#

Metodické kabinety SYPO

#
#
#

2. ročník proběhne 8.11.2022

#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009128

Název projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko II ( MAP ORP Milevsko II)

 

Anotace projektu:

Projekt MAP ORP Milevsko II  navazuje na MAP I, který se na území správního obvodu ORP Milevsko realizoval v období 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018.  Obsahem projektu je další rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních subjektů ve vzdělávání zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování společných záměrů. Součástí je také realizace některých aktivit naplánovaných v prvním MAP vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce v území.

Cíl projektu:

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Pomocí této spolupráce bude podpořen rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je pak kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem a zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli, dalšími aktéry a porozumění veřejnosti dané problematice. Dílčí cíle MAP:
Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
 

Výstupy projektu, očekávané změny:  Realizací projektu MAP II bude podpořen další rozvoj místního partnerství a dojde k posílení udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a žáků v území ORP Milevsko.  Bude zkvalitněno vzdělávání v místních mateřských a základních školách a také v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Další očekávané změny v důsledku projektu: koncepční přístup ke vzdělávání, efektivní řízení škol, zjištěné potřeby a zpracované vize a strategie v jednotlivých školách, zpracované analýzy a aktuální akční plány za území ORP Milevsko, usnesení zodpovědných orgánů, která odráží vůli a potřeby obyvatel regionu, zapojení všech účastníků systému vzdělávání dětí a žáků do přípravy a implementace plánu rozvoje vzdělávání, rozvinutý dialog mezi cílovými skupinami, zapojená veřejnost v rozhodovacím procesu, realizace vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP I, dostupné a kvalitní vzdělávání odpovídající zjištěným místním potřebám, efektivní investování finančních prostředků. Proběhnou aktualizace ročního akčního plánu a aktualizace seznamu investičních a dalších priorit.

  Hlavní aktivity v projektu:

Aktivita 1 - Řízení projektu

Aktivita 2 - Rozvoj a aktualizace MAP

Aktivita 3 - Evaluace a monitoring MAP

Aktivita 4 - Implementace

 

 

Harmonogram projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2019

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Doba trvání (v měsících): 48

Rozpočet projektu: 8 976 341,47 Kč.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu se řídí Postupy MAP II-Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání.

 

EU

 

      Strategický rámec MAP pro ORP Milevsko vznikl na základě dohody o prioritách, která je konsensem spolupráce aktérů ve vzdělávání. Základním předpokladem úspěšného zvýšení kvality ve vzdělávání na území správního obvodu ORP Milevsko je jasná formulace dlouhodobých priorit a cílů. Na základě komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území budou tyto cíle naplňovány.
      Příprava a tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Milevsko proběhla v souladu s principy komunitě řízeného plánování. Metoda komunitního plánování umožňuje, aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu a aby plánované kroky a řešení conejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Milevsko proběhla se zapojením zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů v oblasti vzdělávání, a to zapojením do aktivit Řídícíhovýboru, pracovních skupin, vzdělávacích akcí a dalších aktivit realizace MAP pro ORP Milevsko.
Strategický rámec ORP Milevsko byl schválen v červenci 2016 a k nahlédnutí je zde.
 • Pavel Hroch - předseda Místní akční skupiny Střední Povltaví, z.s.
 • Ing. Martin Maršík, PhD. - člen výboru  pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Jihočeského kraje
 • Mgr. Lucie Jarkovská projektový manažer KAP, Krajský úřad Jihočeského kraje (České Budějovice)
 • Mgr. Radka Štruncová - systémová podpora MAP, projekt P-AP, krajské pracoviště NPI České Budějovice
 • Ing. Ivan Radosta - starosta Města Milevsko 
 • Pavel Souhrada - starosta Městyse Bernartice
 • PaeDr. Martin Hrych - zástupce škol: ředitel 1. základní školy T.G. Masaryka
 • Mgr. Monika Bardová - zástupce škol: ředitelka Základní školy Chyšky
 • Bc. Zdeňka Slabová - zástupce organizací neformálního vzdělávání: vedoucí pobočky DDM Milevsko
 • Ing. Michaela Škochová - zástupce rodičů: zástupce Spolku rodičů při ZŠ Kovářov
 • Mgr. Ludmila Kolářová - zástupce realizačního týmu MAP: manažerka projektu MAP ORP Milevsko II
 • Petra Slivková Štěpánková - zástupce školní družiny: vychovatelka ze ZŠ Kovářov
 • Hana Kašparová - zástupce obce, která nezřizuje školu: starostka obce Hrejkovice

 

Jednací řád řídícího výboru MAP ke stažení zde.

Statut řídícího výboru MAP ke stažení zde.

Složení realizačního týmu MAP:

 • Hlavní manažer projektu: Mgr. Ludmila Kolářová

 

 • Metodik plánování a facilitátor: Mgr. Ludmila Kolářová
 • Koordinátor Implemenatčních aktivit: Ing. Michaela Škochová
 • Zpracovatel analýz a strategií: Mgr. Ludmila Zavřelová
 • Administrativní pracovník: Vendula Čechmánková
 • Manažer klíčových aktivit: Josef Habart
 • Finanční manažer projektu: Pavla Kotrbová

 

Telefon: 382 594 218 (kancelář MAS)
E-mail:  mas-sp@seznam.cz (hlavní email)

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Název organizace/zástupce skupiny

Zástupce

2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko

Mgr. Michal Divíšek

ZŠ a MŠ Bernartice

Ing. Mgr. Jan Cendelín

ZŠ a MŠ Sepekov

Mgr. Jitka Nováková

ZŠ Kovářov

Mgr. Libor Mandovec

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko

PaedDr. Martin Hrych

ZŠ Chyšky

Mgr. Monika Bardová (vedoucí PS)

Mateřská škola Sluníčko Milevsko

Bc. Marcela Fořtová

ZŠ a MŠ Bernartice

Olga Březinová (MŠ)

ZŠ a MŠ Sepekov

Mgr. Věra Máchová (MŠ)

Městys Bernartice

Pavel Souhrada

Obec Branice

Stanislav Češka

Obec Chyšky

Stanislava Hejnová

Centrum mladé rodiny Milísek z.s.

Bc. Lenka Bečková

Dům dětí a mládeže Milevsko

Bc. Zdeňka Slabová

Gymnázium Milevsko

Mgr. Petr Barda

SOŠ a SOU Milevsko

Mgr. Kašpar Václav

Zástupce rodičů

 Ilona Janci                                                                   (rodič s dítětem/žákem s potřebou podpůrných opatření)

Obec Kovářov

Pavel Hroch

Město Milevsko

Ivan Radosta

Obec Zbelítov

Markéta Honzíková

Městys Sepekov

Ing. Pavlína Bambuškarová

 

 

Pracovní skupina pro financování

Název organizace

Zástupce

2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko

 

Mgr. Michal Divíšek (vedoucí PS)

ZŠ a MŠ Bernartice

Ing. Mgr. Jan Cendelín

ZŠ a MŠ Sepekov

Mgr. Jitka Nováková

ZŠ Kovářov

Mgr. Libor Mandovec

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko

PaedDr. Martin Hrych

ZŠ Chyšky

Mgr. Monika Bardová

Mateřská škola Kovářov

Milena Fauknerová

Mateřská škola Kostelec nad Vltavou

Mgr.Bc. Jitka Imbrová

Mateřská škola Skřítci

Hana Maťhová

Městys Bernartice

Pavel Souhrada

Obec Branice

Stanislav Češka

Obec Chyšky

Stanislava Hejnová

Obec Božetice

Jaroslav Kofroň

Obec Kostelec nad Vltavou

Pavel Kosík

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Název organizace

Zástupce

ZŠ Kovářov

Mgr. Libor Mandovec (vedoucí PS)

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko

PaedDr. Martin Hrych ( ICT odborník)

ZŠ Chyšky

Mgr. Monika Bardová

Mateřská škola  Branice

Bc. Romana Andělová

Mateřská škola  Klubíčko Milevsko

Anna Říhová

Mateřská škola  Kytička Milevsko

Marcela Brčková, DiS.

Městská knihovna Milevsko

Ing. Petra Bláhová

 

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Název organizace

Zástupce

ZŠ a MŠ Bernartice

Ing. Mgr. Jan Cendelín (vedoucí PS)

2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko

Mgr. Michal Divíšek

ZŠ a MŠ Sepekov

Mgr. Jitka Nováková ( ICT odborník)

Mateřská škola  Božetice

Bc. Blanka Shorná

Mateřská škola Chyšky

Jana Bardová

Mateřská škola  Pastelka Milevsko

Mgr. Romana Fialová

26.01.2023

Global Teacher Prize Czech Republic 2023

Organizace EDUin hledá prostřednictvím odborné ceny pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic v Česku inspirativní učitele a učitelky. Pomozte najít ty, od nichž se můžeme inspirovat! Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2022. Více na www.gtpcz.c

Detail

26.01.2023

leták

program Darujeme kroužky dětem

Od ledna mohou rodiny, které pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči, opět získat až 2 000 Kč na kroužky. Podpora se týká také dětí ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci.

Detail

26.01.2023

Záznam webináře pro zřizovatele škol

Cyklus webinářů pro zřizovatele škol na téma Zřizovatelská role pořádaný MŠMT

Detail

12.01.2023

Webináře - aktuální nabídka pro učitele cizích jazyků, přírodovědných a společenskovědních předmětů

Nabídka webinářů projektu SYPO určenou pro učitele cizích jazyků, přírodovědných a společenskovědních předmětů. Všechny webináře jsou zdarma a účastník získá osvědčení.

Detail

09.01.2023

Veřejná konzultace k pracovní verzi DZ ČR 2023-2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spustilo v termínu 15. 12. 2022 - 15. 1. 2023 veřejnou konzultaci k pracovní verzi připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027 (dále jen DZ ČR 2023-2027).

Detail