Archiv

Archiv

Projekt " Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň III"

Anotace projektu

Projekt navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování ve správním obvodu ORP Třeboň I a II. Je proto zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v území SO ORP Třeboň (25 obcí). Projekt se zaměřuje na oblast předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je udržení a prohloubení existujících partnerství i navazování nových, a to včetně přípravy, projednávání, schválení a realizace akčních plánů do roku 2025.

Jaké problémy projekt řeší

Projekt řeší problematiku udržení a dalšího rozvoje koncepčního a strategického přístupu k oblasti rozvoje předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání na území SO ORP Třeboň. Dále řeší problém udržení, resp. dalšího rozvoje širokého partnerství a vedení dialogu v území, vyúsťujícího v zapojení všech aktivních aktérů v oblasti vzdělávání do dlouhodobého plánování. V této souvislosti projekt řeší také další rozvoj komunikace a efektivní spolupráce škol, zřizovatelů a organizací, která byla zahájena v prvotním projektu MAP I a úspěšně pokračovala v předcházejícím projektu MAP II pro území SO ORP Třeboň. V neposlední řadě realizace projektu řeší potřebu aktualizace analýz a zpracování nového místního akčního plánu, vč. nezbytných strategických rámců, i evaluaci procesu MAP. Projekt dále řeší problém efektivity vynakládání finančních prostředků na zajištění dostupnosti a kvality vzdělávání jak ze strany zřizovatelů škol, tak ze strany státu a dotací z EU.

Jaké jsou příčiny problému?

Dosavadní zkušenosti z realizace systémových změn ve vzdělávání ukazují, že je nutné nadále posilovat přenos těchto změn na úroveň jednotlivých škol a ostatních organizací a institucí působících ve vzdělávání na místní úrovni. Některým zřizovatelům (v případě ZŠ a MŠ jsou to zejména obce) chybí vize rozvoje škol a nemají koncepci vzdělávací politiky zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí, potažmo k inkluzivnímu modelu vzdělávání, řízení a hodnocení kvality vzdělávání. To souvisí s neujasněným vztahem mezi zřizovatelem, školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na území obce a s nejasností ohledně metodického vedení. Mezi úrovní systémovou a školní tak existuje značná propast, která způsobuje, že dopad systémových změn není dostatečný a nepřispívá tolik ke zvýšení kvality vzdělávání.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. V projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň III je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:
1. Řízení MAP
2. Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu místního akčního plánování.

V souvislosti s výše uvedeným žadatel nadále předpokládá důsledné pokračování aktivní činnosti pracovních skupin i řídícího výboru MAP, jejímž výsledkem bude mimo jiné definování a následná realizace zvolených aktivit, zaměřených na zvýšení kvality vzdělávání. 

Očekávané změny v důsledku projektu

Realizací projektu dojde k dalšímu rozvoji udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Třeboň, ke zkvalitnění vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji a komplexní podpoře realizace dalších aktivit, podporujících vzdělávání dětí a mládeže.

Aktivity realizované v rámci projektu

V rámci realizace projektu budou realizovány tyto aktivity: 
1. Řízení projektu;
2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III:
- A1 Rozvoj a aktualizace MAP;
- A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

Podrobný popis realizace klíčových aktivit je uveden na samostatné příloze Žádosti o podporu s názvem Popis klíčových aktivit projektu.


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010696

Stručný obsah MAP II

Jedná se o projekt v rámci OP VVV MŠMT ČR. Realizací projektu dojde k systémovému zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň. Za tímto účelem bude v rámci jednání partnerství vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. MAP bude tvořen metodou komunitního plánování – podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Cílem je zejména definování problémů a potřeb území z hlediska školství a vytvoření funkční spolupráce zainteresovaných skupin.

Cíle projektu MAP II

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se zejména o společné vzdělávání zainteresovaných stran, zejména pracovníků škol, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb i vytvoření společné komuikační a partnerské sítě. Zpracováním místního akčního plánu dojde ke sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. Budou stanoveny jednotlivé cíle a opatření a způsoby jejich naplnění popsané v jednotlivých částech MAP. Zapracování MAP je také prostředkem pro získávání finančních prostředků nejen z příslušných operačních programů.

Období realizace: 4. (1.1.2019 - 31.12.2022)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unice prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Řídící výbor projektu MAP ORP Třeboň IV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, vytvořeným v rámci realizace tohoto projektu. Jeho složení odpovídá požadavkům pravidel.

Archiv MAP III ORP Třeboň

Řídící výbor projektu MAP ORP Třeboň III je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, vytvořeným v rámci realizace tohoto projektu. Jeho složení odpovídá požadavkům pravidel.

Jednání:

 • Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 28. 3. 2023 zde.
 • Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 17. 7. 2023 zde.
 • Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 26. 9. 2023 zde.
 • Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 9. 10. 2023 zde.
 • Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 23. 11. 2023 zde.
 • Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 30. 11. 2023 zde.

 


Archiv MAP II ORP Třeboň

Řídící výbor projektu MAP ORP Třeboň II je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, vytvořeným v rámci realizace tohoto projektu. Jeho složení odpovídá požadavkům pravidel.

 • Jednací řád Řídícího výboru - zde
 • Statut Řídícího výboru - zde

Jednání:

 • Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 15. 5. 2019 zde
 • Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 17. 12. 2019 zde
 • Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 25. 6. 2020 zde
 • Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 30. 12. 2020 zde
 • Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 30. 3. 2021 zde
 • Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 24. 6. 2021 zde
 • Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 16. 12. 2021 zde
 • Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 7. 3. 2022 zde
 • Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 20. 6. 2022 zde
 • Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 4. 11. 2022 zde
 • Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 8. 12. 2022 zde
 • Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 15. 12. 2022 zde

Pracovní skupiny MAP ORP Třeboň IV tvoří povinou složkou akčního plánu.

Pracovní skupiny:

 • PS pro Financování
 • PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
 • PS pro Rovné příležitosti
 • PS pro Zájmové vzdělávání

Archiv MAP III ORP Třeboň

Pracovní skupiny MAP ORP Třeboň III tvoří povinou složkou akčního plánu.

Pracovní skupiny:

 • PS pro Financování
 • PS pro Čtenářskou gramotnost
 • PS pro Matematickou gramotnost
 • PS pro Rovné příležitosti
 • PS pro Zájmové vzdělávání

Zápisy z jednání:

 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 13. 4. 2023 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 14. 4. 2023 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 14. 4. 2023 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 18. 4. 2023 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 20. 4. 2023 zde
 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 27. 4. 2023 zde
 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 21. 9. 2023 zde
 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 23. 11. 2023 zde

Archiv MAP II ORP Třeboň

Pracovní skupiny MAP ORP Třeboň II tvoří povinou složkou akčního plánu.

Pracovní skupiny:

 • PS pro Financování
 • PS pro Čtenářskou gramotnost
 • PS pro Matematickou gramotnost
 • PS pro Rovné příležitosti
 • PS pro Zájmové vzdělávání

Jednání:

 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 13. 6. 2019 zde
 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 24. 9. 2019 zde
 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 22. 10. 2019 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 14. 11. 2019 zde
 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 17. 12. 2019 zde
 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 5. 8. 2020 zde
 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 25. 8. 2020 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 29. 10. 2020 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 18. 11. 2020 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 16. 3. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 17. 3. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 17. 3. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 19. 3. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 22. 3. 2021 zde
 • Zápis z hlasování Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 14. 7. 2021 formou per rollam zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 15. 9. 2021 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 15. 9. 2021 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 16. 9. 2021 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 30. 9. 2021 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 19. 10. 2021 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 19. 10. 2021 zde
 • zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 20. 10. 2021 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 10. 11. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 9. 12. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 9. 12. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 9. 12. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 10. 12. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 14. 12. 2021 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 16. 12. 2021 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 10. 3. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 11. 3. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 29. 3. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 29. 3. 2022 zde
 • Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 29. 4. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 18. 5. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 7. 6. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 8. 6. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 9. 6. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 22. 9. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 29. 9. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 11. 10. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 12. 10. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 21. 10. 2022 zde
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 22. 11. 2022 zde
 • Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 8. 12. 2022 zde

Archiv MAP III

V rámci činnosti nově aktualizovaných Pracovních skupin byli identifikováni místní lídři ke každé z řešených problematik.

Místní lídři jsou významnými odborníky na jednotlivé oblasti vzdělávání z území ORP Třeboň. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy v rámci vzdělávacího procesu, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

SÍŤ MÍSTNÍCH LÍDRŮ

Síť místních lídrů
Název pracovní skupiny Identifikovaný místní lídr
PS pro financování Ing. Oldřich Kučera
PS pro čtenářskou gramotnost Mgr. Eva Marešová
PS pro matematickou gramotnost Mgr. Ivan Rokos
PS pro rovné příležitosti Mgr. Lucie Šimánková
PS pro zájmové a neformální vzdělávání Bc. Iveta Brabcová, DiS.

Archiv MAP II

SÍŤ MÍSTNÍCH LÍDRŮ MAP II ORP Třeboň

SÍŤ MÍSTNÍCH LÍDRŮ MAP II ORP Třeboň
Název pracovní skupiny Identifikovaný místní lídr
PS pro financování Ing. Oldřich Kučera
PS pro čtenářskou gramotnost Mgr. Eva Marešová
PS pro matematickou gramotnost Mgr. Eva Prokešová
PS pro rovné příležitosti Mgr. Lucie Šimánková
PS pro zájmové a neformální vzdělávání MgA. Matouš K. Řeřicha

Archiv MAPIII ORP Třeboň

Strategický rámec MAP je důležitým výstupem projektu. Zejména příloha investičních záměrů, která je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z výzev Integrovaného regionálního operačního projektu, musela být zpracována ve velmi krátkém časovém úseku. 


Archiv MAP II ORP Třeboň

Strategický rámec MAP je důležitým výstupem projektu. Zejména příloha investičních záměrů, která je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z výzev Integrovaného regionálního operačního projektu, musela být zpracována ve velmi krátkém časovém úseku. 

Archiv Dokumenty MAP III ORP Třeboň

Dokumenty MAP ORP Třeboň III:

 • Komunikační plán MAP ORP Třeboň III - verze 01, únor 2023 zde
 • Identifikace dotčené veřejnosti MAP ORP Třeboň III - verze 01, únor 2023 zde
 • Organizační struktura MAP ORP Třeboň III - verze 01, únor 2023 zde
 • Strategický rámec MAP ORP Třeboň III_7.2023_investice 21+ zde 
 • Strategický rámec MAP ORP Třeboň III_7.2023_textová část zde 
 • Komunikační plán MAP ORP Třeboň III - verze 02, listopad 2023 zde
 • Analytická část MAP ORP Třeboň III - verze 01, listopad 2023 zde 
 • Organizační struktura MAP ORP Třeboň III - verze 02, listopad 2023 zde 
 • Závěrečná evaluační zpráva MAP ORP Třeboň zde
 • Roční Akční plán 2023 zde 
 • Roční Akční plán 2024 zde
 • Roční Akční plán 2025 zde

Archiv Dokumenty MAP II ORP Třeboň

Dokumenty MAP ORP Třeboň II:

 • SR MAP ORP Třeboň II - verze 12.2019 ZDE
 • Komunikační plán MAP ORP Třeboň II - 17. 12. 2019 ZDE
 • Identifikace dotčené veřejnosti MAP ORP Třeboň II ZDE
 • Organizační struktura MAP ORP Třeboň II ZDE

Tématická setkání realizačních týmů MAP Jihočeského kraje:

 • Tématiské setkání členů realizačních týmů MAP Jihočeského kraje ze dne 20. 2. 2020 ZDE
 • Tématiské setkání členů realizačních týmů MAP Jihočeského kraje ze dne 5. 6. 2020 ZDE

Dokumenty MAP ORP Třeboň:

 • SR MAP ORP Třeboň - verze 12. 12. 2017 ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole"(24.3.2017) ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole" II. (17.5.2017) ZDE
 • Zápis RT MAP - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka na tematické setkání RT MAP Jihočeského kraje - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka - jednání výchovných poradců - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka - neformální jednání zástupců škol - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. Zdeněk Martínek - leden 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - Přírodní zahrady - květen 2017 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. et Mgr. Jiří Valenta - září 2017 ZDE
 • Příloha č. 2 Roční akční plán 2018 ZDE
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň - březen 2018 ZDE

Strategické dokumenty v oblasti vzdělávání:


Informační materiály: