#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

V Jihočeském kraji do projektu zapojena škola Montessori Kampus z Českých Budějovic.

Centrum vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky apod.

Činnosti centra se mohou zúčastnit i pracovníci České školní inspekce, nepedagogičtí pracovníci a dobrovolníci pracující s dětmi a mládeží.

Organizace centrem kolegiální podpory:

Vytipovaná škola se stane centrem kolegiální podpory v daném kraji.

V průběhu realizace projektu bude síť dále rozšiřována (po každém roce realizace projektu o další školu v každém kraji), aby byla kolegiální podpora prostřednictvím několika center poskytována postupně na celém území kraje (podle délky projektu celkem 3 – 4 centra v každém kraji).

Setkání realizuje příjemce ve spolupráci se školami nejméně jednou měsíčně v průběhu školního roku (v období školního vyučování) v odpoledních hodinách tak, aby nebylo nutné organizovat zástup ve výuce.

Materiálně technické zajištění je financováno ze strany příjemce.

Za obsahovou stránku odpovídá příjemce ve spolupráci se školou.

Doporučená délka setkání je minimálně dvě hodiny po 60 minutách, dle potřeby mohou být setkání i delší.

Program jednotlivých setkání připravují zejména vedoucí center podle potřeb a zájmu z řad návštěvníků setkání. V konkrétním měsíci tedy nemusí probíhat setkání v jednotlivých centrech podle jednotného scénáře.

Cílem aktivity není primárně tvorba metodických materiálů. Pokud vznikají metodické materiály (například náměty na výukové hodiny/lekce), měly by vznikat přímo v průběhu setkávání, resp. ve spolupráci pedagogů – návštěvníků.

 

Centra kolegiální podpory budou řešit například následující témata:

  • Jak udržet a rozvinout přirozenou touhu dětí/ žáků učit se stále něco nového. Univerzální podmínkou učení je vnitřní motivace – úžas, údiv, zaujetí.
  • Jak podporovat prostředí sociální pohody. Prostředí sociální pohody vytváří lídr – hledá cestu společně s vedenými, je o krok napřed (v zóně nejbližšího vývoje jím vedených osob). Podpora ředitelů, lídrů ve škole, učitelů, lídrů ve třídě a neformálních lídrů na úrovni území a systému.
  • Jak zajistit, aby se každé dítě v mateřské škole každý den mohlo harmonicky rozvíjet, aby mohlo využívat svůj maximální potenciál. Jak zjišťovat silné a slabé stránky jednotlivých dětí.
  • Jak zajistit, aby se každý žák v každé vyučovací hodině naučil něčemu pro něj hodnotnému.