#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Projekt Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

Prezentace o projektu zde.

 

Nabídka spolupráce v projektu podpory mateřských škol:


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na Vás s nabídkou účasti v projektu OPVVV "Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání" reg č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663, který organizačně a obsahově zajištuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a v Jihočeském kraji jej realizuje Pedagogická fakulta JU.
Jedná se o projekt, který v obecné rovině cílí na propojení teorie a praxe, tedy na podporu učitelek a ředitelek mateřských školek a na jejich spolupráci s experty z vysokých škol, s dalšími mateřskými školami v republice a se studentkami oborů pro mateřské školy. Pokud se do projektu zapojíte, budete moci využívat zkušeností ze zapojených univerzit a mateřských školek (z vysokých škol se jedná o pedagogické fakulty UK v Praze, MU v Brně, UJEP v Olomouci a TU v Liberci). Každá vysoká škola bude ve svém kraji spolupracovat s cca 15 mateřskými školami, které vytvoří společné tzv. společenství praxe, v rámci nichž budou moci všichni účastníci setkávat a sdílet své zkušenosti, vzájemně se inspirovat a vytvářet a poskytovat si materiály pro úpravu ŠVP i pro realizaci nových metod a aktivit pro výchovnou a vzdělávací práci ve školách. Projekt bude zahájen v únoru – březnu 2017 a skončí 31. 12. 2019.
Jaké budou konkrétní oblasti podpory a na co se s námi můžete těšit?

  • Po diskusi s Vámi budou pro vás, vaši školku, připravena témata z oblasti metod práce s dětmi (didaktika předškolní výchovy), z oblasti rozvoje matematické či čtenářské pregramotnosti.
  • Vaše školka se rozhodne, které téma je pro ni klíčové a následně bude vytvořen tým odborníků, který na dané oblasti začne spolu s vybranou p. učitelkou pracovat. Výstupem budou materiály, aktivity a metodiky využitelné ve výuce, navíc budete mít přístup i k dalším materiálům, vytvořeným takto v ostatních krajích.
  • Pro realizaci v praxi dostane školka podporu pro inovaci ŠVP, bude moci využít konzultací s didaktikem, psychologem a speciálním pedagogem (vždy ve spojení s tématem, které se ve školce bude prioritně řešit).
  • Zapojená paní učitelka se naučí vytvářet si tzv. profesní portfolio, a s naší podporou pak připravíme metodiku tvorby portfolia pro celou školku tak, aby byl ve vaší škole připraven start kariérního řádu učitelů.
  • Připravené metodiky, pracovní materiály a inovativní postupy ve školce vám pomůžeme se zapojením našich studentů zrealizovat tak, abyste měli personální kapacity na to, vyzkoušet nové věci v praxi.
  • Zapojené paní učitelky se budou moci účastnit setkání na UK v Praze, kde se potkají s týmy z ostatních regionů a společně získají nové poznatky k výše uvedeným oblastem.

Výstupem projektu bude pro participující učitelky a mateřské školy databanka různých aktivit a inspirace pro vlastní práci, ale také pro práci ostatních kolegyň v konkrétní mateřské škole. Nabízíme vám proto spolupráci a prosíme Vás o nominaci cca 1-2 učitelů z Vaší školy, kteří by měli zájem spolupracovat na daných tématech.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte, doplňující údaje Vám poskytne PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., mproch@pf.jcu.cz (739 323430).
Těšíme se na případnou spolupráci!