Obsah

ON-LINE

dotazníky určené pro základní školy ORP České Budějovice:

Mapování potřeb ZÁKLADNÍCH škol – ČTENÁŘSKÁ gramotnost

Mapování potřeb ZÁKLADNÍCH škol – MATEMATICKÁ gramotnost  

Mapování potřeb ZÁKLADNÍCH škol – oblasti MIMO čtenářskou a matematickou gramotnost

3-SWOT ANALÝZA potřeb školy

 

PDF

dotazníky určené pro základní školy ORP České Budějovice:

(PDF slouží pro přípravu odpovědí. Dotazník musí být odeslán ON-LINE)

Mapování potřeb ZÁKLADNÍCH škol – ČTENÁŘSKÁ gramotnost (151.53 kB) (151.53 kB)

Mapování potřeb ZÁKLADNÍCH škol – MATEMATICKÁ gramotnost  (240.28 kB)

Mapování potřeb ZÁKLADNÍCH škol – oblasti MIMO čtenářskou a matematickou gramotnost (296.63 kB)

3-SWOT ANALÝZA potřeb školy (107.9 kB)

 

 

 

Dotazníky, prosím, vyplňte nejpozději do 14.1.2022.

 

Zjišťování potřeb škol v rámci projektu MAP II ORP České Budějovice 2021

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v rámci závěrečné fáze realizace projektu MAP II ORP ČB se na Vás tímto obracíme se žádostí o vyplnění dotazníků týkajících se zjišťování aktuálních potřeb škol v oblastech čtenářská a matematická gramotnost a dalších oblastí rozvoje potenciálu žáků.  Výsledky šetření budou agregovány za celé území ORP. Navazujeme tak na obdobné šetření potřeb škol, kterým byl projekt zahájen.

 

Dotazníky jsou opět vytvořeny samostatně pro základní a mateřské školy, každá z mapovaných oblastí je řešena samostatným dotazníkem v elektronické podobě. Takto je postupováno jednak z důvodu přehlednosti, jednak z praktických důvodů pro zpracován agregovaných dat za celé ORP.  Dotazníky obsahují tzv. větvení variantních možností odpovědí; z toho důvodu se otázky respondentovi zobrazují postupně. 

Na konci každého dotazníku jsou tzv. identifikační otázky respondenta/ů, z důvodu následného adresného vyplacení odměn zpracovateli (řešeno formou DPP).

 

Cílem aktuálního šetření je zhodnotit nejen celkovou změnu za celé území ORP formou agregovaných výstupů, ale i reflexi změny a pokrok každé jednotlivé školy zapojené v MAP II ORP ČB pro potřeby strategického plánování na úrovni školy. Pro vyhodnocení vlastního pokroku doporučujeme škole využít maximum informací, které již máte zpracovány (viz dále) a řízené interní diskuze. 

Šetření je součástí aktivity 2.7. Podpora škol v plánování projektu MAP II ORP ČB. Cílem této projektové aktivity je vytvořit Agregovaný Popis potřeb škol na území MAP a tím posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP. 

 

Popis aktivity

Každá škola zapojená v MAP zpracuje vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe) ve škole. 

Reflexe se zpracovává v tématech:  

 • čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, 
 • matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,
 • rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech, 
 • další potřeby rozvoje škol (ve formě zjednodušené 3-SWOT analýzy). 

 

V každém z témat škola zjišťuje:  

 • co proběhlo dobře, 
 • v čem byla škola úspěšná, 
 • v čem by se mohla zlepšit, 
 • v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit. 

 

Školy využijí tyto vstupní informace

 • vlastní hodnocení, které škola již provedla v dotazníkovém šetření MŠMT (Školy, které realizují projekt ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I – dotazníkové šetření, které bylo podmínkou podání žádosti o podporu v této výzvě. Školy, které nerealizují projekt ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I – výsledky dotazníkového šetření, které je pro ně podmínkou pro podání žádosti o podporu ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II), 
 • dotazníkové šetření RT MAP provedené v roce 2019, 
 • vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT, které škola provádí na konci realizace projektu tzv. šablon (pokud již má škola toto vyhodnocení k dispozici), 
 • aktuální zkušenosti a názory učitelů ve škole jako součást řízené diskuse (učitelé je nezpracovávají písemně). 

Případně může škola využít další nástroje zjištění pokroku (s využitím například evaluačních nástrojů – výstupů projektu Cesta ke kvalitě, s využitím kritérií rozvoje školy ČŠI nebo s případným využitím aktuálních výsledků šetření ČŠI ve škole, zapojením rodičů a ostatních partnerů školy do hodnocení, zapojením žáků do hodnocení školy apod.). 

Ředitel/ka školy nebo určený pracovník školy (zástupce školy v RT MAP) projedná jednotlivě, ve skupině nebo v menších skupinách v pedagogickém sboru výše uvedené vstupní informace.  Škola může požádat realizační tým MAP, aby zajistil facilitátora /mediátora, který se bude účastnit diskuse pedagogických sboru.

 

V případě odborných dotazů k dotazníkovému šetření se obracejte na ing. Jaroslavu Janáčovou (tel.: 775 508 564; janacova@masrozkvet.cz ), technické dotazy k formuláři řešte prosím s kolegou Markem Šimpachem (tel.: 721 128 251).  Děkujeme za spolupráci. 

Ing. Marta Krejčíčková, manažerka projektu