ORP Milevsko

MAP ORP Milevsko III

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023099

Název projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko III (MAP ORP Milevsko III)

REALIZACE PROJEKTU: 1.1. až 30.11.2023

Anotace projektu:

Projekt MAP ORP Milevsko III navazuje na projekty MAP ORP Milevsko I a MAP ORP Milevsko II, které se na území správního obvodu ORP Milevsko realizovaly v období 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018 a následně od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022.  Projekt podporuje udržení místního partnerství a vazeb spolupráce v oblasti strategického plánování rozvoje vzdělávání. Bude pokračovat činnost organizační struktury a budou realizovány aktivity vedoucí k dalšímu zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků. Bude zpracována aktualizovaná dokumentace MAP včetně akčních plánů na roky 2023, 2024, 2025.

Cíl projektu:

Cílem projektu je nadále zlepšovat kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Bude probíhat společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Cíl projektu bude naplňován prostřednictvím rozvoje a aktualizace MAP a evaluací procesu místního akčního plánování.

Výstupy projektu, očekávané změny: 

Realizací projektu MAP III bude v území správního obvodu ORP Milevsko podpořen další rozvoj místního partnerství a dojde k posílení udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a žáků. Bude pokračovat zkvalitňování vzdělávání v místních mateřských a základních školách, v základní umělecké škole a také v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci evaluace bude ověřena účinnost aktivit a opatření realizovaných ve všech projektech MAP v území. Bude aktualizována dokumentace MAP a dojde k vytvoření akčních plánů pro další období. Bude udržen fungující realizační tým a další články organizační struktury do doby, než budou pokračovat procesy MAP v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Hlavní aktivity v projektu:

KA1 - Řízení projektu

KA2 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání III  

KA2 se dělí na 2 hlavní části, kterými jsou A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování. V rámci A1 bude realizováno celkem 9 podaktivit (8 povinných a 1 nepovinná). Podrobný popis realizovaných aktivit a podaktivit je v příloze Popis aktivit projektu MAP ORP Milevsko III. Aktivity jsou naplánovány v souladu s Postupy MAP III a s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.11.2023

Doba trvání (v měsících): 11

Rozpočet projektu: 1 210 493,90Kč.

 

Realizace projektu se řídí Postupy MAP III

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

EU

MAP III

 

 

 

      Strategický rámec MAP pro ORP Milevsko vznikl na základě dohody o prioritách, která je konsensem spolupráce aktérů ve vzdělávání. Základním předpokladem úspěšného zvýšení kvality ve vzdělávání na území správního obvodu ORP Milevsko je jasná formulace dlouhodobých priorit a cílů. Na základě komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území budou tyto cíle naplňovány.
      Příprava a tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Milevsko proběhla v souladu s principy komunitě řízeného plánování. Metoda komunitního plánování umožňuje, aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu a aby plánované kroky a řešení conejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Tvorba Strategického rámce MAP pro ORP Milevsko proběhla se zapojením zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů v oblasti vzdělávání, a to zapojením do aktivit Řídícíhovýboru, pracovních skupin, vzdělávacích akcí a dalších aktivit realizace MAP pro ORP Milevsko.
 

Složení řídícího výboru projektu:

 • Pavel Hroch - předseda Místní akční skupiny Střední Povltaví, z.s.
 • Ing. Martin Maršík, PhD. - člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje, ředitel Biskupského gymnázia
 • Mgr. Lucie Jarkovská - zástupce KAP III z odboru školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení evropských fondů a strategií, Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Ing. Ivan Radosta - starosta Města Milevsko 
 • Pavel Souhrada - starosta Městyse Bernartice
 • PaeDr. Martin Hrych - zástupce škol: ředitel 1. základní školy T.G. Masaryka Milevsko
 • Mgr. Monika Bardová - zástupce škol: ředitelka Základní školy Chyšky
 • Bc. Zdeňka Slabová - zástupce organizací neformálního vzdělávání: vedoucí pobočky DDM Milevsko
 • Ing. Michaela Škochová - zástupce rodičů: zástupce Spolku rodičů při ZŠ Kovářov
 • Mgr. Ludmila Kolářová - zástupce realizačního týmu MAP ORP Milevsko III
 • Petra Slivková Štěpánková - zástupce školní družiny: vedoucí vychovatelka ŠD (ZŠ Kovářov)
 • Hana Kašparová - zástupce obce, která nezřizuje školu: zastupitelka obce Hrejkovice
 • Jan Gröger, dipl. um. - ředitel Základní umělecké školy, Milevsko
 • Bc. Jan Krejča - Vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Milevsko

 

 

Složení realizačního týmu MAP:

RT administrativní:

- Hlavní manažer projektu – Bc. Monika Hrochová

- Finanční manažer projektu – Pavla Kotrbová

- Administrativní pracovník – Vendula Čechmánková

RT odborný:

- Metodik plánování a facilitátor – Ing. Michaela Škochová

- Zpracovatel analýz a strategií - Mgr. Ludmila Zavřelová

- Manažer klíčových aktivit - Josef Habart

- Evaluátor MAP

- Vedoucí pracovních skupin - Mgr. Ludmila Kolářová

 

Telefon: 382 594 218 (kancelář MAS)
E-mail:  mas-sp@seznam.cz (hlavní email)