Spolupráce s NF Eduzměna

EduzměnaOTEVŘENÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRO OBDOBÍ 2023-2028
Typ: PDF dokument, Velikost: 197.9 kB

 

Společná vize: Všechny dětí se učí s radostí, naplno a s rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy 21. století.

Organizace, které přijímají toto společné prohlášení, si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti, a proto se hlásí ke dvěma hlavním cílům Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+:

 • Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.
 • Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

K naplnění těchto cílů byly v uplynulých letech realizovány tzv. Místní akční plány rozvoje vzdělávání jednotlivých regionů, které budou pokračovat dalšími etapami v letech 2023-2025 a 2026-2027. Pro další období chceme využít zkušenosti pilotního projektu Eduzměna, který usiluje o vytvoření komplexního regionálního systému podpory vzdělávání (dále jen “model”)

Základními signatáři Otevřeného memoranda o spolupráci pro období 2023-2028 (dále jen “memorandum”) jsou nositel projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice - MAS Rozkvět, z.s., a nositel projektu Eduzměna - Nadační fond Eduzměna.

Příležitost zapojit se k memorandu je otevřena pro další organizace působící v regionu ORP Č.Budějovice:

1/ hlavní aktéři regionálního školství:

 • zřizovatelé škol
 • školy a školská zařízení

2/ aktéři, kteří mají vztah k oblasti vzdělávání a výchovy

 • organizace zájmového a neformálního vzdělávání
 • fakulty připravující učitele
 • organizace zajišťující pedagogickou podporu školám
 • zaměstnavatelé
 • organizace v sociální a zdravotní oblasti
 • rodičovské spolky
 • nositelé a realizátoři systémových projektů OP JAK
 • a další

Účelem memoranda je potřeba zajistit co nejefektivnější spolupráci při naplňování dlouhodobé vize, vytváření podmínek pro efektivní a funkční podporu rozvoje kvality škol v regionu a vyhodnocování procesů a konkrétních aktivit s tím spojených.

Další aktéři ve vzdělávání se mohou zapojit do aktivit a kooperace přistoupením k memorandu v rozsahu dle svého statusu.

A. Zřizovatelé škol:

 • vytvářejí podmínky pro přenos modelu do zřizovaných škol, včetně finanční podpory vybraných aktivit modelu,
 • zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,
 • poskytují vybraná data o zřizovaných školách,
 • jsou součinní při informování o projektu v rámci svých informačních aktivit a aktivní při propagaci směrem ke zřizovaným školám, především k vedení škol, i k veřejnosti a skupině rodičů,

B. Jednotlivé školy a školská zařízení:

 • vytvářejí podmínky pro přenos modelu do organizace,
 • zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,
 • zapojí se do sběru a poskytování dat pro vyhodnocování konkrétních aktivit v rámci spolupráce, jsou součinní při informování o projektu v rámci svých informačních aktivit a aktivní při propagaci směrem „dovnitř“, tj. učitelům a dětem/žákům, i „navenek“, tj. zřizovatelům a rodičům.

C. Další aktéři, kteří mají zprostředkovaně vztah k oblasti výchovy a vzdělávání, se mohou zapojit do aktivit a kooperace přistoupením k memorandu v rozsahu adekvátním jejich poslání a cílům, tím že se:

 • zapojí do sběru a poskytování dat pro vyhodnocování konkrétních aktivit,
 • poskytnou zpětnou vazbu a vyhodnocování použitých procesů,
 • zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,
 • informují o projektu v rámci svých informačních aktivit,
 • finančně podpoří konkrétní aktivity škol nebo aktivity realizované v rámci regionu,
 • poskytnou specifickou expertízu,
 • aktivně přispějí k zavádění modelu EZ.

Samotné Memorandum nezakládá právo žádného z účastníků na finanční či hmotné plnění od kteréhokoliv z dalších partnerů.

V rámci snahy o co nejefektivnější naplnění cílů memoranda je žádoucí přistoupení všech subjektů, které mají zájem na naplnění společné vize a vytvoření modelu.


OTEVŘENÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRO OBDOBÍ 2023-2028 Typ: PDF dokument, Velikost: 197.9 kB

Formuláře pro přistoupení partnerů Memoranda - jednotlivě ke stažení dle typu organizace partnera:

Ke stažení: logo EDUZMĚNA  Typ: PNG obrázek, Velikost: 7.17 kB

Ke stažení: logo MAS ROZKVĚT  Typ: JPG obrázek, Velikost: 65.14 kB

jak na změnu v EDU