environmentální výchova 2 – energie Slunce

  10.9.2019 09:46

  Článek seznamuje čtenáře s možnostmi, jak pracovat ve vyučování fyziky s učivem Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, konkrétně s tématem solární energie. Po obecnějším úvodu do problematiky se autor zaměřuje na konkrétní možnosti práce s tématem ve vyučování.

 • Od cvičení opakováním přes náhodu k vlastnímu výběru

  09.9.2019 00:00

  Druhá část zprávy s výběrem zajímavých poznatků z kurzu The Science of Learning amerického experta na tvořivé myšlení A. J. Julianiho.

Portál RVP DUM

 • ASCII tabulka 7bitová (interaktivní webová stránka)

  23.9.2019 11:35

  Interaktivní webová stránka ukazuje souvislost mezi hodnotou bajtu v paměti počítače a reprezentovaného znaku. Kromě zobrazení dolní poloviny ASCII tabulky umožňuje interaktivně nastavit jednotlivé bity a tím určit příslušný znak. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

 • Galvanometr

  17.9.2019 10:09

  Žáci se seznámí s jednoduchým měřicím přístrojem, kterým zjistí, zda obvodem prochází, nebo neprochází elektrický proud. Poznají základní součásti galvanometru. Interaktivní formou si zapojí elektrický obvod s galvanometrem. Poznají jeho schematickou značku a jeho zařazení do elektrického obvodu. Publikace je zakončena kontrolními otázkami.

 • Čtení s porozuměním – Podzim je tu

  16.9.2019 10:37

  Materiál obsahuje text, který se týká podzimu, a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

 • Udržitelný rozvoj

  11.9.2019 10:46

  Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci. Přílohou je pracovní list.

 • Portugalština – frazémy s názvy částí lidského těla

  10.9.2019 13:01

  Doplňkový učební materiál, který se zaměřuje na frazémy s názvy částí lidského těla v brazilské portugalštině, na jejich vysvětlení a procvičení užití.

 • Tření

  04.9.2019 09:15

  Žáci se interaktivní formou seznámí s třením, s třecí silou, smykovým třením a klidovou třecí silou. Poznají, že v některých případech v praxi je tření žádoucí, v jiných případech nežádoucí. Při tření vzniká teplo, které zahřívá kovy a nástroje. Poznají způsoby, jak teplo snížit.

 • Aktivity k pravěku (pexeso, domino, pyramida)

  03.9.2019 09:53

  Aktivity vhodné pro zapojení celé třídy, skupin žáků i jednotlivců. Jedná se o procvičovaní pojmů spojených s pravěkem, k jejich upevnění a zopakování poslouží pexeso, domino nebo skládání pyramidy.

 • Lineární funkce (interaktivní webová stránka)

  22.8.2019 11:08

  Interaktivní webová stránka umožňuje zadat parametry jedné až tří lineárních rovnic (y = kx + q). Přímka (nebo přímky) se hned zobrazí v grafu, na kterém lze nastavit mřížku, popis os a barevné zobrazení přímek. Je také možné měnit již zadané parametry; každá změna se hned promítne do grafu. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

 • Lovci mamutů

  14.8.2019 10:21

  Pracovní list navazuje na práci s knihou E. Štorcha Lovci mamutů.

 • Změna teploty vzduchu v průběhu času

  12.8.2019 09:14

  Žáci se seznámí s termografem. Mohou být rozděleni do čtyř skupin a vypracují grafy podle příslušných tabulek. Je jim zadán domácí úkol, pokud vlastní venkovní teploměr. Je jim nabídnut vzor vypracované úlohy.

 • Cestovní ruch

  07.8.2019 12:38

  Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

 • Italská gramatika X – passato prossimo x imperfektum

  05.8.2019 09:24

  Materiál by měl uživateli ozřejmit rozdíl v používání časů passato prossimo a imperfektum v italštině.

 • Změny objemu a délky pevných těles zahříváním a ochlazováním

  01.8.2019 09:15

  Žáci se interaktivní formou seznámí, jaké změny objemu a délky pevných těles způsobí jejich zahřívání.

 • Italská gramatika IX – vyjádření minulosti

  24.7.2019 10:12

  Materiál uživatele obeznamuje s problematikou minulosti/předčasnosti v italštině.

 • Portugalština – curriculum vitae

  22.7.2019 09:05

  Doplňkový učební materiál na téma „životopis“. Student se naučí slovní zásobu, která s tématem souvisí, naučí se porozumět životopisu v portugalštině a vytvořit si vlastní strukturovaný CV.