ORP České Budějovice

Název projektu: MAP IV ORP ČB

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/23_017/0008250

Anotace projektu: MAP IV ORP ČB navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování I. a II. a III. na území správního obvodu ORP České Budějovice. Cílem projektu je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace MAP ORP ČB, zkvalitnění vzdělávání v MŠ a ZŠ v reakci na problémy a potřeby identifikované v území prostřednictvím implementace akčních plánů, a také zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.plakát projektu

Termín realizace projektu: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025   

Eduzměna    OTEVŘENÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRO OBDOBÍ 2023-2028 

 

Společná vize: Všechny dětí se učí s radostí, naplno a s rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy 21. století.

Organizace, které přijímají toto společné prohlášení, si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti, a proto se hlásí ke dvěma hlavním cílům Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+:

● Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.

● Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

K naplnění těchto cílů byly v uplynulých letech realizovány tzv. Místní akční plány rozvoje vzdělávání jednotlivých regionů, které budou pokračovat dalšími etapami v letech 2023-2025 a 2026-2027. Pro další období chceme využít zkušenosti pilotního projektu Eduzměna, který usiluje o vytvoření komplexního regionálního systému podpory vzdělávání (dále jen “model”)

Základními signatáři Otevřeného memoranda o spolupráci pro období 2023-2028 (dále jen “memorandum”) jsou nositel projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice - MAS Rozkvět, z.s., a nositel projektu Eduzměna - Nadační fond Eduzměna.

 

Příležitost zapojit se k memorandu je otevřena pro další organizace působící v regionu ORP Č.Budějovice:

1/ hlavní aktéři regionálního školství:

- zřizovatelé škol

- školy a školská zařízení

2/ aktéři, kteří mají vztah k oblasti vzdělávání a výchovy

- organizace zájmového a neformálního vzdělávání

- fakulty připravující učitele

- organizace zajišťující pedagogickou podporu školám

- zaměstnavatelé

organizace v sociální a zdravotní oblasti

- rodičovské spolky

- nositelé a realizátoři systémových projektů OP JAK

- a další

 

Účelem memoranda je potřeba zajistit co nejefektivnější spolupráci při naplňování dlouhodobé vize, vytváření podmínek pro efektivní a funkční podporu rozvoje kvality škol v regionu a vyhodnocování procesů a konkrétních aktivit s tím spojených.

 

Další aktéři ve vzdělávání se mohou zapojit do aktivit a kooperace přistoupením k memorandu v rozsahu dle svého statusu.

A. Zřizovatelé škol:

- vytvářejí podmínky pro přenos modelu do zřizovaných škol, včetně finanční podpory vybraných aktivit modelu,

- zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,

- poskytují vybraná data o zřizovaných školách,

- jsou součinní při informování o projektu v rámci svých informačních aktivit a aktivní při propagaci směrem ke zřizovaným školám, především k vedení škol, i k veřejnosti a skupině rodičů,

B. Jednotlivé školy a školská zařízení:

- vytvářejí podmínky pro přenos modelu do organizace,

- zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,

- zapojí se do sběru a poskytování dat pro vyhodnocování konkrétních aktivit v rámci spolupráce,

- jsou součinní při informování o projektu v rámci svých informačních aktivit a aktivní při propagaci směrem „dovnitř“, tj. učitelům a dětem/žákům, i „navenek“, tj. zřizovatelům a rodičům.

C. Další aktéři, kteří mají zprostředkovaně vztah k oblasti výchovy a vzdělávání, se mohou zapojit do aktivit a kooperace přistoupením k memorandu v rozsahu adekvátním jejich poslání a cílům, tím že se:

- zapojí do sběru a poskytování dat pro vyhodnocování konkrétních aktivit,

- poskytnou zpětnou vazbu a vyhodnocování použitých procesů,

- zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,

- informují o projektu v rámci svých informačních aktivit,

- finančně podpoří konkrétní aktivity škol nebo aktivity realizované v rámci regionu,

- poskytnou specifickou expertízu,

- aktivně přispějí k zavádění modelu EZ.

 

Samotné Memorandum nezakládá právo žádného z účastníků na finanční či hmotné plnění od kteréhokoliv z dalších partnerů.

V rámci snahy o co nejefektivnější naplnění cílů memoranda je žádoucí přistoupení všech subjektů, které mají zájem na naplnění společné vize a vytvoření modelu.

 

OTEVŘENÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRO OBDOBÍ 2023-2028 - ke stažení zde. 

 

Formuláře pro přistoupení partnerů Memoranda - jednotlivě ke stažení dle typu organizace partnera:

Přistoupení školy k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor - otevřený formát Typ: DOCX dokument, Velikost: 37.74 kB)

Přistoupení školy k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor Typ: PDF dokument, Velikost: 198.86 kB

Přistoupení zřizovatele k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor - otevřený formát Typ: DOCX dokument, Velikost: 37.87 kB

Přistoupení zřizovatele k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor  Typ: PDF dokument, Velikost: 198.67 kB

Přistoupení k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor pro "další" subjekty - otevřený formát Typ: DOCX dokument, Velikost: 39.47 kB

Přistoupení k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor pro "další" subjekty Typ: PDF dokument, Velikost: 198.73 kB

 

Ke stažení: logo EDUZMĚNA  Typ: PNG obrázek, Velikost: 7.17 kB

Ke stažení: logo MAS ROZKVĚT  Typ: JPG obrázek, Velikost: 65.14 kB

 

jak na změnu v EDU

DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP IV ORP ČB (12/2023 - 12/2025)

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy nalezcete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

 

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice jako celek sestává z těchto částí, které jsou průběžně aktualizovány:

 1. I. ÚVODNÍ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 2. II. ANALYTICKÁ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 3. III. STRATEGICKÁ ČÁST (verze k 01/2024)
 4. IV. AKČNÍ PLÁN (aktualizace 07/2023) - AP na rok 2023, AP na rok 2024, AP na rok 2025

V. Příloha - Strategický rámec (viz samostatná záložka na www)

 

Komunikační strategie MAP IV ORP ČB

Organizační struktura MAP IV ORP ČB

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

29.2.2024 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 23.-29.2.2024, Zápis z jednání

12.1.2024 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 3.-12.1.2024, Zápis z jednání

19.12.2023 - ustavující jednání ŘV - hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

 

Pracovní skupiny - pozvánky, dle termínu jednání:

PS pro financování - pozvánka na jednání 26.2.24

PS pro rovné příležitosti - pozvánka na jednání 22.1.24

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí - pozvánka na jednání 22.1.24

 

 

..................................................................................................................................................................

ARCHIV: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP III ORP ČB (06/2022-11/2023)

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ORP České Budějovice jako celek sestává z těchto částí, které jsou průběžně aktualizovány:

 1. I. ÚVODNÍ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 2. II. ANALYTICKÁ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 3. III. STRATEGICKÁ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 4. IV. AKČNÍ PLÁN (aktualizace 07/2023) - AP na rok 2023, AP na rok 2024, AP na rok 2025

V. Příloha - Strategický rámec (viz samostatná záložka na www)

 

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU MAP ORP ČB

 

Akční plán MAP ORP ČB pro rok 2023: dokumentotevřený formulář pro samostatné plánování 

 

Komunikační strategie - 2022-2023 (MAP III)

Evaluační plán MAP III ORP ČB

Komunikační plán MAP III ORP ČB

Organizační struktura MAP III ORP ČB

 

REFLEKTIVNÍ ZPRÁVY:

Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu - v listinné formě  (archiv projektu)

Soupiska zapojených organizací zde

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

24.-29.8.2023 - jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis

5.-12.7.2023 -  jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis

27.3.2023 - jednání ŘV hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

6-11.1.2023 - jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis

17.-31.8.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, zápis z jednání

1.-11.7.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, Zápis z jednání

27.6.2022 - jednání ŘV hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

 

Pracovní skupiny - Dokumenty (pozvánky, dle termínu jednání)

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS ČG) - 25.8.2022 , 5.10.2022, 29.11.2022, 1.2.2023, 24.4.2023, 10.5.2023, 6.9.2023

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS MG) - 25.8.2022, 20.10.2022, 24.11.2022, 26.1.2023, 11.5.20236.9.2023

Pracovní skupina Polytechnika a digitální gramotnost (PS Poly) - 22.6.2022, 5.12.2022, 13.1.202323.2.2023, 11.5.20236.9.2023

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - školní psychologové a speciální pedagogové (PS ŠPP PP) - 29.8.2022, 13.9.2022, 10.10.2022, 29.11.2022, 7.12.2022, 7.2.2323, 4.4.2023, 6.6.202326.9.2023, 25.10.2023

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - výchovní a kariéroví poradci (PS ŠPP VKP) - 29.8.2022, 17.10.2022, 13.12.2022, 21.3.2023, 6.6.2023, 11.9.2023

Pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP) - 30.8.2022, 18.10.2022, 15.12.2022, 23.3.2023, 6.6.2023, 25.9.23

Pracovní skupina pro financování (PS Fin) - 31.8.2022, 16.11.2022, 16.12.2022, 27.3.2023, 22.6.2023, 27.9.2023

Závěrečné společné setkání všech pracovních skupin 28. 11. 2023

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP II ORP ČB (06/2018 - 05/2022)

EVALUAČNÍ ZPRÁVY:

05/2022: Závěrečná evaluační zpráva projektu (ke stažení zde)

09/2021: Průběžná sebeevaluační zpráva 3 (ke stažení zde)

10/2020: Střednědobá evaluační zpráva projektu (ke stažení zde)

09/2020: Průběžná sebeevaluační zpráva 2 (ke stažení zde)

06/2019: Průběžná sebeevaluační zpráva 1 (ke stažení zde)

 

REFLEKTIVNÍ ZPRÁVY:

Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu - v listinné formě  (archiv projektu)

Soupiska zapojených organizací zde

Souhrnná zpráva příjemce o zapojení organizací - v listinné formě  (archiv projektu)

MAP ORP II. brožura 2018 - 2021

Formulář pro vyjádření námitky, námětu, reakce či podnětu „MAP II ORP ČB“ - ke stažení zde.

 

08/2020: Analýza vzdělávacího procesu na ZŠ v souvislosti s mimořádným stavem (covid-19) v ORP České Budějovice - Dotazník pro učitele a ředitele škol (ke stažení zde)

 

10/2019: agregované Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol a základních škol v rámci projektu Šablony I a II OP VVV v jednotlivých ORP - srovnání úvodního šetření Šablony I a aktuálního šetření (ke stažení zde)

05/2019: MAP II ORP ČB - Agregované výstupy ze Šetření v území ORP České Budějovice na školách, dle Metodiky rovných příležitostí  (ke stažení zde)

 

Dokumenty (výstupy, zápisy, prezentace) z konkrétních akcí naleznou účastníci v Zalogované části/Dokumenty.

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy nalezcete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

23.5.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 16.-23.5.2022, Zápis z jednání

6.1.2022 - jednání ŘV Krajský úřad Jihočeského Kraje, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

22.9.2021 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 15.-22.9.2021, Zápis z jednání

24.6.2021 - jednání ŘV Krajský úřad Jihočeského Kraje, pozvánka s programem zde, zápis z jednání (265.85 kB)

15.12.2020 - online jednání ŘV, pozvánka

21.10.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 16.-20.10.2020, Zápis z jednání

30.9.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 24.-30.9.2020, Zápis z jednání

30.6.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 25.-30.6.2020, Zápis z jednání

27.3.2020 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 23.-27.3.2020, Zápis z jednání

29.11.2019 - 4. setkání ŘV MAP pozvánka, zápis z jednání, prezentace z jednání: projekt MAP - Ing. Krejčíčková, projekt SRP - Ing. Kozáková, aktivity JHK - Vohradníková, DiS, prezentace KAP - Ing. Kolář

19.6.2019 - 3. setkání ŘV MAP pozvánka, zápis z jednání, schválený strategický rámec MAP najdete na záložce "Strategický rámec"

18.12.2019 - 2. setkání ŘV PozvánkaZápis z jednání, schválené dokumenty: Strategický rámec MAP

4.10.2018 - jednání ŘV formou hlasování per rollam 3.-4.10.2018, Zápis z jednání

13.6.2018  - 1. setkání ŘV dne 13.6.2018 - Pozvánka, Zápis z jednání, schválené dokumenty: aktualizované Složení ŘV, aktualizovaný Status a jednací řád ŘV MAP, aktualizovaná Organizační struktura MAP II ORP ČB

 

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP :

PS Čtenářská gramotnost:

9. setkání, 8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka + příloha, 2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS Matematická gramotnost:

9. setkání8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka,  2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS Polytechnické vzdělávání:

9. setkání, 8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka, 2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS Rovné příležitosti:

11. setkání, 10. setkání, 9. setkání, 8. setkání, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka, 2. setkání pozvánka, 1. setkání a vstupní seminář pozvánka

PS financování:

11. setkání, 10. setkání, 9. setkání, 8. setkání, online, 7. setkání, 6. setkání, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání pozvánka,  2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

TS/ PS Předškolní a neformální vzdělávání:

7. setkání, 6. setkání pozvánka, 5. setkání, 4. pozvánka, 3. setkání, 2. setkání pozvánka, 1. setkání pozvánka

PS ŠPP (školské poradenské pracoviště – školní psychologové, speciální pedagogové):

1. setkání PS ŠPP pozvánka (565.82 kB)

Společná setkání PS:

19.11. 2019 setkání PS Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Polytechnická  výchova, Neformální a předškolní vzdělávání

25.11. 2019 setkání PS Financování a Rovné příležitosti

 

 

 

 

 

ARCHIV: DOKUMENTY VZNIKLÉ V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP ORP ČB (01/2016 - 12/2017)

DOKUMENT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

finální dokument MAP schválený Řídícím výborem dne 6.12.2017:

dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 2 Roční akční plán

((poznámka: dokumenty jsou až do aktualizace platné také pro MAP II ORP ČB; aktualizované dokumenty naleznete u dokumentace z jednání Řídícího výboru))

 

Dokumenty - Strategický rámec MAP:

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - aktuální platná verze k 12 2017

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - aktuální platná verze k 06 2017

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - neaktuální verze k 12 2016

Strategický rámec MAP + Příloha 1 Investiční priority - neaktuální verze k 06 2016

Dokumenty byly schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci, kteří je předali na MMR a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze zde

 

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

Pozvánka na 5. setkání ŘV dne 6.12.2017Zápis z jednání, Prezenční listina

Pozvánka na setkání ŘV dne 11.10.2017 - výjezdní jednání ŘV MAP zrušeno z důvodu nízké účasti

- Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shválení aktualizace SR MAP; 27.6.2017

- Pozvánka na 4. setkání ŘV dne 16.5.2017, prezentace k jednání, zápis, prezenční listina

Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shválení aktualizace SR MAP; 28.12.2016

Pozvánka na 3. setkání ŘV dne 22.9.2016, Prezentace k jednáníZápis z jednání, Prezenční listina

Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shváleníSR MAP; 29.6.2016

Pozvánka na 2. setkání ŘV dne 1.6.2016, harmonogram schválení SR MAPZápis z jednání, prezenční listina

Pozvánka na 1. setkání ŘV dne 30.3.2016, PrezentaceZápis z jednání včetně přílohy Složení ŘV, schválený Status a jednací řád, prezenční listina

 

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP:

- PS Základní vzdělávání: 

26.1.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, Zápis z jednáníPrezenční listina

30.3.2017, Základní a mateřské škole Šindlovy Dvory, Zápis z jednáníPrezenční listina

7.11.2017, Základní škola Pohůrecká, České Budějovice, Prezenřční listina, Podklad k jednání: Rozpracování aktivit ZŠ

- PS Předškolní výchova: 

1.2.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, ZápisPrezenční listina

1.3.2017, Salesiánské středisko mládeže- DDM, České Budějovice, Zápis,  Prezenční listina

8.11.2017, Mateřská škola Jana Opletala, České Budějovice, Prezenční listina, Podklad k jednání: Rozpracování Aktivit MŠ

- PS Zájmové a neformální vzdělávání:

24.4.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, Zápis z jednání, Prezenční listina

6.11.2017, Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu, České Budějovice, Prezenční listina, Podklad k jednání: Rozpracování Aktivit Zájmové a neformální vzdělávání

Společné jednání členů PS:

- splečné setkání členů všech pracovních skupin dne 6.2.2018 od 15 hodin na ZŠ a ZUŠ  Bezdrevská 3, České Budějovice; prezenční listina

- splečné setkání členů pracovních skupin dne 19.10.2017 od 15 hodin na Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice; prezentace k jednání, podklady: Aktivity do Akčního plánu MAP, Návrh vzdělávacích aktivit; prezenční listina

- splečné jednání všech pracovních skupin a řídícího výboru dne 11.-12.10.2017 pozvánka zde - zrušeno, přesunuto na 19.10.2017

 

Dokumenty - setkávání v území - KA Budování znalostních kapacit:

 

PREZENTACE Z KONFERENCE "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU"

6.12.2017, hotel Budweis

 • Informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání MAP ORP ČB a navazujících aktivitách v MAPII – Ing. Marta Krejčíčková - prezentace zde
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – Aktivity PF JU aneb co se plánuje a jak o sobě víme? - PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. - prezentace zde
 • Jihočeská hospodářská komora – Propojení firem a škol, informace o aktuální činnosti JHK - Lenka Vohradníková, DiS. - prezentace zde
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – Ing. Hynek Čížek, Ph.D. - prezentace zde
 • CLIL na Základní škole Matice školské 3, České Budějovice - Mgr. Jana Rychlíková - prezentace zde
 • Využití Školního programu v každodenní školské praxi na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice - Mgr. Miroslav Kůs - prezentace zde

 

Dokumenty - Řízení MAP:

Závěrečná sebehodnotící zpráva, přloha 1

Implementační plán

Memorandum o spolupráci MAP ORP České Budějovice

Evaluační zpráva za rok 2016

setkání zástupců RT a ŘV - evaluace vybraných MAP v ČR, 28.4.2017, České Budějovice; prezenční listina

 

Dokumenty MAP obecně:

Aktivity a procesy MAP ORP ČB

zkrácené Postupy MAP

metodika pro vnitřní evaluaci

Aktualizace dokumentu SR MAP je možná nejdříve 1x za půl roku (v MAP ORP ČB aktualizace vždy ke konci června a prosince), lze přidávat nové záměry nebo aktualizovat stávající.

Investiční záměry můžete zasílat průbežně na mail janacova@masrozkvet.cz. Vzorová tabulka pro doplnění záměrů zde.

Dokumenty jsou vždy schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci k uveřejnění na stránkách MMR  a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze zde

 

Dokument Strategický rámec MAP (platná verze k 01/2024)

Příloha 1: SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT MŠ (2021 - 2027), SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT ZŠ (2021-2027) a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027):

- AKTUÁLNĚ PLATNÁ VARIANTA 6 - dokument podepsaný v pdf k 12. 1. 2024 (ve formátu excel zde)

 

 

neaktuální varianta 5 - dokument podepsaný v pdf k 12. 7. 2023 (ve formátu excel zde)

neaktuální varianta 4 - dokument v pdf  podepsaná k 12. 1. 2023 (ve formátu excel zde)

neaktuální varianta 3 dokument v pdf zde schválená k 11.7.2022 (ve formátu excel zde); varianta 2 dokument v pdf zde  schválená v lednu 2022 (ve formátu excel zde); varianta 1- dokument v pdf verze k červnu 2021)

Neaktuální Dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice, aktualizovaná příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY verze k čerbnu 2021

Verze dokumentu k prosinci 2020 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY 

Verze dokumentu k červnu 2020 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Verze k prosinci 2019 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Verze dokumentu k červnu 2019 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Verze dokumentu k prosinci 2018 - příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Dokument k červnu 2018 -  příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k prosinci 2017, příloha 1 INVESTIČNÍ PRIORITY.

Neaktuální dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k červnu 2017, příloha INVESTIČNÍ PRIORITY, kompletní dokument včetně podpisu předsedy ŘV zde.

Neaktuální dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k prosinci 2016, příloha INVESTIČNÍ PRIORITY

Neaktuální dokument Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice platný k 30. 6. 2016, příloha INVESTIČNÍ PRIORITY (tabulkový přehled). 

 

 

 

 

 

Řídící výbor (ŘV) Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání IV pro území ORP České Budějovice (zkráceně MAP IV ORP ČB):

- Zástupce realizátora projektu MAP:

 • Ing. Marta Krejčíčková – MAS Rozkvět, z.s. – projektová manažerka MAP IV ORP ČB

- Zástupce zřizovatelů škol:

 • Ing. Jaroslav Houba – předseda Svazku obcí Dehtář – zřizovatel svazkové Jubilejní základní školy svatováclavská ve Strýčicích

- Zástupce vedení škol:

 • Ing. Dana Walterová – ředitelka Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice

- Zástupce učitelů:

 • PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. –  učitel a ředitel Jubilejní základní školy svatováclavská ve Strýčicích

- Zástupce školních družin, školních klubů:

 • Ivana Staňková - vedoucí školní družiny Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice

- Zástupce základních uměleckých škol:

 • Mgr. Pravoslav Němeček - ředitel Základní školy a základní umělecké školy, Bezdrevská 3, České Budějovice

- Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání:

 • Mgr. Radka Rybáková - pedagog volného času Otevřených klubů Salesiánského střediska mládeže – dům dětí a mládeže

 - Zástupce kraje/realizačního týmu projektu IDZ:

 • Ing. Denisa Jarošová – odborný pracovník Oddělení realizace systémových projektů
  Odbor evropských záležitostí Jihočeského kraje

- Zástupce rodičů:

 • Bc. Vladislav Nadberežný

- Zástupce ITI:

 • Ing. Petr Käfer – odborný pracovník Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice, manažer ITI, OP JAK, OP TAK

- Zástupce MAS:

 • Ing. Mirka Machová – manažerka Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s.
 • Ing. Eva Tarabová  - ředitelka MAS Pomalší, o.p.s.
 • Ing. Magdalena Chytrová – manažerka MAS Sdružení Růže, z.s.
 • Jaroslav Novák – předseda Správní rady Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

- Zástupce ORP:

 • Kateřina Koptová - odborný pracovník Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice

- Zástupce mikroregionů, svazků na území MAP:

 • Jaroslav Havel – předseda Svazku obcí Blata

- Zástupce Jihočeské hospodářské komory:

 • Ing. Lenka Hájková – ředitelka oblastní kanceláře České Budějovice Jihočeské hospodářské komory

- Zástupce Jihočeské univerzity:

 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

- Zástupce Národního pedagogického institutu České republiky – Krajské pracoviště České Budějovice:

 • Mgr. Bc. Petra Martíšková - garant území pro Jihočeský kraj projektu Podpora kurikulární práce škol

 

 

Pozvánky a zápisy z jednání řídícího výboru najdete v sekci Dokumenty.

 

Složení Řídícího výboru MAP IV ORP ČB ke stažení zde

Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP IV ORP ČB

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv projekt MAP III:

Seznam členů Řídícího výboru MAP III ORP ČB

Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP III ORP ČB

Organizační struktura v rámci MAP III ORP ČB

 

Pracovní skupiny (PS) a platformy v rámci projektu MAP IV ORP ČB:
 • PS pro financování
 • PS pro rovné příležitosti
 • PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

 

Pracovní skupina v rámci realizace aktivit MAP IV - "plánovací odpoledne":

 

Pozvánky na jednání pracovních skupin najdete v sekci Dokumenty (ORP České Budějovice).

 

..................................................................................................................................................................

ARCHIV: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP III ORP ČB (06/2022-11/2023)
Pracovní skupiny (PS) a platformy v rámci projektu MAP III ORP ČB:
 • PS Financování
 • PS Rovné příležitosti
 • PS Matematická gramotnost
 • PS Čtenářská gramotnost
 • PS Psychologové a speciální pedagogové
 • PS Výchovní a kariéroví poradci
 • PS Polytechnika a digitální gramotnost

 

Seznam členů pracovních skupin MAP III ORP ČB (k 30.9.2022)

Místní lídři

Jednací řád v rámci MAP III ORP ČB zde.

Organizační struktura v rámci MAP III ORP ČB zde.

 

 

Zapojené subjekty do MAP IV ORP ČB - Partneři se souhlasem a další aktéři aktivně spolupracující
1 Mateřská škola Adamov
2 Základní škola a Mateřská škola Borek
3 Základní škola Boršov nad Vltavou
4 Mateřská škola Boršov nad Vltavou
5 Mateřská škola Čakov
6 Mateřská škola Čejkovice
7 Mateřská škola Dasný
8 Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic
9 Základní škola a Mateřská škola Doudleby
10 Základní škola a Mateřská škola Dříteň
11 Základní škola a Mateřská škola Dubné
12 Mateřská škola Libníč
13 Mateřská škola Hlincová Hora
14 Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
15 Mateřská škola Hluboká nad Vltavou
16 Základní škola a Mateřská škola Hosín
17 Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice
18 Mateřská škola Hrdějovice
19 Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd
20 Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice
21 Základní škola a Mateřská škola Lišov
22 Mateřská škola Nové Homole
23 Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace
24 Mateřská škola Pištín, příspěvková organizace
25 Mateřská škola Radošovice
26 Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
27 Základní škola a Mateřská škola Římov
28 Mateřská škola Sedlec, okr. České Budějovice
29 Základní škola a mateřská škola Srubec
30 Mateřská škola Cvrček Strážkovice
31 Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích
32 Základní škola a Mateřská škola Střížov
33 Základní škola a Mateřská škola Ševětín
34 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
35 Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice
36 Mateřská škola Úsilné
37 Mateřská škola Včelná
38 Základní škola a Mateřská škola Zahájí
39 Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České Budějovice
40 Mateřská škola Žabovřesky, okres České Budějovice
41 Mateřská škola Hůry
42 Mateřská škola Plav, příspěvková organizace
43 Mateřská škola Lipí
44 Mateřská škola Zliv, Lidická 599
45 Základní škola a mateřská škola Nedabyle
46 Mateřská škola Nová Ves, okres České Budějovice
47 Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice
48 Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice
49 Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice
50 Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice
51 Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice
52 Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice
53 Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice
54 Mateřská škola Sedmikráska, Železničářská 12, České Budějovice
55 Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
56 Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice
57 Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice
58 Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice
59 Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice
60 Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice
61 Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice
62 Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice
63 Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice
64 Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice
65 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice
66 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice
67 Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
68 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
69 Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
70 Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice
71 Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
72 Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice
73 Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
74 Základní škola Nerudova 9, České Budějovice
75 Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
76 Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice
77 Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
78 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
79 Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2
80 Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5
81 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1
82 Církevní mateřská škola "U sv. Josefa"
83 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
84 EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.
85 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
86 KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o.
87 BARBORKA mateřská škola s.r.o.
88 Mateřská škola MONTESSORI DŮM, s.r.o.
89 Církevní mateřská škola České Budějovice, Lipenská 3
90 Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
91 Základní škola a mateřská škola VŠTE s.r.o.
92 Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o.
93 Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.
94 Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola, základní škola a střední
škola o. p. s.
95 Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43
96 Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. 
97 Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o.
98 Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o.
99 ScioŠkola České Budějovice - základní škola, s.r.o.
100 Základní umělecká škola Sinfonie s.r.o.
101 Základní umělecká škola Vojtěch
102 Komunitní základní škola Starhill, z.s.
103 Mateřská škola Roudné
104 Mateřská škola Staré Hodějovice, okr. Č.Budějovice
105 Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o.
106 Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1
107 Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90
108 SOVIČKA - mateřská škola s.r.o. (dětská skupina)
109 Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
110 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice
111 RENER EDUCATION - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
112 Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
113 AKAI KIKU s.r.o.
114 Čtyřlístek - volnočasový klub
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

DOKUMENTY A PODKLADY ZPRACOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU MAP IV ORP ČB

 

DOPORUČENÁ LITERATURA 2024 pro MŠ a 1. a 2. STUPEŇ ZŠ - Vytvořil kolektiv zaměstnanců Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích pod vedením Mgr. Kristýny Čondlové ve spolupráci v rámci projektu MAP ORP ČB

 

 

DOKUMENTY DOPORUČENÉ PRO ZŘIZOVATELE A INSPIROMATY, SDÍLENÉ S DALŠÍMI ZASTŘEŠUJÍCÍMI A ODBORNÝMI ORGANIZACEMI:

 

PRŮVODCE  PRO ZŘIZOVATELE ŠKOL " KáPéZetka" (12/2023) - EDUIN, Klub zřizovatelů

Vzdělávání především - Inspirace pro dobrý volební program i praxi po komunálních volbách 2022 ( 2021) - EDUIN

 Průvodce strategickým a akčním plánováním

 • praktický průvodce pro tvorbu strategických dokumentů pro rozvoj školy, území i kraje
 • metodické materiály, videa, webináře, příklady dobré praxe, praktické tipy a rady
 • mapa organizací a institucí, data a analýzy, užitečné odkazy

 

www.edusit.cz - tematické skupiny na LinkedIn

PLAKÁT PROJEKTU MAP IV ORP ČB

 

Facebookový profil MAP ORP ČB

 

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva Setkání žákovských parlamentů na magistrátu města ČB 2024 05.pdf 

 

Reportáže: 

17.5.2024 Setkání zástupců žákovských parlamentů na Radnici

16.4.2024 workshop Jak na učení venku a proměnu školní zahrady

27.3.2024 Setkání se zástupci zřizovatelů škol a školských zařízení

27.2.2024 studio reportáž - beseda Tripartita ke školní zralosti (hovoří k tématu zástupce ZŠ, MŠ a poradenského zařízení)

8.-9. 2. 2024 výjezdní Setkání zástupců škol MAP ORP ČB v Nových Hradech

22.1.2024 setkání Využívání moderních didaktických forem ve vzdělávání

5.-6.12.2023 kamion FabLab na Borku: https://www.youtube.com/watch?v=zBTeBMXl7iQ

https://www.jc1.cz/porady/reportaze/1875-interaktivni-prives-v-obci-borek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv projekt MAP III:

 

PLAKÁT PROJEKTU MAP III ORP ČB

Zpravodaj MAS Rozkvět (vydání: 06/2023)

Tisková zpráva Beseda čtenářská gramotnost Jihočeská vědecká knihovna (05/2023)

Zpravodaj MAS Rozkvět  (vydání: 02/2023)

Zpravodaj MAS Rozkvět  (vydání: 11/2022)

Jihočeská televize: seminář pro metodiky prevence Učíme se s filmem - spolupráce MAP s magistrátem ČB (11/2022)  

https://fb.watch/hOxyIY451_/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv - Tiskové zprávy MAP II ORP ČB:

Tisková zpráva: Konec realizace projektu MAP II na Českobudějovicku (05 2022)

Tisková zpráva: Školy jsou připraveny žádat o dotace (03 2022)

Tisková zpráva: TZ z tematické soutěže v rámci finanční gramotnosti na ZŠ – Cesta životem (desková hra) (02 2022)

Tisková zpráva:  Zahájení nového školního roku ve školách na Českobudějovicku (09 2021)

Tisková zpráva: Akce škol na konci školního roku s úsměvem i příchutí letního ovoce (06 2021)

Kalendárium: (872.8 kB) Plán akcí na 2. pololetí 2021 (06 2021)

Článek - Českobudějovický Deník: (531.44 kB) Spolupráce škol na Českobudějovicku (05 2021)

Tisková zpráva: (833.63 kB) Výsledky dotazníkového šetření - spolupráce ZŠ na Českobudějovicku se středními školami (04 2021)

Tisková zpráva (1.03 MB): Aktivity škol v době omezení provozu (03 2021)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět" (1.95 MB) (článek, str.3) (03 2021)

Tisková zpráva: (874.32 kB) MAP II ORP zřizuje novou pracovní skupinu (03 2021)

Prezentace: (190.86 kB) Metodika vedení třídnických hodin a práce s třídním kolektivem (02 2021)

Prezentace: (222.84 kB) K nové koncepci přípravy budoucích učitelů (02 2021)

Metodický text: (99.86 kB) Škola a rodina – „věčná“ otázka společné komunikace? (11 2020)

Metodický text: (88.36 kB) Metody práce s žáky v rámci prevence (10 2020)

Tisková zpráva: (1.03 MB) Robotika a programování na základních školách (09 2020)

Tisková zpráva: Spolupráci škol s projektem MAP II ORP České Budějovice nezastavila ani koronavirová krize (08 2020)

Tisková zpráva: Program týmové komunikace a spolupráce ve školách v ORP České Budějovice (03 2020)

Tisková zpráva: Klima školní třídy (03 2020)

Tisková zpráva: PŘEDVÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE na školách (01 2020)

Tisková zpráva: Setkání zástupců mateřských a základních škol Srní (11 2019)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět"(článek, str.3) (10 2019)

Tisková zpráva: V ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE SE DAŘÍ ROZVÍJET ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST (09 2019)

Tisková zpráva: ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH NA ČESKOBUDĚJOVICKU (09 2019)

Tisková zpráva: MATEMATICKÁ GRAMOTNOST NA ŠKOLÁCH V ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE (09 2019)

Tisková zpráva: Grafomotorický kurz pro učitele mateřských a základních škol  ORP České Budějovice (08 2019)

Tisková zpráva: ČTENÍ NEBOLÍ …anebo jak na čtení a čtenářskou gramotnost hravě poradí rodičům i pedagogům v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích na Festivalu knih (06 2019)

Tisková zpráva: MAP II ORP ČB na Dobrodružství s technikou (06 2019)

Tisková zpráva: Pozvánka pro žáky základních škol z Českobudějovicka a jejich rodiče na stánek MAP II ORP ČB - Dobrodružství s technikou 2019 + plakátek (05 2019)

Českobudějovický deník - článek Spolupráce škol na Českobudějovicku (06 2019)

Pištínský zpravodaj - článek Aktuality MAS Rozkvět, str.10 (05 2019)

Tisková zpráva: MIKROKONFERENCE projektu MAP II na území správního obvodu ORP České Budějovice (03 2019)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět" (článek, str.3) (01 2019)

Tisková zpráva: Výjezdní setkání zástupců mateřských a základních škol ORP České Budějovice (12 2018)

Tisková zpráva: Projekt  MAP II.  na Českobudějovicku nabírá na obrátkách (11 2018)

Tisková zpráva: Přednáška "Mentoring –vedení motivačního rozhovoru" (09 2018)

Příloha obecních zpravodajů - Zpravodaj "Informace z MAS Rozkvět" (článek, str. 1) (07 2018)

Tisková zpráva: Na zážitkovou výstavu DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU zavítali díky projektu MAPII ORP ČB i stovky žáků z venkovských škol na Českobudějovicku (06 2018)

Tisková zpráva: Proběhla velmi zajímavá přednáška "Etiketa nezřídka, naše první vizitka" (06 2018)

Tisková zpráva: DOPRAVA PRO 300 DĚTÍ ZDARMA NA DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU (06 2018)

Tisková zpráva: Přednáška na téma ETIKETA (DO NAŠICH ŠKOL I ŽIVOTŮ) (06 2018)

Tisková zpráva: SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU POKRAČUJE (06 2018)

 

PLAKÁT PROJEKTU MAP II ORP ČB

Aktuality ČESKOBUDĚJOVICKO

Zprávy z regionu