Aktuality Česká školní inspekce

ČŠI

 • Národní zpráva PISA 2022 Finanční gramotnost

  27. 6. 2024 10:10

  Národní zpráva přináší přehled nejdůležitějších zjištění z šetření finanční gramotnosti patnáctiletých žáků, které bylo součástí mezinárodního šetření PISA 2022. Ve zprávě jsou představeny výsledky žáků České republiky a dalších 19 zemí, které se šetření v roce 2022 zúčastnily. Šetření PISA nahlíží na finanční gramotnost jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století. Při zjišťování výsledků vzdělávání žáků PISA sleduje nejen znalost a porozumění základním finančním konceptům, ale především schopnost žáků uplatnit nabyté znalosti a správně se rozhodovat v běžných situacích každodenního života zahrnujících finance. Součástí národní zprávy jsou vybraná zjištění z dotazníkového šetření a informace o vývoji výsledků českých žáků od roku 2012, kdy se Česká republika zapojila do šetření finanční gramotnosti poprvé.

 • Národní zpráva PISA 2022 Tvůrčí myšlení

  18. 6. 2024 12:07

  Národní zpráva přináší přehled nejdůležitějších zjištění z šetření tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků, které bylo součástí mezinárodního šetření PISA 2022. Tato inovativní oblast byla na mezinárodní úrovni sledována vůbec poprvé a výsledky prezentované v této zprávě doplňují zjištění z tradičních oblastí matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti, které Česká školní inspekce zveřejnila v roce 2023. V šetření PISA je na tvůrčí myšlení nahlíženo jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století, kterou je potřeba u mladých lidí rozvíjet z několika důvodů: pomáhá lépe se adaptovat na změny v rychle se měnící společnosti, umožňuje žákům objevovat a naplňovat jejich potenciál, podporuje učení i řešení problémů v každodenním životě. Speciálně vyvinutý test obsahoval testové úlohy s otevřeným formátem, které vyžadovaly od žáků vytvoření vlastní odpovědi a poskytovaly dostatečný prostor pro vyjádření jejich kreativity. Odpovědi žáků nebyly posuzovány pouze jako dobré nebo špatné, ale hodnotila se schopnost žáků uvažovat netradičně a navrhovat originální řešení. Součástí národní zprávy jsou také vybraná zjištění z dotazníkového šetření, například se zaměřením na postoje žáků ke kreativitě či na podmínky pro rozvíjení kreativity žáků ve škole. 

 • Školy, do kterých se žáci těší – Inspirace ze škol a pro školy

  11. 6. 2024 10:48

  Nový analyticko-metodický materiál České školní inspekce se zaměřuje na podporu wellbeingu ve školách a přináší pedagogické veřejnosti ucelený pohled na toto téma v národním i mezinárodním kontextu. Jeho hlavním cílem je prakticky a srozumitelně představit zjištění, která mohou posílit pochopení potřeby vytvářet zdravé, přívětivé a bezpečné školní prostředí. Tento materiál k jednotlivým tématům nabízí konkrétní doporučení, náměty a opatření, která mohou vést ke skutečným změnám. V publikaci se zaměřujeme na „znaky“, které jsou spojeny s vyšší mírou těšení se do školy u žáků. Tyto znaky podrobně popisujeme v tzv. analytických listech, kde zároveň nabízíme inspirativní náměty pro diskuze nejen v rámci škol, ale i dalších učících se komunit, včetně místních a krajských akčních plánů nebo metodických kabinetů

  Tento materiál je navržen tak, aby byl praktickým nástrojem pro pedagogy, kteří chtějí proměnit prostředí ve škole a tím přispět k lepším vzdělávacím výsledkům svých žáků.

 • Sekundární analýza: Znaky základních škol s výrazným posunem v národních testováních

  11. 6. 2024 08:26

  Česká školní inspekce realizovala ve školních letech 2016/2017 a 2021/2022 rozsáhlá zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol ve vzdělávacích oblastech český jazyk a matematika. Tím, že žáci více než 500 základních škol absolvovali v obou školních letech testování ve stejném předmětu i ročníku, vznikají dvě zajímavé otázky: Lze mezi oběma školními roky identifikovat základní školy, jejichž žáci zaznamenali výrazný posun v předmětově a ročníkově si odpovídajících testováních? Jaké jsou znaky základních škol, u nichž byl zaznamenán výrazný posun v předmětově a ročníkově si odpovídajících testováních? Právě na tyto dvě otázky se sekundární analýza zaměřuje.

 • Sekundární analýza: Společné znaky ZŠ a SŠ s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky

  22. 5. 2024 10:00

  Česká školní inspekce uskutečnila v letech 2021 a 2022 tematické šetření, které se na úrovni základního a středního vzdělávání zabývalo hodnocením podmínek, průběhu a výsledků realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit ve školách. Součástí tematického šetření byla tato dílčí šetření - hospitace hodin tělesné výchovy, elektronické dotazování vedení škol i učitelů a měření tělesné zdatnosti žáků. Sekundární analýza Společné znaky základních a středních škol s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky dále rozšiřuje uvedená zjištění svým záměrem zhodnotit specifika škol s vysokým zastoupením žáků s výbornými výsledky v hodnocení tělesné zdatnosti na jedné straně a škol s vysokým zastoupením žáků se slabými výsledky v hodnocení tělesné zdatnosti na straně druhé. Vůči takto vymezeným skupinám škol jsou posuzovány hodnoty vybraných charakteristik podmínek a průběhu realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit ve školách. Ty mohou být inspirací pro zahájení nebo rozvoj pohybových aktivit v nich.

 • Sekundární analýza: Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy ve šk. r. 2023/2024

  9. 5. 2024 10:32

  Ve školním roce 2023/2024, v rámci přijímacího řízení na střední školy, byla uchazečům poprvé nabídnuta možnost podat přihlášku elektronicky nebo v papírové formě, přičemž nejčastěji uváděli tři preferované kombinace škol a studijních oborů. Statistiky podaných přihlášek zveřejnilo ve své zprávě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Česká školní inspekce ve své sekundární analýze tyto informace dále rozšiřuje o další podrobnosti. Hlavním záměrem zprávy je zhodnotit vztahy mezi obory vzdělání, které byly zvoleny uchazeči o studium na středních školách, a vybranými charakteristikami jimi navštěvovaných základních škol. Analýza vychází z dat poskytnutých Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na přelomu března a dubna. Vybraná data jsou také vizualizována v grafech na www.vzdelavanivdatech.cz

 • Odklady povinné školní docházky - Aktualizovaná data

  18. 4. 2024 09:16

  Česká školní inspekce připravila materiál, který obsahuje aktualizovaná data týkající se odkladů povinné školní docházky. Předložená data vycházejí z nejnovějších statistik a analýz, které mapují situaci ohledně odkladů povinné školní docházky nejen v našem vzdělávacím systému, ale i v zahraničí. Materiál se zaměřuje na klíčové ukazatele a faktory, které tuto problematiku ovlivňují. Navzdory implementaci řady opatření v uplynulých letech, jako je zavedení povinné předškolní docházky, změna termínu zápisů do základních škol, dovybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji pro posuzování školní zralosti či další vzdělávání pedagogických pracovníků, se nepodařilo dosáhnout významného snížení podílu dětí s odloženou školní docházkou. Česká republika se tak i nadále potýká s vysokým podílem těchto dětí v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Materiál poskytuje aktuální informace k další diskuzi o možných krocích vedoucích ke snížení počtu odkladů povinné školní docházky a zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny děti.

 • Tematická zpráva – Čtenářská gramotnost na základních a středních školách ve školním roce 2022/2023

  22. 3. 2024 08:29

  Čtenářské gramotnosti je přisuzována vysoká důležitost z hlediska dosahování úspěchů a zažívání potěšení a radosti ve vzdělávání, v osobním i pracovním životě. Vyšší úroveň čtenářské gramotnosti je také spojována s lepší schopností kritického myšlenísprávného rozhodování, s vyšší citlivostí k přijímanému informačnímu obsahu, s rozvojem kreativity a představivosti či s posilováním sebedůvěry v komunikacisociálních vztazích. V přeneseném významu můžeme čtenářskou gramotnost chápat jako pomyslný „klíč k poznání“. S ohledem na významnost tématu realizovala Česká školní inspekce ve školním roce 2022/2023 tematické šetření zaměřené na důležité aspekty čtenářské gramotnosti v základních a středních školách. Hlavním cílem šetření bylo zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání vztahující se ke čtenářské gramotnosti na základních a středních školách a následně formulovat navazující doporučení na úrovni školy, zřizovatele i systému.

 • Tematická zpráva – Přírodovědná gramotnost a přírodovědné vzdělávání na ZŠ a SŠ

  22. 3. 2024 07:57

  Přírodovědné gramotnostipřírodovědnému vzdělávání je připisována vysoká důležitost v životě současné společnosti. Důležitost přírodních věd je mimo jiné spojována s potřebami jedince reagovat na existující životní situace a lépe porozumět fungování světa, s potřebami trhu práce či s potřebami porozumění argumentům pro odpovědné chování ve společnosti a pro účast jedinců na věcech veřejných. I v kontextu těchto skutečností realizovala Česká školní inspekce v prvním pololetí školního roku 2022/2023 tematické šetření, jehož záměrem bylo ověřit dosaženou úroveň ve vybraných aspektech přírodovědné gramotnosti žáků 1. ročníku středních škol, tj. žáků, kteří aktuálně ukončili základní vzdělávání, zhodnotit kvalitu podmínek a průběhu přírodovědného vzdělávání na střední škole a na 2. stupni základních škol a formulovat navazující doporučení k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a zvyšování kvality přírodovědného vzdělávání na úrovni školy, zřizovatele i systému.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  6. 2. 2024 08:17

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI

  Uvnitř vydání naleznete např.: 
  • KOMPAS čili KOordinace Metodické Podpory A Spolupráce
  • Výuka moderních dějin České republiky
  • Šetření PISA 2022 ukazuje na obavy českých žáků z matematiky
  • Didaktická inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností
  • Metodický portál Kvalitní škola

 • Tematická zpráva – Společná výuka běžných tříd a tříd speciálních

  5. 2. 2024 11:36

  Společná výuka žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a se SVP je většinou diskutována a hodnocena především z hlediska přínosů pro znevýhodněné žáky. Podle některých zahraničních výzkumů je však společné vzdělávání identifikováno jako jeden ze znaků zvyšujících úspěšnost vzdělávání obou skupin žáků. Ukazuje se, že inkluzivní vzdělávací prostředí, umožňující společné vzdělávání bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění, může poskytnout krátkodobé i dlouhodobé přínosy nejenom žákům se znevýhodněním, ale i žákům intaktním. Společné vzdělávání se netýká pouze zajištění kvalitní výuky, ale má pozitivní dopady i v oblasti sociálního začleňování, další vzdělávací a profesní dráhy a promítá se také do osobního života. Naopak vzdělávání v segregačním prostředí brání úspěšnému sociálnímu začleňování. Relevantní zhodnocení společné výuky žáků běžných a speciálních tříd, která ale na některých běžných školách probíhá, však nebylo doposud zpracováno. Záměrem šetření bylo proto zhodnocení a vymezení základních podmínek a principů nutných pro kvalitní společnou výuku žáků běžných a speciálních tříd tak, aby umožnila rozvoj celému spektru přítomných žáků.

 • PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

  5. 2. 2024 11:34

  Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání PIRLS, TIMSS a PISA. Zároveň je snahou nabízet v širším kontextu i další inspirace pro rozvoj dovedností v kontextu vzdělávání v České republice. Mezinárodní šetření PIRLS aj. nabízí vedle důležitých informací o výsledcích českých žáků v mezinárodním srovnání také didaktickou inspiraci pro učitele. Česká školní inspekce opětovně poukazuje na potřebu vnímat čtenářskou gramotnost při výuce jako oblast, která má silný mezipředmětový charakter a potenciál k rozvoji nejen v hodinách českého jazyka a literatury. V souvislosti s tím upozorňuje na význam kontinuální podpory vnitřní motivace a důvěry žáků ve smysl a užitečnost čtení. Systematický a cílený rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností ve škole je účinným a jinými cestami obtížně nahraditelným nástrojem vyrovnávání bariér a limitů plynoucích z rodinného zázemí. Předkládaná publikace je určena nejen učitelům, ale i vedení mateřských a základních škol, neboť přináší konkrétní inspiraci k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku, k využívání nebeletristických textů při výuce čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů, zabývá se různými aspekty úspěšného zavádění čtenářské kultury do škol a poukazuje na význam školních knihoven a na potenciál spolupráce s veřejnými knihovnami.

 • Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – výroční zpráva

  13. 12. 2023 08:02

  Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2022/2023 poskytuje komplexní hodnocení stavu vzdělávacího systému, kvality a efektivity vzdělávání, prezentuje výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů v České republice. Ve zprávě jsou představena data a poznatky získané inspekčními šetřeními, součástí jsou analýzy o fungování škol a školských zařízení. Formulovány jsou závěry a doporučení směřující k dalšímu rozvoji a podpoře vzdělávání v jednotlivých oblastech.

  Poskytuje informace pro hodnocení současné situace a pro strategické rozhodování o budoucích směrech vzdělávací politiky. Zpráva je zdrojem informací pro všechny, kdo se podílejí na řízení a rozvoji vzdělávacího systému, a kdo tento rozvoj realizují.

 • Národní zpráva PISA 2022

  5. 12. 2023 11:00

  Národní zpráva PISA 2022 obsahuje přehled nejdůležitějších zjištění o úrovni matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v České republice v kontextu všech zapojených zemí a regionů  (37 zemí OECD a 44 partnerských zemí). Kompetenční pojetí testů PISA se soustředí především na schopnost praktického využití znalostí, které si žáci osvojili ve škole, v autentických situacích, s nimiž se mohou setkat v běžném životěTímto se šetření PISA odlišuje od jiných velkých mezinárodních šetření, která ve větší míře vycházejí z obsahu národních kurikul. Důležitou složku šetření představuje vedle kognitivních testů rovněž sada kontextových dotazníků, jejichž cílem je pomoci vysvětlit variace ve výsledcích různých skupin žáků a shromáždit informace například o rodinném zázemí žáků, postojích žáků k učení či podmínkách výuky ve škole. Hlavní doménou v PISA 2022 byla matematická gramotnost.

 • Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka

  22. 11. 2023 10:00

  Tematická zpráva Výuka dalšího cizího jazyka – Průběh výuky a výsledky žáků v základním vzdělávání přináší zjištění o dosažené úrovni vybraných znalostí a dovedností žáků v dalším cizím jazyce, podobě vyučovacích hodin, včetně postojů učitelů a žáků k výuce dalšího cizího jazyka. Výuka dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu v základním vzdělávání je dlouhodobě předmětem diskusí na různých úrovních, kdy zaznívají argumenty pro i proti ní. Diskuse se však ne vždy opírá o dostatečně podrobné informace o rozsahu, průběhu a kvalitě vzdělávání. Česká školní inspekce v rámci komplexní inspekční činnosti soustavně získává poznatky o výuce dalšího cizího jazyka v míře jejího podílu na celkové výuce ve školách, v rámci specifického úkolu však svoji pozornost soustředila do této oblasti hlouběji tak, aby bylo možné zhodnotit jak pozorovanou kvalitu, tak posoudit a vyhodnotit podmínky v širším kontextu jazykového vzdělávání. Základem pro tematickou zprávu bylo několik datových zdrojů. Nejvíce dat pochází z prezenční komplexní inspekční činnosti. Ve školním roce 2022/2023 inspekční týmy navštívily více než tři tisíce vyučovacích hodin cizích jazyků1 044 školách. Současně bylo provedeno ověření vybraných znalostí a dovedností v dalším cizím jazyce žáků na úrovni 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s cílem získat informace o dosahovaných vzdělávacích výsledcích žáků na výstupu ze základního vzdělávání. Souběžně s testováním žáci i jejich učitelé vyplňovali dotazníky.

  Aktivní znalost cizích jazyků usnadňuje přístup k informacím a odlišným kulturám, umožňuje účinnější mezinárodní komunikaci i intenzivnější osobní kontakty a orientaci jedince v řadě oblastí a témat. Představuje nástroj pro prevenci etnocentrismu a xenofobie. Z hlediska vzdělávání podstatným způsobem zvyšuje mobilitu žáků v průběhu vzdělávání a absolventům rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. Současně jde o vhodný nástroj pro snižování potenciálně negativních vlivů rodinného zázemí a socioekonomického statusu, což ve svém důsledku podporuje snižování nerovností ve vzdělávání. Proto je jazykové vzdělávání dlouhodobě reflektováno jako jedna z priorit České školní inspekce.