Obsah

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP ORP České Budějovice

V ORP České Budějovice bylo v době dotazníkového šetření zřizováno 76 mateřských škol (ukazatel se vztahuje k počtu ředitelství škol, jedno ředitelství však může zastřešovat více pracovišť a typů škol), z toho dotazníkového šetření se zúčastnilo 67 škol, téměř 12 % ředitelství mateřských škol se do dotazníkového šetření z nějakého důvodu nezapojilo, což se dá srovnat s republikovým průměrem.

Z výzkumu je patrné, že jako největší a nejdůležitější potřebu rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020 vidí ředitelé mateřských škol v ORP v hlavních oblastech podpory z operačního programuoblast Rozvoje infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení a dále v Podpoře polytechnického vzdělávání, naopak nejmenší potřebu rozvíjet danou oblast spatřují ředitelé v Podpoře kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí, průměrné hodnocení aktuálního stavu této oblasti se totiž jeví jako nejlepší ze všech hlavních oblastí podpory. Toto nastavení priorit vidí shodně i ředitelé v Jihočeském kraji a v celé ČR.

43% mateřských škol uvedlo, že v následujících 2 letech plánují stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, zahrady apod. a 22% do modernizace pláště budovy a zateplení budov. 

61% mateřských škol v dotazníku uvedlo, že v následujících 2 letech plánujípořízení vybavení a to konkrétně vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků, dále 58% plánuje pořídit nové didaktické pomůcky a 54% MŠ vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. 

Z tohoto důvodu opravdu vidíme jako prioritní oblast podpory mateřských škol právě rozvoj infrastruktury škol, vč. rekonstrukcí a vybavení, ať už se jedná o stavbu, rekonstrukce, modernizace budovy, učebny, místnosti, dvora atp. nebo i vnitřního vybavení škol.

Souhrnné výstupy z dotazníkového šetření MŠ ORP České Budějovice