Aktuality Česká školní inspekce

ČŠI

 • Sekundární analýza: Společné znaky ZŠ a SŠ s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky

  22. 5. 2024 10:00

  Česká školní inspekce uskutečnila v letech 2021 a 2022 tematické šetření, které se na úrovni základního a středního vzdělávání zabývalo hodnocením podmínek, průběhu a výsledků realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit ve školách. Součástí tematického šetření byla tato dílčí šetření - hospitace hodin tělesné výchovy, elektronické dotazování vedení škol i učitelů a měření tělesné zdatnosti žáků. Sekundární analýza Společné znaky základních a středních škol s pohybově zdatnými a pohybově slabšími žáky dále rozšiřuje uvedená zjištění svým záměrem zhodnotit specifika škol s vysokým zastoupením žáků s výbornými výsledky v hodnocení tělesné zdatnosti na jedné straně a škol s vysokým zastoupením žáků se slabými výsledky v hodnocení tělesné zdatnosti na straně druhé. Vůči takto vymezeným skupinám škol jsou posuzovány hodnoty vybraných charakteristik podmínek a průběhu realizace tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit ve školách. Ty mohou být inspirací pro zahájení nebo rozvoj pohybových aktivit v nich.

 • Sekundární analýza: Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy ve šk. r. 2023/2024

  9. 5. 2024 10:32

  Ve školním roce 2023/2024, v rámci přijímacího řízení na střední školy, byla uchazečům poprvé nabídnuta možnost podat přihlášku elektronicky nebo v papírové formě, přičemž nejčastěji uváděli tři preferované kombinace škol a studijních oborů. Statistiky podaných přihlášek zveřejnilo ve své zprávě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Česká školní inspekce ve své sekundární analýze tyto informace dále rozšiřuje o další podrobnosti. Hlavním záměrem zprávy je zhodnotit vztahy mezi obory vzdělání, které byly zvoleny uchazeči o studium na středních školách, a vybranými charakteristikami jimi navštěvovaných základních škol. Analýza vychází z dat poskytnutých Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na přelomu března a dubna. Vybraná data jsou také vizualizována v grafech na www.vzdelavanivdatech.cz

 • Odklady povinné školní docházky - Aktualizovaná data

  18. 4. 2024 09:16

  Česká školní inspekce připravila materiál, který obsahuje aktualizovaná data týkající se odkladů povinné školní docházky. Předložená data vycházejí z nejnovějších statistik a analýz, které mapují situaci ohledně odkladů povinné školní docházky nejen v našem vzdělávacím systému, ale i v zahraničí. Materiál se zaměřuje na klíčové ukazatele a faktory, které tuto problematiku ovlivňují. Navzdory implementaci řady opatření v uplynulých letech, jako je zavedení povinné předškolní docházky, změna termínu zápisů do základních škol, dovybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji pro posuzování školní zralosti či další vzdělávání pedagogických pracovníků, se nepodařilo dosáhnout významného snížení podílu dětí s odloženou školní docházkou. Česká republika se tak i nadále potýká s vysokým podílem těchto dětí v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Materiál poskytuje aktuální informace k další diskuzi o možných krocích vedoucích ke snížení počtu odkladů povinné školní docházky a zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny děti.

 • Tematická zpráva – Čtenářská gramotnost na základních a středních školách ve školním roce 2022/2023

  22. 3. 2024 08:29

  Čtenářské gramotnosti je přisuzována vysoká důležitost z hlediska dosahování úspěchů a zažívání potěšení a radosti ve vzdělávání, v osobním i pracovním životě. Vyšší úroveň čtenářské gramotnosti je také spojována s lepší schopností kritického myšlenísprávného rozhodování, s vyšší citlivostí k přijímanému informačnímu obsahu, s rozvojem kreativity a představivosti či s posilováním sebedůvěry v komunikacisociálních vztazích. V přeneseném významu můžeme čtenářskou gramotnost chápat jako pomyslný „klíč k poznání“. S ohledem na významnost tématu realizovala Česká školní inspekce ve školním roce 2022/2023 tematické šetření zaměřené na důležité aspekty čtenářské gramotnosti v základních a středních školách. Hlavním cílem šetření bylo zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání vztahující se ke čtenářské gramotnosti na základních a středních školách a následně formulovat navazující doporučení na úrovni školy, zřizovatele i systému.

 • Tematická zpráva – Přírodovědná gramotnost a přírodovědné vzdělávání na ZŠ a SŠ

  22. 3. 2024 07:57

  Přírodovědné gramotnostipřírodovědnému vzdělávání je připisována vysoká důležitost v životě současné společnosti. Důležitost přírodních věd je mimo jiné spojována s potřebami jedince reagovat na existující životní situace a lépe porozumět fungování světa, s potřebami trhu práce či s potřebami porozumění argumentům pro odpovědné chování ve společnosti a pro účast jedinců na věcech veřejných. I v kontextu těchto skutečností realizovala Česká školní inspekce v prvním pololetí školního roku 2022/2023 tematické šetření, jehož záměrem bylo ověřit dosaženou úroveň ve vybraných aspektech přírodovědné gramotnosti žáků 1. ročníku středních škol, tj. žáků, kteří aktuálně ukončili základní vzdělávání, zhodnotit kvalitu podmínek a průběhu přírodovědného vzdělávání na střední škole a na 2. stupni základních škol a formulovat navazující doporučení k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a zvyšování kvality přírodovědného vzdělávání na úrovni školy, zřizovatele i systému.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  6. 2. 2024 08:17

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI

  Uvnitř vydání naleznete např.: 
  • KOMPAS čili KOordinace Metodické Podpory A Spolupráce
  • Výuka moderních dějin České republiky
  • Šetření PISA 2022 ukazuje na obavy českých žáků z matematiky
  • Didaktická inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností
  • Metodický portál Kvalitní škola

 • Tematická zpráva – Společná výuka běžných tříd a tříd speciálních

  5. 2. 2024 11:36

  Společná výuka žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a se SVP je většinou diskutována a hodnocena především z hlediska přínosů pro znevýhodněné žáky. Podle některých zahraničních výzkumů je však společné vzdělávání identifikováno jako jeden ze znaků zvyšujících úspěšnost vzdělávání obou skupin žáků. Ukazuje se, že inkluzivní vzdělávací prostředí, umožňující společné vzdělávání bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění, může poskytnout krátkodobé i dlouhodobé přínosy nejenom žákům se znevýhodněním, ale i žákům intaktním. Společné vzdělávání se netýká pouze zajištění kvalitní výuky, ale má pozitivní dopady i v oblasti sociálního začleňování, další vzdělávací a profesní dráhy a promítá se také do osobního života. Naopak vzdělávání v segregačním prostředí brání úspěšnému sociálnímu začleňování. Relevantní zhodnocení společné výuky žáků běžných a speciálních tříd, která ale na některých běžných školách probíhá, však nebylo doposud zpracováno. Záměrem šetření bylo proto zhodnocení a vymezení základních podmínek a principů nutných pro kvalitní společnou výuku žáků běžných a speciálních tříd tak, aby umožnila rozvoj celému spektru přítomných žáků.

 • PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

  5. 2. 2024 11:34

  Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání PIRLS, TIMSS a PISA. Zároveň je snahou nabízet v širším kontextu i další inspirace pro rozvoj dovedností v kontextu vzdělávání v České republice. Mezinárodní šetření PIRLS aj. nabízí vedle důležitých informací o výsledcích českých žáků v mezinárodním srovnání také didaktickou inspiraci pro učitele. Česká školní inspekce opětovně poukazuje na potřebu vnímat čtenářskou gramotnost při výuce jako oblast, která má silný mezipředmětový charakter a potenciál k rozvoji nejen v hodinách českého jazyka a literatury. V souvislosti s tím upozorňuje na význam kontinuální podpory vnitřní motivace a důvěry žáků ve smysl a užitečnost čtení. Systematický a cílený rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností ve škole je účinným a jinými cestami obtížně nahraditelným nástrojem vyrovnávání bariér a limitů plynoucích z rodinného zázemí. Předkládaná publikace je určena nejen učitelům, ale i vedení mateřských a základních škol, neboť přináší konkrétní inspiraci k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku, k využívání nebeletristických textů při výuce čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů, zabývá se různými aspekty úspěšného zavádění čtenářské kultury do škol a poukazuje na význam školních knihoven a na potenciál spolupráce s veřejnými knihovnami.

 • Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – výroční zpráva

  13. 12. 2023 08:02

  Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2022/2023 poskytuje komplexní hodnocení stavu vzdělávacího systému, kvality a efektivity vzdělávání, prezentuje výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů v České republice. Ve zprávě jsou představena data a poznatky získané inspekčními šetřeními, součástí jsou analýzy o fungování škol a školských zařízení. Formulovány jsou závěry a doporučení směřující k dalšímu rozvoji a podpoře vzdělávání v jednotlivých oblastech.

  Poskytuje informace pro hodnocení současné situace a pro strategické rozhodování o budoucích směrech vzdělávací politiky. Zpráva je zdrojem informací pro všechny, kdo se podílejí na řízení a rozvoji vzdělávacího systému, a kdo tento rozvoj realizují.

 • Národní zpráva PISA 2022

  5. 12. 2023 11:00

  Národní zpráva PISA 2022 obsahuje přehled nejdůležitějších zjištění o úrovni matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v České republice v kontextu všech zapojených zemí a regionů  (37 zemí OECD a 44 partnerských zemí). Kompetenční pojetí testů PISA se soustředí především na schopnost praktického využití znalostí, které si žáci osvojili ve škole, v autentických situacích, s nimiž se mohou setkat v běžném životěTímto se šetření PISA odlišuje od jiných velkých mezinárodních šetření, která ve větší míře vycházejí z obsahu národních kurikul. Důležitou složku šetření představuje vedle kognitivních testů rovněž sada kontextových dotazníků, jejichž cílem je pomoci vysvětlit variace ve výsledcích různých skupin žáků a shromáždit informace například o rodinném zázemí žáků, postojích žáků k učení či podmínkách výuky ve škole. Hlavní doménou v PISA 2022 byla matematická gramotnost.

 • Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka

  22. 11. 2023 10:00

  Tematická zpráva Výuka dalšího cizího jazyka – Průběh výuky a výsledky žáků v základním vzdělávání přináší zjištění o dosažené úrovni vybraných znalostí a dovedností žáků v dalším cizím jazyce, podobě vyučovacích hodin, včetně postojů učitelů a žáků k výuce dalšího cizího jazyka. Výuka dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu v základním vzdělávání je dlouhodobě předmětem diskusí na různých úrovních, kdy zaznívají argumenty pro i proti ní. Diskuse se však ne vždy opírá o dostatečně podrobné informace o rozsahu, průběhu a kvalitě vzdělávání. Česká školní inspekce v rámci komplexní inspekční činnosti soustavně získává poznatky o výuce dalšího cizího jazyka v míře jejího podílu na celkové výuce ve školách, v rámci specifického úkolu však svoji pozornost soustředila do této oblasti hlouběji tak, aby bylo možné zhodnotit jak pozorovanou kvalitu, tak posoudit a vyhodnotit podmínky v širším kontextu jazykového vzdělávání. Základem pro tematickou zprávu bylo několik datových zdrojů. Nejvíce dat pochází z prezenční komplexní inspekční činnosti. Ve školním roce 2022/2023 inspekční týmy navštívily více než tři tisíce vyučovacích hodin cizích jazyků1 044 školách. Současně bylo provedeno ověření vybraných znalostí a dovedností v dalším cizím jazyce žáků na úrovni 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s cílem získat informace o dosahovaných vzdělávacích výsledcích žáků na výstupu ze základního vzdělávání. Souběžně s testováním žáci i jejich učitelé vyplňovali dotazníky.

  Aktivní znalost cizích jazyků usnadňuje přístup k informacím a odlišným kulturám, umožňuje účinnější mezinárodní komunikaci i intenzivnější osobní kontakty a orientaci jedince v řadě oblastí a témat. Představuje nástroj pro prevenci etnocentrismu a xenofobie. Z hlediska vzdělávání podstatným způsobem zvyšuje mobilitu žáků v průběhu vzdělávání a absolventům rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. Současně jde o vhodný nástroj pro snižování potenciálně negativních vlivů rodinného zázemí a socioekonomického statusu, což ve svém důsledku podporuje snižování nerovností ve vzdělávání. Proto je jazykové vzdělávání dlouhodobě reflektováno jako jedna z priorit České školní inspekce.

 • Tematická zpráva – Výsledky vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol

  9. 11. 2023 10:03

  Česká školní inspekce realizovala na jaře školního roku 2022/2023 zjišťování dosažených výsledků vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tato tematická zpráva představuje základní poznatky ze zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v šesti vzdělávacích oblastech na úrovni 9. ročníku základních školdějepis, fyzika, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví a zeměpis. Zjišťování výsledků bylo realizováno testovou formou v prostředí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Vedle základní verze byla využita také zkrácená verze testů, kterou si mohli zvolit žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí realizovaných zjišťování byly také žákovské dotazníky. Obsahově se otázky dotazníku týkaly především hodnocení socioekonomických podmínek rodinného zázemí žáků, jejich postojů k danému předmětu a jejich pohledu na průběh výuky daného předmětu. Podoba šetření umožňuje posouzení vztahů mezi odpověďmi žáků na otázky dotazníku na jedné straně a jimi dosaženými výsledky na straně druhé.

  Výběrová zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku základních škol v předmětech dějepis, fyzika, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví a zeměpis realizovala Česká školní inspekce také ve školním roce 2016/2017.  Aktuální zjišťování tak zaměřením testovaných předmětů navazuje na starší šetření České školní inspekce a umožňuje alespoň základní posouzení podobných či odlišných zjištění.

 • Tematická zpráva – Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách

  5. 10. 2023 10:00

  Česká školní inspekce si je vědoma důležitosti tématu výuky moderních dějin České republiky, resp. soudobých dějin a proto se mu věnuje v tematické zprávě Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách. Záměrem této tematické zprávy je poskytnout detailní informacepodmínkách, průběhu výsledcích vzdělávání v oblasti moderních dějin v základních a středních školách. Podkladem je tematické šetření, které probíhalo ve školních letech 2021/2022 a 2022/2023 na vzorku základních a středních škol. Cílem tematického šetření bylo mimo jiné ověřit, jaké úrovně dosahují žáci prvních ročníků středních škol ve vybraných oblastech moderních dějin České republiky, a zhodnotit jaké podmínky pro výuku moderních dějin školy zajišťují a jaká je její kvalita. Zjištěné poznatky jsou východiskem pro následně formulovaná doporučení na úrovni systému i školy.

 • INFO ČŠI – informační magazín

  18. 9. 2023 10:54

  Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI

  Uvnitř vydání naleznete např.: 
  • Aktivní škola jako inspirativní metodika pro zvýšení podpory pohybových aktivit na školách
  • Současná úroveň zdatnosti žáků a vliv školního prostředí
  • Finanční gramotnost
  • Některé zkušenosti s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem 
  • Mezinárodní šetření PIRLS 2021

 • Tematická zpráva – Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na SŠ

  15. 8. 2023 13:00

  Česká školní inspekce se ve školním roce 2022/2023 věnovala výuce finanční gramotnosti žáků na základních a středních školách. Cílovou skupinou šetření byli žáci prvních ročníků středních škol (kvinta G8, tercie G6). Šetření proběhlo v listopadu 2022 a v rámci inspekční činnosti České školní inspekce se opíralo jednak o informace získané od ředitelů a učitelů výběrového souboru středních škol v rámci elektronického dotazování, jednak o odpovědi žáků 1. ročníku těchto škol na testové položky testu finanční gramotnosti, který byl dále doplněn o dotazník zjišťující kontextové informace o rodinných podmínkách žáků, stejně jako o jejich postojích a chování ve vybraných oblastech relevantních pro koncept finanční gramotnosti. V tomto tematickém šetření byla základem definice finanční gramotnosti pro mládež vymezená OECDpoužívaná v mezinárodním šetření PISA: „Znalosti a porozumění finančních konceptů a rizik a dovedností, motivace a sebevědomí při uplatňování těchto znalostí a porozumění za účelem účinného rozhodování v celé řadě finančních souvislostí pro zlepšení finančního blahobytu jednotlivců a společnosti a umožnění jejich účasti na ekonomickém životě.“ V návaznosti na tuto definici byly ve spolupráci s dalšími organizacemi definovány nástroje, které byly následně využity pro zajištění sběru dat k vyhodnocení.