Obsah

Místní akční plány vzdělávání

Místní akční plány vzdělávání neboli MAP, je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Hlavní myšlenka projektu je zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformální vzdělávání.

Akce KLIMA

Realizace MAP je součástí akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíly Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym zahrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele, Aktivizující formy učení.

Cíle MAP

- Zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ ve spolupráci se zřizovateli a dalšími aktéry v území ve vzdělávání

- Systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování

- Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání

- Podpora škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka

- Dostupnost kvalitního vzdělávání každého žáka v inkluzivní škole

- Zlepšení spolupráce v území a rozvoj vzdělávání dětí ve spolupráci s rodiči

Výstupy MAP

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé. V plánu mohou být navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních programů nebo jiných operačních programů.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity. Vedlejším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR a popř. pro krajské akční plány. Sběr informací bude prováděn ze strany řídicího orgánu OP VVV na základě sběru výsledků centralizovaného dotazníku pro analytickou část a na základě výstupů plánů, které budou zasílány ve zprávách o realizaci z projektů.