Archiv

Záložky

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINACOVÁN EU

Vítejte na stránkách "MAP" pro ORP Strakonice,

MAP III

Projekt MAP III podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality ve vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě, zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022925
 • Termín realizace projektu: 1.8.2022 - 30.11.2023 
 • Realizátor projektu: MAS Strakonicko, z. s. 

Aktuální SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL do MAP III Typ: XLSX dokument, Velikost: 23.71 kB

plakat


MAP II

od 1.9.2018 pokračujeme v "mapování" na území ORP Strakonice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074. V rámci téměř čtyřletého projektu plánujeme navázat na aktivity a plány z předchozího projektu, podpořit spolupráci v území a přispět tak k rozvoji škol. Zapojení do projektu a účast na aktivitách projektu je bez finanční spoluúčasti, tedy zcela ZDARMA.

Pozvánka do pracovních skupin MAP II pro ORP Strakonice Typ: PDF dokument, Velikost: 853.03 kB, využijte možnost zapojit se do pracovních skupin a podílet se na aktivitách projektu. Zájemci mohou kontaktovat p. Uhlíkovou, tel: 721 073 993, mail: lag.strakonicko@seznam.cz

Aktuální SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL do MAP II Typ: PDF dokument, Velikost: 311.58 kB

Identifikace dotčené veřejnosti - seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let Typ: PDF dokument, Velikost: 167.14 kB


MAP I

Cílem místních akčních plánů vzdělávání je vybudování partnerství a udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění investičních a neinvestičních záměrů základních a mateřských škol na území ORP Strakonice. MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Realizátorem Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Strakonice (MAP - ORP Strakonice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000051) se stala Místní akční skupina Strakonicko, z.s. Projekt je  realizován od 1. března 2016 do 28. února 2018.

SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL do MAP I Typ: PDF dokument, Velikost: 251.4 kB

logo OP VVV

Připomínkování aktualizované vize, návrhu priorit a podkladů pro analytickou část probíhá do 8.5.2024, připomínky můžete zasílat na email lag.strakonicko@seznam.cz
Dokumenty k připomínkování:

FINÁLNÍ DOKUMENTY - PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANÉ

AKTUALIZACE PŘÍLOHY č. 1

EVALUACE A HODNOCENÍ

Výstupy z evaluací realizovaných v předchozím projektu MAP 3

ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PLÁN

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRU

Seznam místních lídrů pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí 


MAP 3

Aktualizace a schvalování Finálního dokumentu MAP III ORP Strakonice a Závěrečné evaluační zprávy MAP III- Právě probíhá aktualizace finální dokumentace MAP III před jejím schválením Řídícím výborem. Připomínky k dokumentům můžete zasílat do 5.11.2023 emailem na lag.strakonicko@seznam.cz. Dokumenty k připomínkám: Finální dokument  + Závěrečná evaluační zpráva 

Aktualizace Strategického rámce MAP II a přílohy č. 1 Investiční a další priority- Právě probíhá aktualizace SR a příloh č. 1 Investiční a další priority. Připomínky k dokumentům můžete zasílat do 1.12.2022 emailem na lag.strakonicko@seznam.cz. Dokument k připomínkám naleznete ZDE

Aktualizace Akčního plánu na rok 2023- Právě probíhá aktualizace Akčního plánu na rok 2023. Připomínky k dokumentu můžete zasílat do 1.12.2022 emailem na lag.strakonicko@seznam.cz. Dokument k připomínkám naleznete ZDE 

Aktualizace Strategického rámce MAP IIa tvorba nových Akčních plánů na rok 2024 a 2025- Právě probíhá aktualizace SR a příloh č. 1 Investiční a další priority a tvorba nových Akčních plánů na rok 2024 a 2025. Připomínky k dokumentům můžete zasílat do 10.6.2023 emailem na lag.strakonicko@seznam.cz. Seznam investičních a dalších priorit je na vyžádání v kanceláři MAS Strakonicko, z. s. Dokumenty k připomínkám: Finální dokument  + Akční plán 2024  + Akční plán 2025 

Stanovení vize, priorit a cílů k jednotlivým prioritám ve Strategickém rámci MAP III- ve Strategickém rámci MAP III byly navržena vize, priority a cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle byly navrženy tak, aby jejich splnění bylo  zvládnutelné kapacitami v území a splnitelné do roku 2025. Součástí je také aktualizace SWOT - 3 analýz Připomínky k dokumentům můžete zasílat do 10.10.2022 emailem na lag.strakonicko@seznam.cz. Dokument k připomínkám naleznete ZDE 

FINÁLNÍ DOKUMENTY - PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANÉ

Místní akční plán vzdělávání III ORP Strakonice  11/2023

Místní akční plán vzdělávání III ORP Strakonice © 2 by MAS Strakonicko, z.s. is licensed under CC BY 4.0

AKTUALIZACE PŘÍLOHY č. 1

EVALUACE A HODNOCENÍ

ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PLÁN

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRU


MAP 2

Stanovení priorit a cílů k jednotlivým prioritám ve Strategickém rámci MAP II - ve Strategickém rámci MAP II byly navrženy priority a cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle byly navrženy tak, aby jejich splnění bylo  zvládnutelné kapacitami v území a splnitelné do roku 2023. Dokument k připomínkám naleznete ZDE

Stanovení vize ve Strategickém rámci MAP II - ve Strategickém rámci MAP II byla navržena vize pro rozvoj školství v ORP Strakonice do roku 2023. Tato vize byla navržena tak, aby její naplnění bylo  zvládnutelné kapacitami v území a splnitelné do roku 2023. Dokument k připomínkám naleznete ZDE.

Připomínky ke stanoveným prioritám, cílům a vizi je možné zasílat do 17. května 2019 na adresu lag.strakonicko@seznam.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Strakonicko, z. s. ve Strakonicích na adrese Palacké náměstí 1090. 

FINÁLNÍ DOKUMENTY - PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANÉ 

Místní akční plán vzdělávání II ORP Strakonice 2022 FINÁLNÍ DOKUMENT

Licence Creative Commons
Místní akční plán vzdělávání II ORP Strakonice , jehož autorem je MAS Strakonicko, zs , podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Licence Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/80x15.png" /></a><br /><span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" property="dct:title" rel="dct:type">Místní akční plán vzdělávání II ORP Strakonice</span>, jehož autorem je <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="orp-v-projektu/orp-strakonice/" property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">MAS Strakonicko, z.s.</a>, podléhá licenci <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní </a>.

AKTUALIZACE PŘÍLOHY č. 1

SWOT ANALÝZA

AGREGOVANÝ POPIS POTŘEB ŠKOL

ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ STRUKTURA

EVALUACE A HODNOCENÍ 

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRU

"PŘIDANÁ HODNOTA" AKTIVIT PROJEKTU

Současná literatura pro mládež 6. - 9. třída 2020

Ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích 

EKO POHÁDKY - výstup ze vzdělávacího programu realizačního týmu "Planeta můj domov" 2020

Soubor pohádek, které napsali žáci ZŠ a MŠ Cehnice, ZŠ a MŠ Čestice a ZŠ a MŠ Střelské Hoštice. Jak je patrné již z názvu, pohádky jsou zaměřeny na ekologii, třídění odpadu a péči o životní prostředí. Texty pohádek jsou doplněny obrázky, které též tvořili žáci škol z území ORP Strakonice. Korektura textů: Mgr. Robert Kostěnec, ZŠ a MŠ Katovice.

Inspiromat pro pedagogy 2020  

Realizační tým MAP II ORP Strakonice a členové pracovních skupin připravili inspirovat pro pedagogy. Dokument obsahuje odkazy na materiály k výuce v nouzovém stavu, které požívají Vaši kolegové z ORP Strakonice. Jedná se především o výuku matematiky, českého jazyka, cizích jazyků a práce s žáky se SVP.


MAP I

DOKUMENTY (VÝSTUPY) MAP ORP STRAKONICE: 

Seznam signatářů Memoranda o spolupráci MAP - ORP Strakonice je k nahlédnutí v kanceláři MAS Strakonicko, z.s.

Aktuální verze schválená Řídícím výborem k 12.12.2017:

Veřejné přípomínkování dokumentů bylo možné od 6.11.2017 do 20.11.2017

Neaktuální verze schválená Řídícím výborem k 27.3.2017:

Veřejné přípomínkování dokumentů bylo možné od 1.3.2017 do 10.3.2017

Neaktuální verze schválena Řídícím výborem k 29.8.2016:

Veřejné přípomínkování dokumentů bylo možné od 10.8.2016 do 23.8.2016

PODKLADY ke Strategickému rámci MAP - ORP Strakonice:

Na tvorbě Strategického rámce (SR) MAP do roku 2023 regionu ORP Strakonice se podílejí všichni partneři a relevantní aktéři v území působící v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání. 

MŠMT letní kempy 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

příjem žádostí probíhá od 6. 4. 2021 do 30. 4. 2021

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021?fbclid=IwAR2mco62cLX50csc1El1QKc7cYTjME21KhmZDDrsoQaFcyDPzU5xTsV4agg

Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč a výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč vypisovaný Národní sportovní agenturou

Jedná se o program Regionální sportovní infrastruktury 2020-2024, který je zaměřen na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

Výsledkem realizace musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu.

Příjem žádostí probíhá od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022.

18. výzva IROP - MAS Strakonicko, z.s. - Podpora vzdělávání v ZŠ II

termín pro podání žádosti od 11.5.2020 do 31.7.2020

Veškeré informace na níže uvedeném odkazu

https://www.strakonicko.net/mas/irop18.asp

Dotace Jihočeského kraje, do 9.3.2020

Opatření č. 1: Cílem tohoto opatření je vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel učebními pomůckami investičního i neinvestičního charakteru zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí a žáků, zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, technické tvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení. Dále pak vybavení a úpravy školních zahrad mateřských a základních škol s cílem rozvoje pohybových schopností a dovedností dětí a žáků a rozvoje jejich environmentálního myšlení.

Opatření č. 2: Cílem tohoto opatření je podpora rekonstrukce budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. Budou podporovány dílčí aktivity a energeticky úsporná opatření, která povedou k celkovému snížení energetické náročnosti budov a objektů mateřských škol, základních škol a školských zařízení těchto zřizovatelů.

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#818

Společný program česko-německých setkávání dětí Odmalička

Uzávěrka:

 • 9. leden (akce realizované od února do srpna 2020)
 • 5. červenec (akce od července do prosince 2020)

Určený pro:

 • setkávání českých a německých dětí do 6 let
 • podpoře nových a nově vznikajících přeshraničních partnerství předškolních zařízení
 • setkávání českých a německých pedagogů MŠ za účelem přípravy či evaluace setkávání dětí ….

Vhodným žadatelem jsou

 • mateřské školy
 • zřizovatelé mateřských škol
 • zapsané spolky a další organizace pracující s dětmi do 6 let

Výše dotace max. 15 000 Kč

http://www.tandem-org.cz/predskolni/programy-a-projekty/program-podpory-odmalicka

Datace jihočeského kraje, uzávěrka  17.1.2020 do 12:00 hodin

Jihočeský kraj vyhlásil řadu nových grantových programů

 • Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji
 • Podpora sportu
 • Podpora kultury
 • Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2020
 • Podpora rodinné politiky
 • Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)
 • Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu
 • Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene

Výzva č. 7/2019: přírodní zahrady

K čemu je dotace určená

Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.

Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Kdo může žádat

 • Obce,
 • předškolní zařízení mateřské školy,
 • lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny,
 • základní školy,
 • střední školy,
 • domy dětí a mládeže,
 • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO,
 • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO
 • Příjem žádostí: 3.2.2020-31.3.2020

https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady

Výzva 111 OPZ podpora na vybudování a provoz dětských skupin

 • provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,
 • vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Skupiny pro veřejnost a i podnikové dětské skupiny (více pod odkazem)

Obce i svazky jsou vhodným žadatelem

Výše dotace až 95 % (min. cca 550 tis. max. cca 9 mil. Kč  přesné částky pod odkazem) NNO a i třeba MAS až 100 %

Uzávěrka je 15. 8. 2019, 16:00 hodin

https://www.esfcr.cz/vyzva-111-opz

112. výzva ESF

Výzva podporuje provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech: 1) Dětská skupina pro veřejnost  2) Podniková dětská skupina. Obce i svazky jsou vhodným žadatelem.

Výše dotace až 95 % (NNO až 100 %) min. 547 tis. Kč, max. 8,62 mil. Kč

Uzávěrka 31. 05. 2019 

https://www.esfcr.cz/vyzva-112-opz

IROP - Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Alokace výzvy je 456 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a je určena na podporu rozvoje infrastruktury škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Účelem výzvy je podpořit infrastrukturu uvedených škol a školských zařízení s cílem zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu

Nadace ČEZ - Oranžové hřiště, 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html

Připravované výzvy OPVV, leden 2019

 • Plánovaná výzva č. 02_18_071 - Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
 • Plánovaná výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro SVL II
 • Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se zdravotním postižením II

https://opvvv.msmt.cz/planovane-vyzvy

Granty Jihočeského kraje, 2. 1. 2019 - 18. 1. 2019

Také v roce 2019 podpoří Jihočeský kraj sérií grantů různé aktivity v oblasti mimoškolní práce s dětmi a mládeží a EVVO. 
Do 18.1.2019 je možné podávat také žádosti v oblasti školství - hlavním cílem uvedeného dotačního programu je vytváření potřebných materiálních podmínek pro zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí a žáků a zajištění úsporného provozu školních budov v obcích Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. 

grantový program PODPORA ŠKOLSTVÍ:

Opatření č. 1: Cílem tohoto opatření je vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel učebními pomůckami investičního i neinvestičního charakteru zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí a žáků, zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, technické tvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení. Dále pak vybavení a úpravy školních zahrad mateřských a základních škol s cílem rozvoje pohybových schopností a dovedností dětí a žáků a rozvoje jejich environmentálního myšlení.

Opatření č. 2: Cílem tohoto opatření je podpora rekonstrukce budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel. Budou podporovány dílčí aktivity a energeticky úsporná opatření, která povedou k celkovému snížení energetické náročnosti budov a objektů mateřských škol, základních škol a školských zařízení těchto zřizovatelů.

grantový program EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA:

rozděleno na: Část opatření 5.A Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství (dále EVVO a EP) – podpora činnosti jednotlivých subjektů zabývajících se EVVO a EP, podpora realizace EVVO a EP prostřednictvím síťových projektů - různé formy předávání a šíření informací v regionálním systému EVVO; Část opatření 5.B Cílená podpora EVVO ve školách - zajištění rovných příležitostí škol v Jihočeském kraji k využívání služeb EVVO.

https://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha, 28. 2. 2018 - 28. 6. 2019

Cíle výzvy Šablony II

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky
 • https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

MAP 2

MAP I

PRACOVNÍ SKUPINY MAP 3

Pracovní skupiny MAP 3

Seznam členů pracovní skupiny ČG 

Seznam členů pracovní skupiny MG 

 

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti  29.8.2023

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti  16.5.2023

Setkání pracovní skupiny pro rovné přiležitosti  9.3.2023

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 29.11.2022

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti  11.10.2022

 

Setkání pracovní skupiny pro financování  4.10.2023

Setkání pracovní skupiny pro financování   22.5.2023

Setkání pracovní skupiny pro financování  20.2.2023

Setkání pracovní skupiny pro financování 30.11.2022

Setkání pracovní skupiny pro financování 19.9.2022

 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  29.8.2023

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 10.5.2023

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  22.3.2023

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 7.12.2022

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  29.8.2022

 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 29.8.2023

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  9.5.2023

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  6.3.2023

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 9.1.2023

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 29.8.2022

PRACOVNÍ SKUPINY MAP 2

Evaluace pracovních skupin za školní rok 2018/2019

Seznam členů pracovních skupin pro MAP II

Aktualizovaný seznam členů PS ČG 10/2019

Pozvánka do pracovních skupin k projektu MAP II pro ORP Strakonice

 

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 1.3.2022

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 30.11.2021

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 7.9.2021

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 11.5.2021

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 16.3.2021

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 8.12.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 14.9.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 21.5.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 13.3.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 28.1.2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 2.10.2019

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 14.5.2019

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 19.3.2019

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 15.1.2019

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 5.12.2018

 

Setkání pracovní skupiny pro financování 25.5.2022

Setkání pracovní skupiny pro financování  2.3.2022

Setkání pracovní skupiny pro financování 12.1.2022

Setkání pracovní skupiny pro financování 20.9.2021

Setkání pracovní skupiny pro financování 16.6.2021

Setkání pracovní skupiny pro financování 6.5.2021

Setkání pracovní skupiny pro financování 7.12.2020

Setkání pracovní skupiny pro financování 10.9.2020

Setkání pracovní skupiny pro financování 18.5.2020

Setkání pracovní skupiny pro financování 2.3.2020

Setkání pracovní skupiny pro financování 2.12.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 24.9.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 27.5.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 25.3.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 14.1.2019

Setkání pracovní skupiny pro financování 4.12.2018

 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 4.5.2022

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  3.3.2022

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 11.1.2022

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 13.9.2021

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 25.5.2021 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 7.4.2021

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 9.12.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 10.9.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 4.6.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 6.5.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 10.12.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 1.10.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 11.6.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 16.4.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 4.2.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 29.11.2018

 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 4.5.2022

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 16.3.2022 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 12.1.2022

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 1.9.2021

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 13.5.2021 

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 30.3.2021

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 2.12.2020  

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 1.9.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 3.6.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 6.5.2020

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 26.11.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 17.9.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 18.6.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 23.4.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 12.2.2019

Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 22.11.2018

PRACOVNÍ SKUPINY MAP I

Pozvánka do pracovních skupin k projektu MAP - ORP Strakonice

Setkání pracovní skupiny: "Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem" 29.11.2017

Setkání pracovní skupiny: "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání" 22.11.2017

Setkání pracovní skupiny: "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 20.11.2017


Setkání pracovní skupiny: "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 24.5.2017

Setkání pracovní skupiny: "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání"  16.5.2017

Setkání pracovní skupiny: "Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem"  21.2.2017

 

Setkání pracovní skupiny: "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání"  29.11.2016

Setkání pracovní skupiny: "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 22.11.2016

Setkání pracovní skupiny: "Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem" 21.11.2016

 

Setkání pracovní skupiny: "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání"  9.6.2016

Setkání pracovní skupiny: "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 6.6.2016 

Setkání pracovní skupiny: "Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem"  26.5.2016

- prezentace 1

- prezentace 2 

Zápisy z Řídícího výboru MAP 4

Zápisy z Řídícího výboru MAP 3

Zápisy z Řídícího výboru MAP 2

Zápisy z Řídícího výboru MAP I

Role ŘV je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. Jeho složení by mělo reprezentovat složení partnerství MAP, v jehož rámci vzniknou další organizační prvky např. pracovní skupiny. ŘV je povinný a ze svého středu si volí předsedu a definuje vlastní postupy rozhodování. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, proto by měl být tvořen zástupci klíčových aktérů v území z pohledu vzdělávání.

Povinní zástupci ŘV

 • zástupce realizátora projektu MAP
 • zástupce kraje
 • zástupci zřizovatelů škol
 • vedení škol (ředitelé), výborní učitelé, zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ), školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
 • zástupci základních uměleckých škol
 • zástupce KAP
 • zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče

Doporučení zástupci ŘV:

 • další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru

Momentálně shromažďujeme podklady pro sestavení ŘV, o jehož konání vás budeme informovat.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na: lag.strakonicko@seznam.cz, nebo na tel: 601 335 540 (Ing. Iveta Švelchová), tel: 722 291 729 (Ing. Václav Ouška).

Více informací o MAS Strakonicko najdete na:

Kalendář akcí