Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

MAP ORP Milevsko III

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023099

Název projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko III (MAP ORP Milevsko III)

REALIZACE PROJEKTU: 1.1. až 30.11.2023

Anotace projektu:

Projekt MAP ORP Milevsko III navazuje na projekty MAP ORP Milevsko I a MAP ORP Milevsko II, které se na území správního obvodu ORP Milevsko realizovaly v období 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018 a následně od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022.  Projekt podporuje udržení místního partnerství a vazeb spolupráce v oblasti strategického plánování rozvoje vzdělávání. Bude pokračovat činnost organizační struktury a budou realizovány aktivity vedoucí k dalšímu zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků. Bude zpracována aktualizovaná dokumentace MAP včetně akčních plánů na roky 2023, 2024, 2025.

Cíl projektu:

Cílem projektu je nadále zlepšovat kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Bude probíhat společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Cíl projektu bude naplňován prostřednictvím rozvoje a aktualizace MAP a evaluací procesu místního akčního plánování.

Výstupy projektu, očekávané změny: 

Realizací projektu MAP III bude v území správního obvodu ORP Milevsko podpořen další rozvoj místního partnerství a dojde k posílení udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a žáků. Bude pokračovat zkvalitňování vzdělávání v místních mateřských a základních školách, v základní umělecké škole a také v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci evaluace bude ověřena účinnost aktivit a opatření realizovaných ve všech projektech MAP v území. Bude aktualizována dokumentace MAP a dojde k vytvoření akčních plánů pro další období. Bude udržen fungující realizační tým a další články organizační struktury do doby, než budou pokračovat procesy MAP v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Hlavní aktivity v projektu:

KA1 - Řízení projektu

KA2 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání III  

KA2 se dělí na 2 hlavní části, kterými jsou A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování. V rámci A1 bude realizováno celkem 9 podaktivit (8 povinných a 1 nepovinná). Podrobný popis realizovaných aktivit a podaktivit je v příloze Popis aktivit projektu MAP ORP Milevsko III. Aktivity jsou naplánovány v souladu s Postupy MAP III a s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.11.2023

Doba trvání (v měsících): 11

Rozpočet projektu: 1 210 493,90Kč.

 

Realizace projektu se řídí Postupy MAP III

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

EU

MAP III

 

 

 

      Strategický rámec MAP pro ORP Milevsko vznikl na základě dohody o prioritách, která je konsensem spolupráce aktérů ve vzdělávání. Základním předpokladem úspěšného zvýšení kvality ve vzdělávání na území správního obvodu ORP Milevsko je jasná formulace dlouhodobých priorit a cílů. Na základě komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území budou tyto cíle naplňovány.
      Příprava a tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Milevsko proběhla v souladu s principy komunitě řízeného plánování. Metoda komunitního plánování umožňuje, aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu a aby plánované kroky a řešení conejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Milevsko proběhla se zapojením zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů v oblasti vzdělávání, a to zapojením do aktivit Řídícíhovýboru, pracovních skupin, vzdělávacích akcí a dalších aktivit realizace MAP pro ORP Milevsko.
 

Složení řídícího výboru projektu:

 • Pavel Hroch - předseda Místní akční skupiny Střední Povltaví, z.s.
 • Ing. Martin Maršík, PhD. - člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje, ředitel Biskupského gymnázia
 • Mgr. Lucie Jarkovská - zástupce KAP III z odboru školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení evropských fondů a strategií, Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Ing. Ivan Radosta - starosta Města Milevsko 
 • Pavel Souhrada - starosta Městyse Bernartice
 • PaeDr. Martin Hrych - zástupce škol: ředitel 1. základní školy T.G. Masaryka Milevsko
 • Mgr. Monika Bardová - zástupce škol: ředitelka Základní školy Chyšky
 • Bc. Zdeňka Slabová - zástupce organizací neformálního vzdělávání: vedoucí pobočky DDM Milevsko
 • Ing. Michaela Škochová - zástupce rodičů: zástupce Spolku rodičů při ZŠ Kovářov
 • Mgr. Ludmila Kolářová - zástupce realizačního týmu MAP ORP Milevsko III
 • Petra Slivková Štěpánková - zástupce školní družiny: vedoucí vychovatelka ŠD (ZŠ Kovářov)
 • Hana Kašparová - zástupce obce, která nezřizuje školu: zastupitelka obce Hrejkovice
 • Jan Gröger, dipl. um. - ředitel Základní umělecké školy, Milevsko
 • Bc. Jan Krejča - Vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Milevsko

 

 

Složení realizačního týmu MAP:

RT administrativní:

- Hlavní manažer projektu – Bc. Monika Hrochová

- Finanční manažer projektu – Pavla Kotrbová

- Administrativní pracovník – Vendula Čechmánková

RT odborný:

- Metodik plánování a facilitátor – Ing. Michaela Škochová

- Zpracovatel analýz a strategií - Mgr. Ludmila Zavřelová

- Manažer klíčových aktivit - Josef Habart

- Evaluátor MAP

- Vedoucí pracovních skupin - Mgr. Ludmila Kolářová

 

Telefon: 382 594 218 (kancelář MAS)
E-mail:  mas-sp@seznam.cz (hlavní email)

25.03.2024

MAS Rozkvět

SETKÁNÍ ZŘIZOVATELŮ základních a mateřských škol na Českobudějovicku - 27.3.2024

Setkání zřizovatelů škol a školských zařízení zapojených do MAP IV ORP ČB proběhne ve středu 27. března 2024 od 10 hodin ve společenském sále v Češnovicích.

Detail

28.02.2024

Střední článek podpory v Jihočeském kraji

V polovině února 2024 se zdejší krajskou koordinátorkou stala Lucie Reitingerová.

Detail

22.02.2024

EDUzín - inspirace ze světa vzdělávání

Nové články např.: Expertka na nanokrystaly o dyslexii, Jak se daří nadaným dětem ve školkách?, „Cítit se někde dobře“ a téma wellbeing, školní jídelny, inspirace ze zahraničí...

Detail

19.02.2024

Další magazín EduRevue NPI ČR

Magazín moderního vzdělávání Téma: Zapojme všechny 2024/1

Detail

07.02.2024

Znáte inspirativní učitele? Nominujte je na cenu Global Teacher Prize CZ

Své kandidáty můžete přihlásit do 18. února. Přijímání přihlášek od učitelů je otevřené do 3. března 2024.

Detail