Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Postupy MAP

Metodika interní evaluace projektů

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část (aktuální verze č.4 - platná od 1.září 2016)

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (verze č.3 - platná od 20. ledna 2016)

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro prioritní osu 3 OP VVV pro překládání Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (aktuální verze č. 2 - platná od 23. března 2016)

Výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice pracovněprávních vztahů (09/2016)

Vyjádření Finančního úřadu JčK ohledně kotrol účetnictví při zjednodušeném vykazování

 

Výzva - šablony (23.6.2016)

Kalkulačka indikátorů (pomůcka - povinná příloha žádosti)

Seznam škol (závazné podklady pro vyplnění kalkulačky šablon)

Přehled šablon (Příloha č.3 výzvy) - aktuální verze k 1. 8. 2016 (neaktuální verze zde)

Indikátory šablon  (přehled a výklad, Příloha č. 1 výzvy)

Seznam příloh žádosti o podporu (Příloha č. 4 výzvy)

FAQ, FAQ 2 (průtoková dotace), FAQ 3 (bagatelní podpora)

Informační leták MŠMT

Vzorový formulář - Čestné prohlášení

Upřesnění kvalifikace školního asistenta a chůvy - v souvislosti s četnými dotazy na upřesnění kvalifikace školního asistenta a chůvy byly podrobně zpracovány MŠMT informace na požadovanou kvalifikaci

Vzorové formuláře pro vyúčtování jednotlivých "šablon"

Změny ve výzvě 11 2016

Vykazování indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků - karta účastníka, uživatelská příručka pro evidenci osob v systému 

 

Prezentace k šablonám 11 2016

 

 

Harmonogram výzev IROP - 2016  (předpokládaný termín výzvy pro ZŠ od 08/2016)

Harmonogram výzev IROP - 2017  (předpokládaný termín výzvy pro MŠ od 01/2017 a pro ZŠ od 09/2017)

Harmonogram výzev SCLLD - MAS Rozkvět (předpokládaný termín výzvy pro MŠ a ZŠ od 11/2016)

Výzva IROP č. 47 - Infrastruktura základních škol SVL (uzávěrka příjmu žádostí: 14.2.2017)

Výzva IROP č. 46 - Infrastruktura základních škol (uzávěrka příjmu žádostí: 14.2.2017)

Materiály ze školení k výzvám č. 46 a č. 47 (19.9.2016, Č.Budějovice)

Výzva IROP č. 57 - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL (uzávěrka 14.4.2017)

Výzva IROP č. 56 - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (uzávěrka 14.4.2017)

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) dělá metodickou podporu realizátorům MAP

 

Spolupráce realizátorů MAP s Individuálním projektem systémovým NIDV:

- setkání 5.10.2016: pozvánka, prezenční listina

- setkání 15.11.2016: Pozvánka na setkání , prezenční listina, prezentace ze setkání

- krajská konference projektu SRP 14.2.2017: prezenční listina, program, 

prezentace: Aktuality ze SRP, Individuální pomoc, Vzdělávání a webináře,  ČŠI systém hodnocení, Projekt KAP a P-KAP, Projekt KIPR, Projekt PPUČ, Projekt NIDV Podpora vzdělávání pedagogů, Projekt NIDV IMKAAgentura pro sociální začleňování,  Prezentace k workshopu -  Kvalitní škola a inkluzivní vzdělávání zde

- setkání 26.4.2017: prezenční listina, prezentace ČŠI, prezentace SRP

 

Webináře pro realizátory MAP:

Nabídka webinářů: hlásit se můžete zde

Hlasový záznam z dokončených webinářů zde

Prezentace z dokončených webinářů:

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur

Webinář A2: Analytická část, meta-analýza (Inspiromat 4)

Webinář A3: Návrhová část MAP (Inspiromat č. 5)

Webinář A4: Monitoring a evaluace (Inspiromat č. 8, Metodika pro vnitřní evaluaci)

Webinář A5:  Akční plán, Financování (Inspiromat č. 6 a 7)

 

Metodická podpora MAP

Příklad zpracování dokumentu MAP

 

PODKLADY K TVORBA MAP

Tvorba MAP

Šablony

Dokumenty využitelné pro tvorbu MAP

Vzor Hodnotící zpráva MAP

Příklad zpracování hodnotící zprávy

Užitečné odkazy

 

Povinné předávání informací z MAP do KAP dokumenty:

ML Struktura informací z MAP do KAP

Příloha č. 1 Seznam kontaktů na manažery RT KAP a garanty P-KAP

Příloha č. 2 Seznam kontaktů na konzultanty MAP

ML část 1 ke stažení

ML část 2 ke stažení

 

Více informací najdete na stránkách: http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/o-projektu.ep/

 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

KAP je Krajský akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací v oblastech středního, vyššího odborného a zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.

Cíle projektu

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka.

Specifické cíle projektu:

  • posílení role akčního plánování v oblasti vzdělávání na úrovni Jihočeského kraje i jednotlivých škol bez rozdílu zřizovatele, koordinace přístupu k akčnímu plánování, nastavení jednotného systému akčního plánování, zavedení postupů strategického řízení rozvoje do škol,
  • efektivní přenos priorit v oblasti vzdělávání z úrovně státu, resp. kraje do úrovně škol s respektem ke specifikům území Jihočeského kraje, zajištění provazby na základní a předškolní vzdělávání a priority na místní úrovni,
  • větší orientace vedení škol na kvalitu poskytovaného vzdělávání a zajištění dostupnosti vzdělávání pro všechny žáky, podpora škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka, větší motivace vedení škol ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství škol navzájem a škol a dalších zainteresovaných subjektů, rozvoj partnerství a sítí,
  • vytvoření podmínek pro úspěšné a cílené čerpání podpory v rámci programového období 2014-2020 na úrovni Jihočeského kraje.

Více informací a výstupy projektu najdete zde:

http://www.kraj-jihocesky.cz/2150/krajsky_akcni_plan_rozvoje_vzdelavani_v_jihoceskem_kraji.htm

Spolupráce Jihočeských realizátorů MAP:

Zástupci realizátorů místních akčních plánů v ORP v Jižních Čechách se pravidelně scházejí a diskutují a sdílejí si zkušenosti ohledně realizace tohoto projektu

Setkání dne 9.8.2017 v Třeboni - prezenční listina, zápis

Setkání dne 4.1.2017 ve Lhenicích - prezenční listina zde

Setkání dne 19.10.2016 ve Lhenicích - prezenční listina zde

Setkání dne 1.12.2016 ve Lhenicích - prezenční listina zde

foto setkání jednání

 

Setkávání realizátorů MAP a KAP:

V rámci setkání jihočeských MAS (většina realizátorů MAP + byli k jedenání přizváni i ostatní realizátoři MAP mimo MAS) dne 21.3.2017 proběhlo také jednání se zástupci KAP.

Ing. Čížek, Ph.D. z Jihočeského kraje shrnul činnost KAP, dosavadní výsledky a dále informoval o tvorbě akčního plánu i o nových jednáních týkajících se přípravy implementace RAP, res. MAP. Z diskuze vyplynula zejména povinnost informovat RAP realizátory jednotlivých MAP o situaci (záměrech) v některých oblastech či aktivitách do konce března 2017.

Zápis z jednání, prezenční listina.

foto z akcefoto 2​​​​​​​

 

Další příklady dobré spolupráce v regionu:

Profese 21. století (reportážní videa)

Dobrodružství s technikou 2016

Jihočeský pakt zaměstnanosti

Aktuality

Zprávy

18.09.2017

Pozvánka na jednání Řídícího výboru

Jednání ŘV MAP ORP Kaplice se uskuteční ve středu 20.9.2017 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Kaplici.

Detail

14.09.2017

OP VVV - soutěž s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE" a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE"

Soutěž bude probíhat od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017. Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou děti/žáci zasílat na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/tiskova-zprava-zaci-materskych-a-zakladnich-skol-mohou. Informace k soutěži s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“ jsou zveřejněny i na FB OP VVV.

Detail

10.09.2017

Výzva 16/2017 MŽP - pro školky, školy a ekocentra na venkovní výuku

Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu (pořídit si mohou na školní pozemek bylinkovou zahrádku, broukoviště, tee-pee, včelí úl apod.). Vůbec poprvé vyhlašuje 5.9.2017 výzvu s takovým zaměřením Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

Detail

10.09.2017

Pozvánka na vzdělávací seminář

Dne 14. září od 9 hod. se v Penzionu Dvorce uskuteční vzdělávací seminář pana PhDr. et Mgr. Jiřího Valenty na téma výklad změn školského zákona, řešení problémů aplikace právních předpisů při řízení škol a školských zařízení, včetně nejnovější judikatury. Více informací naleznete v pozvánce.

Detail

05.09.2017

Výjezdní seminář Osobnostní rozvoj učitele a výměna zkušeností, 5. a 6. 10. 2017, Frymburk

Místní akční skupina MAS Šumavsko, z.s. zve na dvoudenní výjezdní seminář pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ v regionu ORP Prachatice na téma OSOBNOSTNÍ ROZVOJ UČITELE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, který se uskuteční ve dnech 5. a 6. 10. 2017 ve Frymburku. Více informací v přiložené pozvánce.

Detail

05.09.2017

Konference O vzdělávání - 26. 10. 2017, Prachatice

Místní akční skupina Šumavsko, z.s. ve spolupráci se Základní školou Prachatice, Národní 1080 v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Prachatice a ORP Vimperk zvou pedagogické pracovníky, pracovníky škol a školských zařízení, pracovníky zájmového a neformálního vzdělávání a širokou veřejnost na inspirativní jednodenní konferenci O VZDĚLÁVÁNÍ Termín a čas konání: 26. října 2017, od 8 do 16 hodin Místo konání: Základní škola Prachatice, Národní 1080 – kinosál Program: DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKY Václav Klaus ml. – Hodnocení pedagogů ředitelem Zdeněk Slejška – Je třeba měnit RVP pro ZŠ? Co potřebuje dnešní učitel? Marek Herman – Ochutnávka selského rozumu – svěží a pohodový úvod do pedagogických principů práce s dětmi ve škole, školce ODPOLEDNÍ WORKSHOPY Robert Čapek – Suportivní způsoby vyučování Ivana Málková – Osobnostní rozvoj učitele Jan Kobylka – Životní strategie, komunikační dovednosti Petra Dočkalová – Základy metody Feuersteinova instrumentálního obohacování Ivana Bečvářová – Škola hrou (zážitková pedagogika) Petr Šmíd – Kyberkriminalita Nakladatelství Fraus – Prezentace nového evaluačního nástroje František Batysta – Jak na práci třídního učitele nejen z pohledu preventisty V průběhu celého dne prezentace učebních pomůcek. Zajištěno drobné občerstvení a společný oběd.

Detail

01.09.2017

Vzdělávací kurz Respektovat a být respektován

Za hojné účasti jsme se sešli na prvním semináři vzdělávacího kurzu Respektovat a být respektován. Seminář byl podle prvních ohlasů hodnocen jako velmi přínosný. „Jsem moc ráda za všechny zajímavé informace, které objasňují podstatu mnohých problémů a které bych ráda využila ke zkvalitnění vzdělávání v naší škole,“ zhodnotila na závěr paní ředitelka základní školy. Těšíme se na další semináře, které v rámci kurzu proběhnou do konce roku. Více fotografií naleznete ve fotogelerii.

Detail

17.08.2017

Vzdělávání v SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků u MZ

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky.

Detail

15.08.2017

Burza škol

24. října 2017 se od 9,00 do 16,00 ve Sportovní hale na Chvalšinské ulici v Českém Krumlově uskuteční 1. ročník Burzy škol.

Detail

26.07.2017

Aktualizace FAQ k šablonám na webu NIDV

Upozornění na aktualizaci odpovědí na často kladené dotazy k šablonám. Protože se jednalo o aktualizaci rozsáhlejší, uvádíme opět přímo odkaz na příslušnou webovou stránku. V aktualizovaných podsekcích se snadno zorientujete podle nejnovějšího data aktualizace (26. 7. 2017).

Detail

Kalendář akcí

27.09.2017

Netradiční výtvarné techniky

Jak zabavit předškoláky a děti ve školních družinách a přitom ještě rozvíjet jejich kreativitu? Přijďte si vyrobit předměty, které pak můžete tvořit s dětmi. Navíc se dozvíte, jak lze využít netypické materiály, které by Vás možná nenapadlo použít.

Detail

03.10.2017

5. setkání ŘV MAP pro ORP Strakonice

Setkání ŘV se uskuteční v úterý 3. října 2017 od 14:30 hod, na Palackého náměstí 1090, budova MZe, zasedací místnost v prvním patře

Detail

Sportovní přehled

Zdravá škola

Začínáme....

Na těchto webových stránkách bychom chtěli také "našim" školám pomoci získat více informací o tématu ZDRAVÍ, a to z různých pohledů. 

Jedním, že záměrů, který bychom chtěli zrealizovat nebo zastřešit pro širší skupinu škol, je téma " Zdravá školní kuchyně". Školy, které by měly zájem spolupracovat, prosím, aby do konce září kontaktovali pracovníky MAPů v jednotlivých ORP.

A zajímavý www-odkaz tohoto avíza....