#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Individuální systémový projekt  Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Prezentace o projektu zde, internetové stránky zde.

 

ZÁMĚR A CÍLE PROJEKTU

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu, provázanost, srovnatelnost a efektivitu poradenských služeb v českém školství. Projekt má vzhledem ke svému systémovému zaměření příležitost komplexně reagovat na nyní probíhající legislativní změny, poskytnut poradenskému systému v tomto období potřebnou dostatečně rozsáhlou podporu, přinášet další prostředky a metodické vedení pro poradenskou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, posílit možnost poradenského systému vstupovat do veškerých probíhajících kroků a projekt také důkladně analyticky vyhodnotí probíhající změny (např. stávající podmínky ŠPZ pro práci, systém podpůrných opatření, revizní systém apod.).

Nově připravený systém podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky jejich vzdělávání, vychází z předpokladu dalšího rozvoje poradenské a intervenční péče poskytované ve spolupráci školských poradenských zařízení (ŠPZ), škol a dalších partnerů ve vzdělávacím systému. Projekt vytváří kvalitní podmínky pro tento rozvoj.

 

Popis dílčích cílů projektu

1

Zavedení jednotných pravidel školských poradenských služeb a ve vhodné míře také sjednocení praxe školských poradenských služeb ve všech oblastech jejich činnosti (personální, procedurální, diagnostické). Popis dobré praxe intervenčních postupů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

2

Komplexní zhodnocení podmínek sítě poradenských služeb a jejich souladu s doporučenými pravidly poradenských služeb;  zpracování doporučení pro vedení školských poradenských zařízení a zřizovatele vyplývající ze zjištění projektu. Bude vytvořen nástroj, s pomocí kterého budou moci školská poradenská zařízení hodnotit parametry poskytovaných služeb.

3

Podpořit poradenská zařízení a vybrané školy v poskytování podpůrných opatření podle přehledu podpůrných opatření (příloha vyhlášky ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami), a to zejména ve smyslu srovnatelnosti, odborné správnosti, úplnosti a evidenci podpůrných opatření v porovnání mezi navrhovateli
a příjemci ve všech regionech v ČR.

4

Metodicky podporovat poskytování služeb žákům s potřebou podpůrných opatření napříč vzdělávacím systémem, zejména posílením odborné spolupráce mezi ŠPZ, ŠPP, školou a dalšími poskytovateli péče, rodinou, včetně podpory využívání případových konferencí a dalších vhodných forem komunikace.

5

Rozšířit nabídku metod práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s potřebou podpory z důvodů odlišné kultury nebo jiných životních podmínek, zejména podpořit využívání dynamických postupů, metod a nástrojů v práci pedagogických pracovníků.

6

Podpořit funkčnost zaváděných revizních mechanismů v systému školských poradenských zařízení, ověřit činnost revizí v prvních dvou letech od jejich zavedení. Rozšiřovat odborné kompetence pracovníků revizního pracoviště, s využitím informací o realizaci podpůrných opatření v systému a prostřednictvím dalšího vzdělávání, posilovat jejich odbornou připravenost v oblasti práce s podpůrnými opatřeními.

7

Identifikovat obtíže škol v naplňování podpůrných opatření, připravit metodickou podporu pro školy i školská zařízení; dále je předpokládána intenzivnější intervence u vybraných škol, kde bude vysoký počet počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kombinaci s faktory sociálního vyloučení a chudobou (také ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a s projektem P-KAP NÚV).

8

Komparativním způsobem porovnat požadavky na podpůrná opatření u žáků z kulturně odlišného prostředí a u žáků s jinými druhy speciálních vzdělávacích potřeb, ve vztahu k poskytovaným podpůrným opatřením; poznatky analyticky zpracovat
a předat školám.

9

Posílit kompetence pedagogů nezbytné k poskytování podpůrných opatření a následné intervenci zvláště pro žáky s poruchami chování, s poruchami komunikačních dovedností, s nedostatečnou přípravou na školní vzdělávání, při předcházení školnímu neprospěchu žáků, žáků s PAS; při vzdělávání žáků neslyšících; ověřit vybrané nové formy pedagogické podpory ve vztahu k těmto žákům.

10

Ověřit systém supervize ve školském a školním poradenství, podpořit zavedení tohoto systému provázáním s programy DVPP.

 

JAKÝMI PROSTŘEDKY PROJEKT DOSÁHNE STANOVENÝCH CÍLŮ?

1

V projektu vzniká rozsáhlá celorepubliková metodická síť pracovníků ve školských poradenských zařízeních, která bude poskytovat metodické vedení na jednotlivých poradenských pracovištích a ve školách, a která bude dále prostředkem pro intenzivní komunikaci mezi jednotlivými poradenskými pracovníky a odborným týmem projektu. Zapojí se do veškerých činností projektu, od analýzy situace jednotlivých pracovišť, sběru potřebných dat, přes shromažďování informací o aktuálních problémech pracovišť a dobré praxi v době legislativních změn a sdílení doporučení až na úroveň jednotlivých poradenských pracovníků, až po spolupráci při ověřování jednotlivých výstupů projektu v jeho závěru.

2

Zázemím projektu je personálně silný tým psychologů, speciálních pedagogů, analytiků a dalších specialistů, kteří zaštítí vytváření veškerých výstupů projektu a povedou spolupráci s metodickou sítí. Realizační tým konzultuje své kroky průběžně se zástupci cílové skupiny a také se specialisty z dalších organizací.

3

Průběžné metodické vedení ze strany projektu bude doplněno vytvořením řady analytických a metodických výstupů a dále rozsáhlými dlouhodobějšími vzdělávacími programy pro poradenské pracovníky a pedagogy škol.

4

Projekt má připraveny prostředky, které umožní realizovat některé finančně náročnější kroky, např. podpořit systém supervize ve školském poradenství nebo vybrané mapující kroky realizované až na úrovni odloučených pracovišť poradenských zařízení.

 

ZÁKLADNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE A KONTAKTY NA NÁS

Zahájení projektu

1. května 2016

Ukončení projektu

30. dubna 2019

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584

Příjemce dotace

Národní ústav pro vzdělávání

Výše dotace

149 990 152,30 Kč