Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

WEB projektu MAP III ORP Třeboň

Projekt " Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň III"

Anotace projektu

Projekt navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování ve správním obvodu ORP Třeboň I a II. Je proto zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v území SO ORP Třeboň (25 obcí). Projekt se zaměřuje na oblast předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je udržení a prohloubení existujících partnerství i navazování nových, a to včetně přípravy, projednávání, schválení a realizace akčních plánů do roku 2025.

Jaké problémy projekt řeší

Projekt řeší problematiku udržení a dalšího rozvoje koncepčního a strategického přístupu k oblasti rozvoje předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání na území SO ORP Třeboň. Dále řeší problém udržení, resp. dalšího rozvoje širokého partnerství a vedení dialogu v území, vyúsťujícího v zapojení všech aktivních aktérů v oblasti vzdělávání do dlouhodobého plánování. V této souvislosti projekt řeší také další rozvoj komunikace a efektivní spolupráce škol, zřizovatelů a organizací, která byla zahájena v prvotním projektu MAP I a úspěšně pokračovala v předcházejícím projektu MAP II pro území SO ORP Třeboň. V neposlední řadě realizace projektu řeší potřebu aktualizace analýz a zpracování nového místního akčního plánu, vč. nezbytných strategických rámců, i evaluaci procesu MAP. Projekt dále řeší problém efektivity vynakládání finančních prostředků na zajištění dostupnosti a kvality vzdělávání jak ze strany zřizovatelů škol, tak ze strany státu a dotací z EU.

Jaké jsou příčiny problému?

Dosavadní zkušenosti z realizace systémových změn ve vzdělávání ukazují, že je nutné nadále posilovat přenos těchto změn na úroveň jednotlivých škol a ostatních organizací a institucí působících ve vzdělávání na místní úrovni. Některým zřizovatelům (v případě ZŠ a MŠ jsou to zejména obce) chybí vize rozvoje škol a nemají koncepci vzdělávací politiky zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí, potažmo k inkluzivnímu modelu vzdělávání, řízení a hodnocení kvality vzdělávání. To souvisí s neujasněným vztahem mezi zřizovatelem, školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na území obce a s nejasností ohledně metodického vedení. Mezi úrovní systémovou a školní tak existuje značná propast, která způsobuje, že dopad systémových změn není dostatečný a nepřispívá tolik ke zvýšení kvality vzdělávání.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. V projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň III je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:
1. Řízení MAP
2. Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu místního akčního plánování.

V souvislosti s výše uvedeným žadatel nadále předpokládá důsledné pokračování aktivní činnosti pracovních skupin i řídícího výboru MAP, jejímž výsledkem bude mimo jiné definování a následná realizace zvolených aktivit, zaměřených na zvýšení kvality vzdělávání. 

Očekávané změny v důsledku projektu

Realizací projektu dojde k dalšímu rozvoji udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Třeboň, ke zkvalitnění vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji a komplexní podpoře realizace dalších aktivit, podporujících vzdělávání dětí a mládeže.

Aktivity realizované v rámci projektu

V rámci realizace projektu budou realizovány tyto aktivity: 
1. Řízení projektu;
2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III:
- A1 Rozvoj a aktualizace MAP;
- A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

Podrobný popis realizace klíčových aktivit je uveden na samostatné příloze Žádosti o podporu s názvem Popis klíčových aktivit projektu.

 

 

                                                                             Mapa území ORP Třeboň      Zdroj: ČSÚ

 

ORP Třeboň je jedním ze 3 území obcí s rozšířenou působností v okrese Jindřichův Hradec. Nejzápadnější obcí je Smržov, na východě obec Staňkov, jih území sahá až k hranicím s Rakouskem, tvoří jej katastrální území města České Velenice a na severu pak ohraničuje území obec Ponědrážka. Z hlediska sousedních ORP, které jsou důležité zejména vzhledem k plánované spolupráci řešitelů MAP, je správní obvod ohraničen na jihozápadě ORP Trhové Sviny, na západě ORP České Budějovice, na severu s ORP Soběslav a na východě s ORP Jindřichův Hradec. Celkem se jedná o území 25 obcí. Ve správním obvodu se nacházejí 4 obce se statusem města a jeden městys.

 

Z hlediska počtu obyvatel žije 70 % obyvatel ve 4 městech či jednom městysu. Zbývajících 30 % obyvatel naopak obývá jednu z 20 obcí SO ORP, přičemž průměrně mají obce ORP pouhých 280 obyvatel. To plně koresponduje s charakteristikou Jihočeského kraje, který definuje vysoký počet malých obcí (90 % obcí do 2 000 obyvatel, 93 % obcí do 3 000 obyvatel). V centru území, městě Třeboni, žije každý třetí obyvatel území ORP. Z hlediska existence škol v území následují za městy a městysem obce: Novosedly nad Nežárkou, Rapšach, Majdalena a Lužnice, které jsou při průměrném počtu 536 obyvatel také největší. Průměrný věk obyvatel v obcích SO ORP Třeboň je 43 let.

 

 

 

 

V rámci činnosti nově aktualizovaných Pracovních skupin byli identifikováni místní lídři ke každé z řešených problematik.

 

Místní lídři jsou významnými odborníky na jednotlivé oblasti vzdělávání z území ORP Třeboň. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy v rámci vzdělávacího procesu, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

 

SÍŤ MÍSTNÍCH LÍDRŮ

Název pracovní skupiny                                       Identifikovaný místní lídr

PS pro financování                                                Ing. Oldřich Kučera

PS pro čtenářskou gramotnost                               Mgr. Eva Marešová

PS pro matematickou gramotnost                          Mgr. Ivan Rokos

PS pro rovné příležitosti                                        Mgr. Lucie Šimánková

PS pro zájmové a neformální vzdělávání                Bc. Iveta Brabcová, Dis

Strategický rámec MAP je důležitým výstupem projektu. Zejména příloha investičních záměrů, která je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z výzev Integrovaného regionálního operačního projektu, musela být zpracována ve velmi krátkém časovém úseku. 

 

 

SR MAP ORP TREBON verze 12. 2022_schválený ŘV MAP ORP Třeboň.pdf

SR MAP ORP TREBON verze 7. 2023 schválený ŘV MAP ORP Třeboň.pdf

 

Dokumenty MAP ORP Třeboň III:

 

  • Komunikační plán MAP ORP Třeboň III - verze 01, únor 2023 zde
  • Identifikace dotčené veřejnosti MAP ORP Třeboň III - verze 01, únor 2023 zde
  • Organizační struktura MAP ORP Třeboň III - verze 01, únor 2023 zde

 

Řídící výbor projektu MAP ORP Třeboň III je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, vytvořeným v rámci realizace tohoto projektu. Jeho složení odpovídá požadavkům pravidel.

 

Jednací řád Řídícího výboru - zde 

Statut Řídícího výboru - zde

 

Jednání:

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 28. 3. 2023 zde.

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 30. 6. 2023 zde.

Dne 23. 8. 2023 - „Setkání rRT_evaluační zprávaealizačního týmu, předsedkyně ŘV a zástupce školy MAP ORP Třeboň III“

Realizační tým usilovně pracuje na evaluační zprávě, která zahrnuje vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělání probíhajícího na našem území v programovém období 2016-2023.

Hodnotící skupina, pod vedením nezávislého evaluátora aktuálně připravuje podklady nezbytné pro důkladné zhodnocení našeho projektu.

 

EU: https://european-union.europa.eu                          OP VVV: https://opvvv.msmt.cz

 

Pracovní skupiny MAP ORP Třeboň III je povinou složkou akčního plánu.

 

Pracovní skupiny:
- PS pro Financování
- PS pro Čtenářskou gramotnost
- PS pro Matematickou gramotnost
- PS pro Rovné příležitosti
- PS pro Zájmové vzdělávání

 

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 27. 4. 2023 zde

 

Smyslem projektu je především sdílení zkušeností, vzájemné informování a zapojední všech, kteří chtějí aktivně pomáhat k rozvoji školství v našem území.

Nečekejte na oslovování a ankety, ale máte-li jakýkoliv problém, nápad, vizi apod.,

napište nám, budeme za vaše návrhy vděční.

 

ŽÁDNÝ DOTAZ NENÍ HLOUPÝ, ŽÁDNÝ NÁVRH NENÍ ZBYTEČNÝ.

 

 

Pro zjednodušení systému komunikace uvádíme jediný e-mail, telefonní linku i mobil. Stačí kliknout vpravo na záložku KONTAKTY (a vyberte MAS Třeboňsko).